Etasjeskillere

Etasjeskillere

Generelt om etasjeskillere

Til etasjeskillere mellom to boenheter stilles det krav til  både lydisolasjon og brannmotstand. Lydkravet krever  en meget omfattende oppbyggning, slik at brannkravet som regel blir oppfylt.

Etasjeskillere
- De viste måleresultatene forutsetter normal utførelse. Den samlede lydisolasjonen er ikke barevbestemt av lydreduksjonen til etasjeskilleren, men også lydoverføringen gjennom de tilstøtende konstruksjoner. Sammenbyggingsdetaljer må utføres nøye, samt god tetting med høyelastisk fugemasse, slik at lydoverføringen blir minst mulig (se SINTEF bygganvisning 522.511 og 522.513).

- Enkle trebjelkelag, (hvor himling og undergulv er festet direkte til bjelkene) lydisolerer svært dårlig, spesielt ved bruk av panel i himling.

Flytende gulv
- Flytende gulvløsning får vi når ett eller flere sjikt legges løst på underlaget, uten mekanisk forbindelse mellom sjiktene. GLAVA® Trinnlydplate benyttes for å oppnå en slik  løsning. I kombinasjon med et trykkfordelende sjikt i form av gips- og sponplatelag, hvor det kun er not og fjær som  limes, vil en slik konstruksjon gi et overgulv som har gode lydisolerende egenskaper (se SINTEF bygganvisning 522.515).

- GLAVA® Trinnlydplate legges på ett plant underlag, tett inntil hverandre på hele gulvflaten med plateskjøtene forskjøvet i forhold til hverandre (forskutte skjøter). Langs veggene legges kantavstivning, i form av et gulvbord (1-2 mm) litt tynnere enn tykkelsen på trinnlydplaten, dette for å hindre nedbøyning langs veggene. Kantavstivningen legges med 2-3 mm spalte mot vegg. Så legges min. 18 mm gulvspon, evt. spon og gips med 7 - 8 mm spalte mot vegg. I spalten legges GLAVA®
Bunnfyllingslist og det fuges med høyelastisk fugemasse for å hindre lydoverføring. Punktbelastning eller tilfarere skal  ikke benyttes direkte  på trinnlydplaten.

- Ved å benytte luftåpne undergulv i form av spaltegulv eller slissegulv oppnåes det bedre verdier. (luftstivhetsbidraget i dempesjiktet reduseres).

Lydisolerende himling
- En lydisolerende himling kan bygges opp som en tradisjonell konstruksjon med separat himlingsbjelke eller som en elastisk opphengt himling med lydreduksjonsbøyler og trelekter.

- Vi anbefaler bruk av to lag platekledning som himling. Platelagene legges med forskutte skjøter og skal ikke limes sammen, bare stiftes / skrues til lektene.

- Lydreduksjonsbøylene finnes i tre ulike utforminger, type B, I og type D, tilpasset hhv. til å feste i bjelkeside i heltre, I-bjelke og direkte i eksisterende himling. Bøylene monteres med c/c 1200 mm. For nabolekten bør bøylene monteres forskjøvet 600 mm ovenfor hverandre, slik at det oppnås jevnest mulig lastfordeling.

- Trelektene må være minst 30 x 48 mm for himlinger som skrues, for himlinger som spikres anbefaler vi  48 x 48 mm for å få tilstrekkelig spikerfeste. Begge bøyletypene er dimensjonert for   to lag spon- eller gipsplater.

Trebjelkelag
- Av lydmessige årsaker bør selve bjelkelaget isoleres med minimum 150 mm isolasjon. Det oppnås tilnærmet samme lydreduksjon ved bruk av GLAVA® PROFF 34 og 38, samt ved bruk av enten heltre- eller I-bjelker. For å hindre at isolasjonen faller ned under en brann, kan den sikres ved hjelp av lekter, ståltråd e.l.

- Økt stivhet på bjelkelaget vil gi forbedrede egenskaper når det gjelder svingninger og vibrasjoner. For å få best effekt av en lydreduserende himling og flytende gulv er det en fordel med stor stivhet i  hovedkonstruksjonen. Det medfører at spennviddene bør reduseres noe i forhold til tradisjonelle bjelkelag.(se SINTEF bygganvisning 522.511).

Lettklinker / Betong
- Lettklinker bør ha åpen struktur på oversiden og poretetting på undersiden, når det benyttes flytende gulvløsning og uten anvendelse av himling på undersiden.

- Valg av overgulv har avgjørende betydning på trinnlydisoleringen i tunge dekkekonstruksjoner. Velges en flytende gulvløsning reduseres spesielt trinnlyden betraktelig.

- Byggeplank i lettklinker leveres uten poretettet overflatebehandling. Ved bruk av flytende gulv har det vært vanlig å poretette oversiden. Nyere målinger viser at lydisolasjonen forbedres ved å ha åpen struktur på oversiden og poretetting på under siden.

- Poretettingen utføres med to lags sandsparkling. Ved denne utførelsen forbedres trinnlydnivået med 3 - 5 dB og luftlydisolasjonen med 1 - 3 dB for 200 mm byggeplank. Det presiseres at forbedringen gjelder for flytende  gulv og uten anvendelse av himling på undersiden av byggeplanken.

- Ved bruk av påstøp må det først legges ut 0,2 mm GLAVA® Plastfolie, som er alkalieresistent, med 50 cm overlapp og tapede skjøter, slik at vannet i støpen ikke forsvinner ned i GLAVA® Trinnlydplate. Alternativt benyttes to lag plastfolie. Ved bruk av sparkelmasse eller tilsvarende skal produsentens anvisning følges.

 

Tabell

Type bruksrom

R¹w

L¹n,w

Boliger    
Mellom boenheter innbyrdes og mellom boenheter og fellesarealer/fellesgang/trapperom o.l. 55 dB 53 dB2)
Mellom boenheter og nærings- og servicevirksomhet, fellesgarasje, takterrasse o.l. 60 dB 48 dB1)
I en boenhet fra toalett, bad, bod, altan, terrasse o.l. til en annen boenhet - 58 dB
Skoler    
Mellom klasserom og mellom klasserom og fellesarealer, samt mellom samtalerom/personalrom og felles gang uten forbindelse   48 dB  -
Mellom to klasserom/oppholdsrom, samt til klasserom fra fellesarealer   - 63 dB
Mellom klasserom og fellesgang/korridor med dørforbindelse 35 dB   -
Til klasserom/oppholdsrom fra fellesgang/korridor/trapperom    - 58 dB 
Mellom musikkrom, formingsrom, rom for kroppsøving o.l. og andre klasserom/ fellesarealer  60 dB  53 dB 
Mellom spesialrom som nevnt ovenfor og fellesgang/korridor med dørforbindelse  50 dB 58 dB2) 
Barnehager, skolefritidsordning og førsteklasserom     
Mellom rom for søvn og hvile/samtalerom/personalrom og andre fellesrom/arealer uten dørforbindelse    48 dB 58 dB 
Mellom rom som nevnt foran og andre fellesrom/arealer med dørforbindelse   35 dB  63 dB2) 
Sykehus og pleieanstalter     
I sykehus mellom senge- eller beboerrom innbyrdes, samt mellom sengerom o.l. og  fellesarealer/trapperom 48 db 58 dB2) 
I pleieanstalter mellom senge- eller beboerrom innbyrdes, samt mellom sengerom o.l. og fellesarealer/trapperom  52 dB 58 dB2)
Mellom senge- eller beboerrom, fellesrom o.l. og nærings- og servicevirksomhet   60 dB   53 dB3) 
Mellom senge- eller beboerrom og korridor, felles bad, toaletter o.l. med dørforbindelse med terskel  39 dB   -
Mellom senge- eller beboerrom og korridor, felles bad, toaletter o.l. med dørforbindelse  uten terskel 34 dB   63 dB 
Overnattingssteder     
Mellom gjesterom innbyrdes og mellom gjesterom og fellesarealer/trapperom  52 dB  58 dB 
Mellom gjesterom og nærings- og servicevirksomhet, garasjer o.l.  60 dB  53dB3) 
Mellom gjesterom og trafikkert fellesgang/korridor med dørforbindelse  44 dB    -
Mellom gjesterom fra toalett, bad, balkong o.l.  -  
Kontorer     
Mellom kontorer innbyrdes, samt mellom kontorer og fellesarealer/fellesgang uten dørforbindelse 24 dB   -
Mellom møterom og andre rom/korridor uten dørforbindelse  44 dB  58 dB2) 
Mellom møterom og fellesgang med dørforbindelse  34 dB   -
Mellom samtalerom, legekontorer, o.l. med behov for konfidensielle samtaler og andre rom  48 dB   -
Mellom rom som foran og korridor med dørforbindelse  34 dB    -