Etasjeskillere

Etasjeskillere

Hullbetongdekke med flytende plategulv

Hullbetongdekket børstes rent. Dekket må avrettes hvis det ikke er plant.

Langs vegger legges et 19 mm bord, som kantavstivning, 2-3 mm fra veggene. GLAVA® Trinnlydplate legges i forbandt, over resten av gulvflaten. Over trinnlydplaten legges det en 22 mm gulvsponplate. Platelaget legges med 7-8 mm spalte mot veggen. I spalten legges GLAVA® Bunnfyllingslist, og det fuges så med elastisk fugemasse.

Til etasjeskillere mellom to boenheter stilles det krav til  både lydisolasjon og brannmotstand. Lydkravet krever  en meget omfattende oppbyggning, slik at brannkravet automatisk blir oppfylt.
De viste måleresultatene forutsetter normal utførelse. Den samlede lydisolasjon er ikke bare bestemt av lydreduksjonen til etasjeskilleren men også lydoverføringen  gjennom de tilstøtende konstruksjoner. Sammenbyggningsdetaljer må utføres nøye, samt god tetting med fugemasse, slik at lydoverføringen blir minst mulig (se NBI byggdetaljblad 522.511 og 522.513).

Valg av overgulv har avgjørende betydning på trinnlydisoleringen i tunge dekkekonstruksjoner. Velges en flytende gulvløsning reduseres spesielt trinnlyden betraktelig.

Flytende gulvløsning får vi når ett eller flere sjikt legges løst på underlaget, uten mekanisk forbindelse mellom sjiktene. GLAVA® Trinnlydplate benyttes for å oppnå en slik  løsning. I kombinasjon med et trykkfordelende sjikt i form av gips- og sponplatelag, hvor det kun er not og fjær som  limes, vil en slik konstruksjon gi et overgulv som har gode lydisolerende egenskaper (se NBI byggdetaljblad 522.515).
GLAVA® Trinnlydplate legges på ett plant underlag, tett inntil hverandre på hele gulvflaten med plateskjøtene forskjøvet i forhold til hverandre (forskutte skjøter). Langs veggene legges kantavstivning, i form av et gulvbord litt tynnere enn tykkelsen på trinnlydplaten, dette for å hindre nedbøyning langs veggene. Kantavstivningen legges med 2-3 mm spalte mot vegg. Så legges spon evt. spon og gips med 7 - 8 mm spalte mot vegg. I spalten legges GLAVA® Bunnfyllingslist og det fuges med elastisk fugemasse for å hindre lydoverføring. Punktbelastning eller tilfarere skal  ikke benyttes direkte  på trinnlydplaten.

Lydisolering og brannmotstand
Hulldekketykkelse
[mm]
Isolasjonstykkelse
[mm]
Lydisolering
R' w  [dB] L' n,w  [dB]
200 20 53 53
265 20 55 50
Brannmotstand   REI 90