Etasjeskillere

Etasjeskillere

Lettklinkerdekke med lydhimling og sparkelmassegulv

Lettklinkerdekke, 200 mm, med porøs, upusset overside.

Til etasjeskillere mellom to boenheter stilles det krav til  både lydisolasjon og brannmotstand. Lydkravet krever  en meget omfattende oppbyggning, slik at brannkravet automatisk blir oppfylt. 

De viste måleresultatene forutsetter normal utførelse. Den samlede lydisolasjon er ikke bare bestemt av lydreduksjonen til etasjeskilleren men også lydoverføringen  gjennom de tilstøtende konstruksjoner. Sammenbyggningsdetaljer må utføres nøye, samt god tetting med fugemasse, slik at lydoverføringen blir minst mulig (se NBI byggdetaljblad 522.511 og 522.513).

Poretettet underside med 2 lag sandsparkling. På dekket legges GLAVA® Trinnlydplate. GLAVA® Plastfolie rulles ut på trinnlydsplaten før sparkelmassen påføres. Husk 50 cm overlapp på plastfolien samt tapede skjøter. 50 mm GLAVA® Plate/Rull legges mellom 36 x 48 mm lekter (c/c 600 mm) og det monteres akustikkprofil (c/c 400 mm). Det oppnås tilnærmet samme luftlydisolasjon og trinnlydnivå ved å bruke GLAVA® Lydreduksjonsbøyle (type D) (lydbøyle), festet direkte i lettklinkerdekket, og 30 x 48 mm lekter (c/c 600 mm).

Lettklinker bør ha åpen struktur på oversiden og poretetting på undersiden, når det benyttes flytende gulvløsning og uten anvendelse av himling på undersiden.
Valg av overgulv har avgjørende betydning på trinnlydisoleringen i tunge dekkekonstruksjoner. Velges en flytende gulvløsning reduseres spesielt trinnlyden betraktelig.
Byggeplank i lettklinker leveres uten poretettet overflate behandling. Ved bruk av flytende gulv har det vært vanlig å poretette oversiden. Nyere målinger viser at lydisolasjonen forbedres ved å ha åpen struktur på oversiden og poretetting på undersiden.
Poretettingen utføres med 2 lags sandsparkling. Ved denne utførelsen forbedres trinnlydnivået med 3 - 5 dB og luftlydisolasjonen med 1 - 3 dB for 200 mm byggeplank. Det presiseres at forbedringen gjelder for flytende  gulv og uten anvendelse av himling på undersiden av byggeplanken.
Ved bruk av påstøp må det først legges ut 0,2 mm GLAVA® Plastfolie, som er alkalieresistent, med 50 cm overlapp og tapede skjøter, slik at vannet i støpen ikke forsvinner ned i GLAVA® Trinnlydplate. Ved bruk av sparkelmasse eller tilsvarende skal produsentens anvisning følges.

Flytende gulvløsning får vi når ett eller flere sjikt legges løst på underlaget, uten mekanisk forbindelse mellom sjiktene. GLAVA® Trinnlydplate benyttes for å oppnå en slik  løsning. I kombinasjon med et trykkfordelende sjikt i form av gips- og sponplatelag, hvor det kun er not og fjær som  limes, vil en slik konstruksjon gi et overgulv som har gode lydisolerende egenskaper (se NBI byggdetaljblad 522.515).
GLAVA® Trinnlydplate legges på ett plant underlag, tett inntil hverandre på hele gulvflaten med plateskjøtene forskjøvet i forhold til hverandre (forskutte skjøter). Langs veggene legges kantavstivning, i form av et gulvbord litt tynnere enn tykkelsen på trinnlydplaten, dette for å hindre nedbøyning langs veggene. Kantavstivningen legges med 2-3 mm spalte mot vegg. Så legges spon evt. spon og gips med 7 - 8 mm spalte mot vegg. I spalten legges GLAVA® Bunnfyllingslist og det fuges med elastisk fugemasse for å hindre lydoverføring. Punktbelastning eller tilfarere skal  ikke benyttes direkte  på trinnlydplaten.

En lydisolerende himling kan bygges opp som en tradisjonell konstruksjon med separat himlingsbjelke eller som en elastisk opphengt himling med lydreduksjonsbøyler og trelekter.
Vi anbefaler bruk av 2 lag platekledning som himling. Platelagene legges med forskutte skjøter og skal ikke limes sammen, bare stiftes / skrues til lektene.
Lydreduksjonsbøylene finnes i tre ulike utforminger, type B, I og type D, tilpasset hhv. til å feste i bjelkeside og direkte i eksisterende himling. Bøylene monteres med c/c1200 mm. For nabolekten bør bøylene monteres forskjøvet 600 mm ovenfor hverandre, slik at det oppnås jevnest mulig lastfordeling.
Trelektene må være minst 30x48 mm for himlinger som skrues, for himlinger som spikres anbefaler vi  48 x 48 mm for å få tilstrekkelig spikerfeste. Begge bøyletypene er dimensjonert for 2 lag spon- eller gipsplater.

Lydisolering og brannmotstand
Isolasjonstykkelse
[mm]
Lydisolering
R' w  [dB] L' n,w  [dB]
20 + 50 64 45
Brannmotstand REI 90