Forskrifter

Forskrifter

Nye energiforskrifter TEK 10

Den 1. januar 2016 ble teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) endret. Endringene fra 2010 består blant annet av innskjerpede energirammekrav og innskjerping av enkelte komponenter ved energitiltakene. I tillegg er det nå ikke tillatt med varmeinstallasjon for fossilt brensel.

Hovedtrekkene i TEK 10:
Økte isolasjonstykkelser
Skjerpede rammekrav
Redusere kuldebroer
Krav til skorstein, ev. vannbåren varme eller passivhusstandard
25 % andel glassareal (av oppvarmet BRA)
Økte vinduskvaliteter
Strengere krav til tetthet (GLAVA® har komplett tettesystem, VEMPRO™)
Varmegjenvinning av ventilasjonsluft
Nattsenkning av innetemperatur

Endringer fra TEK 97 til TEK 10:
De gamle temperatur sonene er fjernet i sin helhet. Tidligere hadde vi de forskjellige bygningstypene delt i 4 soner

  1. Bygg med tiltenkt innetemperatur >20° gjalt U-verdi krav 0,15 W/m2K
  2. Bygg med tiltenkt innetemperatur mellom 20° - 15° gjalt U-verdi krav 0,2 W/m2K
  3. Bygg med tiltenkt innetemperatur mellom 15° - 10° gjalt U-verdi krav 0,3 W/m2K
  4. Bygg med tiltenkt innetemperatur mellom 10° - 0° gjalt U- verdi krav 0,6 W/m2K

I tillegg het det at du bør ikke isolere dårligere en kravet for en temperaturklasse lavere, men som det står bør ikke og hva som ble gjort i praksis var nok en blanding.

I TEK 10 står det at minstekrav skal ikke overskrides for bygg med en tiltenkt innetemperatur >15°. Det finnes to metoder for å dokumentere energiregnskapet:

Energitiltak

For boligbygning (småhus og boligblokker) kan kravet til energieffektivitet oppfylles ved energitiltakene. Energitiltakene kan fravikes, så fremt at bygningens varmetapstall ikke øker. Minimumskrav til energieffektivitet skal uansett oppfylles.
Andel vindus- og dørareal er satt til 25 % av BRA. Øker man andel vindus- og dørareal, må det eventuelle varmetapet kompenseres tilsvarende i en eller flere av de andre bygningskonstruksjonene, f.eks. ved lavere U-verdi i yttervegg. Benyttes det mindre enn 25 % kan man eventuelt øke varmetapet tilsvarende i andre bygningskonstruksjoner.

Energitiltak for boligbygninger

U-verdi tak [W/m2K] ≤ 0,13
U-verdi yttervegger [W/m2K] ≤ 0,18
U-verdi gulv [W/m2K] ≤ 0,10
U-verdi vinduer og dører [W/m2K] ≤ 0,8
Andel vindus- og dørareal av oppvarmet BRA [%] ≤ 25
Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg [%] ≥ 80
Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg [kW/(m3/s)] ≤ 1,5
Luftlekkasjetall pr. time ved 50 Pa trykkforskjell ≤ 0,6
Normalisert kuldebroverdi, der m2 angis som oppvarmet BRA  [W/m2K] ≤ 0,05/0,07*
*gjelder boligblokk

 

Energirammer

Alle energiposter knyttet til ordinær drift av et bygg skal inngå i beregningen av byggets netto energibehov. Kontrollberegningen skal vise at ikke den fastsatte energirammen overskrides. Det tas ikke hensyn til virkningsgrad eller tap i energikjeden. Energi til å drive industrielle prosesser, dataservere, svømmehaller etc. inngår heller ikke i beregningen. Rammekravsnivået for småhus er uttrykt ved formelen 100 + 1600 /oppvarmet BRA. Arealleddet er lagt til for å belønne mindre småhus og for å ta høyde for at småhus har relativt større ytterflate og tilhørende større varmetap per oppvarmet gulvareal enn større bygninger. Småhus inkluderer eneboliger, to- og firemannsboliger og rekkehus. Regler for beregning av energibehov gjøres i henhold til NS 3031.

BygningskategoriTotalt netto energibehov [kWh/m2 oppv. BRA pr. år]
Småhus, samt fritidsbolig over 150 m² oppv. BRA 100 + 1600/oppvarmet BRA
Boligblokk 95
Barnehager 135
Kontorbygning 115
Skolebygning 110
Universitet/høyskole 125
Sykehus 225 (265)
Sykehjem 195 (230)
Hotellbygning 170
Idrettsbygning 145
Forretningsbygning 180
Kulturbygning 130
Lett industri / verksteder 140 (160)


Tabell 1. Det samlede netto energibehovet skal ikke være større enn vist i denne tabellen. Kravene i parentesene gjelder for arealer der varmegjenvinning av ventilasjonsluft medfører risiko for spredning av forurensning/smitte.

Minstekrav

Både energitiltaksmodellen og rammekravsmodellen gir fleksibilitet. Minstekravene skal sikre akseptabel minstestandard.

BygningskonstruksjonKrav
Tak [W/m²K] ≤ 0,18
Yttervegg [W/m²K] ≤ 0,22
Gulv [W/m²K] ≤ 0,18
Vinduer og dører [W/m²K] ≤ 1,2
Luftlekkasjetall pr. time ved 50 Pa trykkforskjell ≤ 1,5

Tabell 2. Minstekravene i denne tabellen skal ikke overskrides.

Les mer i TEK 10 kap. 14 Energi

Isolasjonstykkelser med bakgrunn i overnevnte U-verdi krav
For å forenkle hverdagen til dere på tak har vi laget en komplett liste for U-verdi krav med tilhørende tykkelse. Det er 4 tabeller se link under som gir løsninger for ren Paroc på stålplater, kombinasjonsløning GLAVA® EPS og Paroc Steinull på Stålplater, Ren Paroc Steinull på betongdekke og kombinajonsløsning GLAVA® EPS og Paroc Steinull på betongdekke.

U-verdi tabell for flate TAK