Kombitak

Kombitak

Kombitak med Glava EPS/Mineralull

I mange takkonstruksjoner vil det være prismessig fornuftig å bruke en løsning som kombinerer både GLAVA® EPS og Paroc steinull.

Benyttes GLAVA® EPS på kompakte tak forutsetter det at bærekonstruksjonen har dokumentert krav til bæreevne (R-Krav). Kombinasjonsløsninger benyttes i hovedsak på undertak av betongdekke eller stålplatetak. Har takkonstruksjonen dokumentert R- krav og GLAVA® EPS skal benyttes, kan dette utføres etter to hovedpunkter, samt detaljløsninger, som nevnt under.

Isolasjon av polystyren kan fint brukes, så sant det ikke bidrar til uakseptabel brannspredning. For å tilfredsstille dette grunnleggende kravet må ett av følgende hovedprinsipper legges til grunn:

  • Tildekking (begge sider) med ubrennbart materiale, slik at oksygentilførsel forhindres.
  • Oppdeling i arealer på høyst 400 m2.

NB! I tillegg til disse hovedprinsippene skal det benyttes isolasjon av mineralull langs gesimser/parapet, sluk, overlys, luftelyrer etc, der disse er av brennbare materialer eller at det ikke er oksygentett i overganger. Utskiftning av GLAVA® EPS til mineralull skal også gjøres ved brannvegger og branncellebegrensende vegger. Vi henviser til TPF nr. 6 for detaljløsninger. www.tpf-info.org

En riktig utført kombinasjonsløsning er godkjent på underlag av betongelementer eller plass støpt betong i brannklasse 1-3. Det er også godkjent på bærende stålplater i brannklasse 1-2.