Forskrifter

Brann

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn er regler som gjelder for eksisterende bygningsmasse. For nye bygninger gjelder regler og bestemmelser i forskrift om tekniske krav til byggverk, TEK'10.

I forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn kap. 2 ”Generelle krav til eier og virksomhet/bruker av brannobjekter” §2-1 Generelle krav til eier, heter det:
Sikkerhetsnivået i eldre bygninger skal oppgraderes til samme nivå som nyere bygninger så langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.

Forskriften skal sikre at det iverksettes og gjennomføres tiltak for å sikre tilfredsstillende brannsikkerhet i enhver bygning, anlegg, lager område m.v. som er i bruk, herunder brannobjekter som omfattes av brannvernlovens  §22. Det er eier av ethvert brannobjekt som skal sørge for at bygget er utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann.

Krav til nye bygninger

§ 11-1. Sikkerhet ved brann

(1) Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket, for materielle verdier og for miljø- og samfunnsmessige forhold.

 
Veiledning
Til første ledd

Hovedformålet med forskriftens krav til sikkerhet ved brann er å redusere sannsynligheten for tap av liv og helse ved brann til et akseptabelt, lavt nivå. Dette oppnås ved at det benyttes materialer og produkter som ikke gir uakseptable bidrag til utvikling av brann, og at byggverket, bygnings- og installasjonsdelene utformes slik at brannspredningen begrenses. Byggverk må dessuten utformes med sikte på rask og sikker rømning ved brann. Dette oppnås gjennom aktive og passive tiltak som reduserer den nødvendig rømningstiden og øker den tilgjengelige rømningstiden.
Krav til sikkerhet ved brann i byggverk skal også ivareta sikkerheten for rednings- og slokkemannskaper.
Tiltak som ivaretar personsikkerheten vil vanligvis også bidra til å sikre materielle verdier og begrense miljø- og samfunnsmessige konsekvenser.

§ 11-10. Tekniske installasjoner

(1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg.

Veiledning
Til første ledd

Tilfredsstillende sikkerhet i et byggverk er betinget av at sentrale tekniske installasjoner opprettholder sin funksjon og brannmotstandsevne under hele eller deler av brannforløpet og minst den tiden som skal være tilgjengelig for rømning. Samtidig må disse ikke direkte eller indirekte bidra til uakseptabel brann- eller røykspredning.

Ventilasjonsanlegg må utføres slik at de ikke bidrar til brann- og røykspredning i kanalnettet eller på grunn av utettheter mellom kanal og den bygningsdelen som kanalen går gjennom, eller brannspredning på grunn av varmeledning i kanalgodset.

Kanaler, kabler og andre installasjoner som føres gjennom branncellebegrensende konstruksjoner, må ikke svekke konstruksjonens brannmotstand. Brannmotstand for installasjoner som føres gjennom brannskillende bygningsdeler må dokumenteres ved prøving eller beregning.

En bør så langt det er mulig unngå å føre kanaler gjennom seksjoneringsvegger. Det bør derfor være eget anlegg for hver seksjon.

Preaksepterte ytelser - ventilasjonsanlegg/vann- og avløpsrør, rørpostanlegg, sentralstøvsugeranlegg/rør- og kanalisolasjon
kan leses i Direktoratet for Byggkvalitet; Tekniske krav til byggverk - Kapittel 11. § 11-10. Tekniske installasjoner
https://dibk.no/byggeregler/tek/3/11/iii/11-10/