Isolering av rør

Isolering av rør

GLAVAs tekniske isolasjonsprodukter dekker et vidt spekter av bruksområder for rør. Hver enkelt anvendelse stiller spesielle krav til isolasjonsproduktet, enten det dreier seg om isvannsrør, hetvannsrør, vann- og avløpsrør, røykgassrør eller rør i prosessindustri for ulike væsker og gasser.

Termisk

Termisk isolering av rør har til hensikt å begrense varmetapet mellom det strømmende mediet i røret og omgivelsene. En kan dermed:

  • oppnå god varmeøkonomi ved å begrense varmetapet
  • begrense overflatetemperaturen
  • oppnå en spesifikk temperatur ved utløpet av røret
  • ivareta temperaturavhengige flyteegenskaper
  • hindre frysing
  • hindre kondens på enten innsiden eller utsiden av røret

Teknisk forskrift om tekniske krav til byggverk, TEK10, sier følgende om Energi:
§ 14-5 Minstekrav
(2) Rør, utstyr og kanaler knyttet til bygningens varme- og distribusjonssystem skal isoleres for å hindre unødig varmetap.

Veiledningen til TEK10 sier videre at: Varmetap fra rør, utstyr og kanaler kan medføre overtemperatur og et unødig kjølebehov. Energiøkonomisk isolasjonstykkelse kan beregnes etter NS-EN 12828 "Varmesystemer i bygninger - Utforming av vannbaserte varmesystemer".

Teknisk rom Teknisk rom på sykehus i Russland før rehabiltering

Frysing
Der det er fare for kuldegrader i uoppvarmede rom eller utendørs, må kaldtvannsrør isoleres for å frostsikre rørene. Isdannelse i rørene vil forårsake stopp i vannforsyningen og dessuten mulighet for frostsprengning og rørbrudd. Ved lav sirkulasjon i rør må det i tillegg til isolering vurderes varmekabel.

Kalde rør
Kondens opptrer på overflater av kalde rør som er omgitt av varm og fuktig luft. Dette kan enkelt forhindres ved å isolere røret. Generelt vil vi anbefale GLAVAFLEX cellegummi for isolering av kalde rør.

Lyd

Støy fra vanntilførselsrør og avløpsinstallasjoner er et velkjent fenomen i bygninger med sanitæranlegg, dvs. i boligbygg, i næringsbygg og i institusjonsbygg. For å redusere lydavstråling fra vann- og avløpsrør kan man isolere disse med GLAVA® Rørskål Climpipe Section Alu2 som vil gi et effektivt bidrag til å redusere støynivået fra rørinstallasjoner i bygget spesielt i kombinasjon med ytterkledning av harde plater.

Brann

Brannisolering av rør er i første rekke knyttet til isolering av rør ved gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner.Korrekt utført brannisolering og branntetting av rørgjennomføringer kan være avgjørende for å hindre at en brann sprer seg mellom ulike seksjoner eller brannceller i et bygg innenfor en gitt tidsperiode.

Valg av produkter for rørgjennomføringer

  • GLAVA® Rørskål Climpipe Section Alu2 kan benyttes ved brannisolering av rørgjennomføringer av kobber og stålrør. Rørskålene kan enten være brutt eller gjennomgående i gips-/betongveggen. Resten av utsparingen tettes igjen med FS-GPG brannsikker masse.
  • GLAVAFLEX cellegummi kan isoleres gjennomgående på alle type rør i kombinasjon med GLAVA® Brannpakning på Rull og godkjent tettemasse.
  • Plastrør med diameter til og med 32 mm kan føres gjennom murte/støpte konstruksjoner i inntil klasse EI 90/A2-s1,d0 [A90] og isolerte lettvegger i inntil klasse EI 60/A2-s1,d0 [A60], når det tettes rundt rørene med godkjent/klassifisert tettemasse.