close-pop-up.svg

BREEAM-NOR 2016, Mijøklassifisering Glava®

Glava er med å skape en bedre fremtid for mennesker og miljø, vi tenker og prioriterer miljø og klima i våre aktiviteter. Miljøsertifisering er en måte å måle et byggs miljøprestasjon på. Våre produkter bidrar til å score poeng i ulike kategorier innen miljøsertifiseringssystemet BREEAM-NOR.

BREEAM-NOR

BREEAM-NOR eies av Norwegian Green Building Council (NGBC) og er Norges første miljøsertifiseringssystem for bærekraftige bygg. BREEAM-NOR er den Norske tilpasningen av det internasjonale miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM, som er det ledende miljøsertifiseringsverktøyet for bærekraftige bygninger i Europa.

Alle nye prosjekter skal registreres etter BREEAM-NOR 2016, og prosjekter registrert under BREEAM-NOR v.1.1 (2012) må fullføres innen 31. August 2021.

PRODUKTER OG LØSNINGER FRA GLAVA SOM KAN BIDRA TIL Å OPPNÅ POENG

Under finner du de punktene i BREEAM manualen som er relevante for Glava produkter. Vi har skrevet noen ord som kan være relevante for hvert enkelt punkt og linket til dokumentasjon som kan brukes som BREEAM-dokumentasjon for ditt bygg.

LEDELSE

MAN 03 - ANSVARLIG BYGGEPRAKSIS

Mål: Anerkjenne og oppfordre tilbyggeplasser som blir ledet på en miljø- og samfunnsmessig hensynsfull og ansvarlig måte.

Mineralull:
Man kan oppnå poeng ved måling av påvirkning fra byggeplassen, herunder Innsamling av data om transportbevegelser og påvirkning som følge av levering av byggematerialer til byggeplassen og transport av avfall fra byggeplassen måles og registreres. Her kan Glavas mineralullsprodukter bidra til å oppnå poeng.

Glavas mineralullsprodukter komprimeres til én femtedel av originalvolum, dermed kan vi frakte mer isolasjon pr. transportenhet, noe som reduserer utslipp av CO2. Dette gjør at Glavas produkter forurenser mindre pr. m3 enn andre isolasjonsprodukt, dessuten blir alle produkter fra Glava levert med samme lastebil, direkte til byggeplass, noe som igjen reduserer COutslippene ved transport.


MAN 04 – IDRIFTSETTING OG OVERLEVERING

Mål: oppfordre til korrekt planlagt overleverings- og idriftsettingsprosess som gjenspeiler bygningsbrukernes behov.

FDV-dokumentasjon:
Av produktene i vårt produktsortiment er det særlig for himlinger at det er hensiktsmessig å ha en god bruksanvisning for «vanlige» brukere av bygget. Glava har FDV dokumentasjon som bl.a. omhandler rengjøringsmetoder for himling.

Glava leverer flere produkter som har spesielt gode vedlikeholdsegenskaper. Noen eksempler kan nevnes:

  • Våtromsplater er fuktbestandige og robuste. De er formstabile og gir ikke grobunn for mikrobiologisk vekst selv om de skulle bli oppfuktet. Videre gjør bruk av våtromsplater det lettere å skifte ut fliser i mindre områder, hvilket i noen tilfeller er en stor fordel.
  • Hygieneplater som monteres i himling (f.eks. Ecophon Hygiene) er spesielt laget for bruk i industri, operasjonsaler, næringsmiddelindustri etc. hvor det stilles strenge krav til renhold. Det finnes flere ulike hygieneplater med ulik grad av robusthet, fra de som kun tåler å tørkes av til de som kan høytrykkspyles hver dag.
  • Himlingsplater i profilsystem er generelt egnet for å gi fleksibilitet for fremtidige endringer i romløsning, enkel utskifting i forbindelse med eventuelle skader, tilpasninger eller utskiftninger av deler av himlingen.
  • Glavas Lydfelleplater har en spesialduk på oversiden som tåler robust behandling, noe som muliggjør god rengjøring og dermed lang levetid på dette produktet. Lydfelleplaten er laget på samme måte som Glavas himlingplater som er M1 klassifiserte, noe som betyr at disse lydfelleplatene også har lave emisjoner, i tillegg til å tilfredsstille krav til fibermedriving (altså at lite fiber løsner fra platene).

 

HELSE OG INNEMILJØ

HEA 02- INNELUFTKVALITET

Mål: Anerkjenne og oppfordre til et sunt innemiljø ved å spesifisere og installere hensiktsmessig ventilasjon, utstyr og overflater.

Innhold av Flyktige organiske forbindelser (VOC- Volatile Organic Compounds):
BREEAM krever dokumentasjon på at mengde VOC til interiørmaling er innenfor grenseverdien oppgitt for de aktuelle kategoriene av interiørmaling og lakk i EU-direktiv 2004/42/EF, tillegg II/A. I tillegg må malingen være tilsatt sopp- og algemiddel som konservering i våtrom som bad, kjøkken og vaskerom (se tabell 14).

Emisjoner og partikkelavgivelse fra produkter:
Alle Glava Isolasjons malte produkter er malt i fabrikk, så derfor gjelder ikke BREEAM krav til testing av TVOC (total mengde flyktige organiske forbindelser) -avgassing etter 3 døgn. Glavas himlingsplater har imidlertid M1 rapport, hvilket vil si at de er testet etter 28 dager og har svært lave emisjoner.

For følgende produktgrupper (inkl. hjelpeprodukter) i Glavas sortiment stilles det krav til maksimum utslipp av formaldehyd og VOC: Himlingsplater, fugemasse (til innvendig bruk) og lim.

Himlingsplater:
Ecophon himlingsplater tilfredsstiller kravene til M1 klassifisering og E1 klassifisering.

Platene oppfyller dermed BREEAM krav til formaldehyd og VOC utslipp. Videre inneholder ikke platene asbest (sertifikat fra EUCEB fra 2002). Himlingsplatene leveres med malte kanter og belegg på baksiden. Kappflater som oppstår i forbindelse med tilpasninger på byggeplass bør kantmales på stedet. Platene er klassifisert i strengeste kategori med hensyn til partikkelavgivelse (link til dokument som viser dette). Med Akutex-T overflate unngås også alle slags former for perforeringer, spalter og slisser som har betydning for støvoppsamling og som letter rengjøringen.

Oversikt over himlingsplater med M1 sertifikat/rapport og E1

PRODUKT:

Glava Venus

M1 rapport

DoP Glava Venus

Ecophon Gedina

M1 sertifikat

DoP Ecophon Gedina

Ecophon Focus

M1 sertifikat

DoP Ecophon Focus

Ecophon Focus Fixiform

M1 sertifikat

DoP Ecophon Focus

Ecophon Master

M1 sertifikat

DoP Ecophon Master

Ecophon Super G

M1 sertifikat

DoP Ecophon Super G

Ecophon Combision 

M1 sertifikat

Dop Ecophon Combison

Ecophon Akusto

M1 sertifikat

 

Ecophon Solo 

M1 sertifikat

Dop Ecophon Solo

Ecophon Hygiene 

M1 sertifikat

DoP Ecophon Hygiene

sertifikat:

Fugemasser:

Glava Akryl (Firesafe Akryl) fugemasse har ingen målbare emisjoner og inneholder ikke formaldehyd (Egendeklarasjon for Firesafe Akryl).

FS – Fugemasse varmeekspanderende EX har ingen målbare emisjoner og inneholder ikke formaldehyd (Egendeklarasjon for Firesafe EX fugemasse).

Begge fugemasser tilfredsstiller derfor kravene i dette BREEAM-NOR emnet.

Protect BSF er en maling/fugemasse som benyttes som tetting i forbindelse med kanalgjennomføringer i vegg og dekke. Utenpå dette produktet limes kanalisolasjon av mineralull, så produktet har ikke direkte kontakt med inneluften og omfattes derfor ikke av kravet til emisjonstester i Hea 02.

Lim:
I BREEAM stilles det kun emisjonskrav til gulvlim.
Glava leverer wedi 610 monteringslim til montasje av wedi plater. Produktet er Emicode EC1 klassifisert og oppfyller derfor dette BREEAM kravet ved bruk i gulv.

Emicode EC1 og EC1 Plus er de to beste klassifiseringene. Begge tillater imidlertid høyere avgassing enn dagens NS 15251-krav. BREEAM-Nor og NGBC aksepterer likevel EC1 og EC1 Plus, siden fugemasse har liten eksponert overflate i et rom og NS 15251-måling ikke tar hensyn til dette.

 

HEA 05 – LYDFORHOLD

Mål: Å sikre at byggets lydforhold, herunder lydisolasjon, oppfyller relevante standarder for formålet.

Akustikkprodukter:
Produkters akustiske ytelse er viktig for produktivitet og opplevelsen av støy-, lytte- og formidlingsforhold i et rom. Glava sine akustikkhimlinger, mineralullplater til vegg og etasjeskillere, trinnlydplater og bruk av lydbøyler bidrar til at man oppnår gode lydforhold og tilfredsstiller kravene i NS 8175.

HEA 20 – FUKTSIKKERHET

Mål: Redusere risiko for å bygge inn uønsket fukt og forebygge fukt- og muggsopproblemer gjennom hensiktsmessige tiltak i prosjekterings- og produksjonsfasen.

Mineralullsprodukter:
Dette kravet tolkes som å være relevant for de materialer som er ømfintlige for fuktproblematikk slik som f.eks. mineralullisolasjon.  I FDV dokumentasjonen til Ecophon himlingsplater er det angitt kritisk fuktinnhold i platene. Dette bidrar til å oppfylle kravet om at det skal foreligge tilfredsstillende dokumentasjon som angir kritiske verdier for fukt i forhold til mikrobiologisk vekst, avgassing og andre vesentlige egenskaper ved produktene som brukes i et BREEAM prosjekt.

ENERGI

ENE 01 – ENERGIEFFEKTIVITET

Mål: Anerkjenne og oppfordre til bygg med minimalt energiforbruk i driftsfasen gjennom god utforming.

Isolasjonsprodukter:
Glava leverer et bredt spekter isolasjonsprodukter i materialer som glassull, steinull, EPS/XPS, cellegummi og aerogel. Glava jobber kontinuerlig med produktutvikling for å bedre isolasjonsevnen i produktene, og kan levere produkter med lambda-verdier helt ned i 0,015 W/mK (Aerogel). Produktene kan bidra til slankere konstruksjoner og mulighet for redusert materialbruk. Standardproduktet Glava Proff 34 har en lambda-verdi på 0,034 W/mK, hvilket er lavt sammenlignet med konkurrentenes standardprodukter.

Glava fører også produktet Extrem 32, som har en lambda verdi på 0,032 W/mK. Extrem 32 er et produkt som kan brukes når man ønsker mest mulig varmeisolering eller redusert tykkelse, perfekt for klimakonstruksjoner.


ENE 23 – BYGNINGSKONSTRUKSJONENS ENERGIYTELSE

Mål: Anerkjenne og oppfordre til begrensning av byggets netto energibehov.

Isolasjonsprodukter:
Glava leverer et bredt spekter isolasjonsprodukter i materialer som glassull, steinull, EPS/XPS, cellegummi og aerogel. Glava jobber kontinuerlig med produktutvikling for å bedre isolasjonsevnen i produktene, og kan levere produkter med lambda-verdier helt ned i 0,015 W/mK (Aerogel). Produktene kan bidra til slankere konstruksjoner og mulighet for redusert materialbruk. Standardproduktet Glava Proff 34 har en lambda-verdi på 0,034 W/mK, hvilket er lavt sammenlignet med konkurrentenes standardprodukter.

Glava fører også produktet Extrem 32, som har en lambda verdi på 0,032 W/mK. Extrem 32 er et produkt som kan brukes når man ønsker mest mulig varmeisolering eller redusert tykkelse.

MATERIALER

MAT 01 – BÆREKRAFTIGE MATERIALVALG

Mål: Anerkjenne og oppfordre til bruk av byggematerialer med lav miljøpåvirkning (inkludert bundet karbon) gjennom byggets livsløp.

Miljøgifter - minimumskrav:
Miljøgiftlisten A20 er basert på Miljødirektoratets utvalg av verstingstoffer (hentet fra myndighetenes Prioritetsliste) som er relevant for byggprodukter. Det er et lovkrav å unngå miljøgifter (Produktkontrolloven § 3a og TEK10/17 § 9.2). Det må legges fram dokumentasjon på at det ikke finnes produkter med spesifiserte miljøgifter listet i sjekkliste A20 i bygget. Godkjent dokumentasjon er spesifisert i A20.

Følgende produkter i vårt sortiment omhandles av A20 listen;

PRODUKT

Glava Våtromsplate
Wedi våtromsplate

 

Teknisk godkjenning

Egendeklarasjon Glava Våtromsplate

 

 

Glava EPS inkl formstøpte byggelementer

 

Egendeklarasjon

Egendeklarasjon gjelder EPS-delen av de formstøpte elementene.

Glava Glassull 

 

Egendeklarasjon

 

GLAVAFLEX cellegummi

 

Egendeklarasjon

Inneholder ikke kort- eller mellomkjedete klorparafiner.

GLAVAFLEX Lim

 

Sikkerhetsdatablad

 

Egendeklarasjon

 

wedi 610 monteringslim

 

Sikkerhetsdatablad

 

Glava Venus himlingsplater

 

Egendeklarasjon

 

Glava Akustikklim – til liming av akustikk/ himlingplater

 

Sikkerhetsdatablad

 

Glava  Akryl/Firesafe Akryl – fugemasse til branntetting

 

Egendeklarasjon

 

Firesafe EX – varme-ekspanderende fugemasse

 

Sikkerhetsdatablad

 

Protect BSF maling/ fugemasse - tetting av kanalgj.føring

 

Egendeklarasjon

 

Protect BSK - lim til tetting av kanalgjennomføringer

 

Egendeklarasjon

 

Connect Kantmaling

 

Sikkerhetsdatablad

 

Megasil SB

 

Sikkerhetsdatablad

 

Lim til formstøpte produkter + belagte produkter

 

 

 


 

Null avfall og full effekt med blåseisolasjon

109 tonn med isolasjon har blitt blåst inn i veggene på de 21 blokkene i prosjektet Øvre Nyhavna i Trondheim. Raskt, enkelt og null kapp og svinn er de største fordelene med isoleringsmetoden.

Tak

Porsche kjører lett på tak

Det nye Porsche-senteret i Fredrikstad er kronet med det nye Robust-konseptet til Glava. Dermed blir både arbeidsprosessen og taket i seg selv merkbart lettere enn ved alternative løsninger.  

Teknisk isolering

Brannisolering bærende stål

Isover FireProtect gir en høyeffektiv brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner.