BYGG

GLAVAs salg og markedsavdeling holder til i dette BREEAM-NOR Excellent bygget, tegnet av Lund Hagem Arkitekter.

BREEAM-NOR 2012, Miljøklassifisering i GLAVA

GLAVA® er med å skape en bedre fremtid for mennesker og miljø, og tenker og prioriterer miljø og klima i sine aktiviteter. En måte å måle miljøprestasjon av et bygg på er å miljøklassifisere det. Våre produkter bidrar til å score poeng i ulike kategorier innen miljøklassifiseringssystemet BREEAM-NOR.  

Produkter og løsninger fra GLAVA som bidrar til å oppnå poeng

Under finner du de punktene i BREEAM manualen som er relevante for GLAVAs produkter. Vi har skrevet noen ord som kan være relevante for hvert enkelt punkt og linket til dokumentasjon som kan brukes som BREEAM-dokumentasjon for ditt bygg.

Alle nye prosjekter skal registreres etter BREEAM-NOR 2016, og registrerte prosjekter under BREEAM-NOR v.1.1 (2012) må fullføres innen 31. August 2021.

Ledelse

MAN 3 – Påvirkninger fra byggeplass

Mål: Å gjenkjenne og fremme en miljømessig forsvarlig ledelse og drift av byggeplasser, når det gjelder ressursbruk, energiforbruk og forurensning.

Mineralull:
Mineralullsprodukter komprimeres for å kunne frakte mer isolasjon pr. transportenhet, noe som reduserer utslipp av CO2. Dette gir ingen direkte poeng i dagens BREEAM manual, men på sikt vil det kanskje komme begrensninger på hvor mye CO2 produksjon av et bygg kan medføre. Mineralullsprodukter fra GLAVA er da et bedre valg enn isolasjon som slipper ut mer CO2 som følge av transport pr misolasjon.

MAN 4 – Brukerveiledning

Mål: Å gi brukere av bygget veiledning, slik at de kan bruke og drifte bygget på en effektiv måte, uten å måtte ha teknisk kunnskap.

FDV-dokumentasjon:
Av produktene i vårt produktsortiment er det særlig for himlinger det er hensiktsmessig å ha en god bruksanvisning for «vanlige» brukere av bygget. GLAVA har FDV dokumentasjon som bl.a. omhandler rengjøringsmetoder for himling.

MAN 13.11 – Vedlikeholdsvennlighet

Mål: Å gjenkjenne og fremme til spesifikasjon av bygget og tilhørende tjenester som vil være lett å opprettholde gjennom hele livssyklusen.
GLAVA leverer flere produkter som har spesielt gode vedlikeholdsegenskaper. Noen eksempler kan nevnes;

  • Våtromsplater er fuktbestandige og robuste. De er fromstabile og gir ikke grobunn for mikrobiologisk vekst selv om de skulle bli oppfuktet. Videre gjør bruk av våtromsplater det lettere å skifte ut fliser i mindre områder, hvilket i noen tilfeller er en stor fordel.
  • Hygieneplater til montasje i himling (f.eks. Ecophon Hygiene) er spesielt laget for bruk i industri, operasjonsaler, næringsmiddelindustri etc hvor det stilles strenge krav til renhold. Det finnes flere ulike hygieneplater med ulik grad av robusthet, fra de som tåler å tørkes av til de som kan høytrykkspyles hver dag.
  • Himlingsplater i profilsystem er generelt egnet for å gi fleksibilitet for fremtidige endringer i romløsning, enkel utskifting i forbindelse med eventuelle skader, tilpasninger eller utskiftninger av deler av himlingen.
  • GLAVAs lydfelleplater har en spesialduk på oversiden som tåler robust behandling, noe som muliggjør god rengjøring og dermed lang levetid på dette produktet. Lydfelleplaten er laget på samme måte som Gavas himlingplater som er M1 klassifiserte, noe som betyr at disse lydfelleplatene også har lave emisjoner, i tillegg til å tilfredsstille krav til fibermedriving (altså at lite fiber løsner fra platene).

 

Helse og innemiljø

HEA 9 – Forurensning i innemiljø

Mål: Å redusere forurensninger i inneluften (svevestøv og kjemiske forbindelser) gjennom krav til dokumentert godt byggrenhold og valg av materialer og produkter med dokumentert lave utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) og andre kjemiske signalsubstanser/forbindelser.

VOC-innhold:
BREEAM krever dokumentasjon på at mengde VOC (flyktige organiske forbindelser) tilsatt til interiørmaling er innenfor grenseverdien oppgitt for de aktuelle kategoriene av interiørmaling og lakk i Direktiv 2004/42/CE, tillegg II. I tillegg må malingen være tilsatt sopp- og algemiddel som konservering.

Emisjoner og partikkelavgivelse fra produkter:
Alle GLAVAs malte produkter er malt i fabrikk, så derfor gjelder ikke BREEAM krav til testing av TVOC (total mengde flyktige organiske forbindelser)-avgassing etter 3 døgn. GLAVAs himlingsplater har imidlertid M1 klassifisering, hvilket vil si at de er testet etter 28 dager og har svært lave emisjoner.

For følgende produktgrupper (inkl. hjelpeprodukter) i GLAVAs sortiment stilles det krav til maksimum utslipp av formaldehyd og VOC: Himlingsplater, fugemasse (til innvendig bruk).

Himlingsplater:
Ecophon himlingsplater tilfredsstiller kravene til M1-klassifisering og E1 klassifisering.

Platene oppfyller dermed BREEAM krav til formaldehyd og VOC utslipp. Videre inneholder ikke platene asbest (sertifikat fra EUCEB fra 2002).
Himlingsplatene leveres med malte kanter og belegg på baksiden. Kappflater som oppstår i forbindelse med tilpasninger på byggeplass bør kantmales på stedet. Platene er klassifisert i strengeste kategori med hensyn til partikkelavgivelse (link til dokument som viser dette). Med Akutex-T overflate unngår du også alle slags former for perforeringer, spalter og slisser som har betydning for støvoppsamling og som letter rengjøringen.

Oversikt over himlingsplater med M1-sertifikat og E1-sertifikat: 

Produkt:

M1:

E1:

GLAVA Venus

M1 rapport

DoP Glava Venus 

Ecophon Gedina

M1 sertifikat

DoP Ecophon Gedina

Ecophon Focus

M1 sertifikat

DoP Ecophon Focus

Ecophon Focus Fixiform

M1 sertifikat

DoP Ecophon Focus

Ecophon Master

M1 sertifikat

DoP Ecophon Master

Ecophon Super G

M1 sertifikat

DoP Ecophon Super G

Ecophon Combision 

M1 sertifikat

Dop Ecophon Combison 

Ecophon Akusto

M1 sertifikat

 

Ecophon Solo 

M1 sertifikat

Dop Ecophon Solo

Ecophon Hygiene 

M1 sertifikat

DoP Ecophon Hygiene


Fugemasser:

Begge fugemasser tilfredsstiller derfor kravene i dette BREEAM-NOR emnet.
Protect BSF er en maling/fugemasse som benyttes som tetting i forbindelse med kanalgjennomføringer i vegg og dekke. Utenpå dette produktet limes kanalisolasjon av mineralull, så produktet har ikke direkte kontakt med inneluften og omfattes derfor ikke av kravet til emisjonstester i Hea 9.

Lim:
Det er kun gulvlim BREEAM stiller emisjonskrav til.
Vi leverer wedi 610 monteringslim til montasje av wedi plater. Produktet er Emicode EC1 klassifisert og oppfyller derfor dette BREEAM kravet ved bruk i gulv.
For øvrig kan det nevnes at Connect Absorber Glue som brukes til liming av akustikkhimlinger/himlingsplater er M1 klassifisert.
Emicode EC1 og EC1 Plus er de to beste klassifiseringene. Begge tillater imidlertid høyere avgassing enn dagens NS 15251-krav. BREEAM (NGBC) aksepterer likevel EC1 og EC1 Plus, siden fugemasse har liten eksponert overflate i et rom og NS 15251-måling ikke tar hensyn til dette.

HEA 13 – Akustisk ytelse

Mål: Å sikre at byggets akustiske ytelse tilfredsstiller de hensiktsmessige standardene for sitt formål.

Akustikkprodukter:
Produkters akustiske ytelse er viktig for de ansattes produktivitet og opplevelsen av støy-, lytte- og formidlingsforhold i et lokale. GLAVA sine akustikkhimlinger, mineralullplater i vegg og etasjeskillere, trinnlydplater og bruk av lydbøyler bidrar til at man oppnår gode lydforhold og tilfredsstiller kravene i NS 8175.

HEA 20 – Fuktsikring

Mål: Redusere risiko for å bygge inn uønsket fukt og bidra til å hindre fukt- og muggsopp problemer i norske bygg gjennom hensiktsmessig prosjektering og måling i byggefasen.

Mineralullsprodukter:
Dette kravet tolkes som å være relevant for de materialer som er ømfiendtlige for fukt slik som f.eks. mineralullisolasjon.  I FDV dokumentasjonen til Ecophon himlingsplater er det angitt kritisk fuktinnhold i platene. Dette bidrar til å oppfylle kravet om at det skal foreligge tilfredsstillende dokumentasjon som angir kritiske verdier for fukt i forhold til mikrobiologisk vekst, avgassing og andre vesentlige egenskaper ved produktene som brukes i et BREEAM prosjekt.

Dokument vedr. glassull og fukt.

Energi

ENE 1 – Energieffektivitet

Mål: Å fremme bygg som er designet for å minimere energibruk til drift.

Isolasjonsprodukter:
GLAVA leverer et bredt spekter isolasjonsprodukter i materialer som glassull, steinull, EPS/XPS, cellegummi og aerogel. GLAVA jobber kontinuerlig med produktutvikling for å bedre isolasjonsevnen i produktene, og kan levere produkter med lambda-verdier helt ned i 0,015 W/mK (Aerogel). Produktene kan bidra til slankere konstruksjoner og mulighet for redusert materialbruk. Standardproduktet GLAVA Proff 34 har en lavere lambda-verdi på 0,034 W/mK, hvilket er lavt sammenlignet med konkurrentenes standardprodukter.

ENE 23 – Bygningskonstruksjonens energiytelse

Mål: Å anerkjenne og oppmuntre til bygg som er designet og bygget for å minimere behovet for energi til oppvarming og kjøling.

Isolasjonsprodukter:
GLAVA leverer et bredt spekter isolasjonsprodukter i materialer som glassull, steinull, EPS/XPS, cellegummi og aerogel. GLAVA jobber kontinuerlig med produktutvikling for å bedre isolasjonsevnen i produktene, og kan levere produkter med lambda-verdier helt ned i 0,015 W/mK (Aerogel). Produktene kan bidra til slankere konstruksjoner og mulighet for redusert materialbruk. Standardproduktet GLAVA Proff 34 har en lavere lambda-verdi på 0,034 W/mK, hvilket er lavt sammenlignet med konkurrentenes standardprodukter.

 

Materialer

MAT 1 – Materialspesifikasjon

Mål: Å fremme bruk av byggematerialer som har liten påvirkning på miljøet i løpet av hele bygningens livssyklus.

Miljøgifter - minimumkrav:
Miljøgiftlisten A20 er basert på Miljødirektoratets utvalg av verstingstoffer (hentet fra myndighetenes Prioritetsliste) som er relevant for byggprodukter. Det er et lovkrav å unngå miljøgifter (Produktkontrolloven § 3a og TEK10 § 9.2). Det må legges fram dokumentasjon på at det ikke finnes produkter med spesifiserte miljøgifter listet i sjekkliste A20 i bygget. Godkjent dokumentasjon er spesifisert i A20.

Følgende produkter i vårt sortiment omhandles av A20 listen;

Produkt

A20-innhold

Dokumentasjon (link)

Ytterligere kommentar

Glava Våtromsplate
Wedi våtromsplate

Ok

Teknisk godkjenning
Egendeklarasjon Glava Våtromsplate

Egendeklarasjon Wedi Våtromsplate

 

GLAVA EPS inkl formstøpte byggelementer

Ok

Egendeklarasjon

Egendeklarasjon gjelder EPS-delen av de formstøpte elementene.

GLAVA Glassull 

Ok

Egendeklarasjon

 

Perimate DI-A-N, STYROFOAM™ XPS

Ok

Egendeklarasjon

Sikkerhetsdatablad Perimate DI-A-N

Sikkerhetsdatablad STYROFOAM™ 250 A-N

Sikkerhetsdatablad STYROFOAM™ 300 A-N

Sikkerhetsdatablad STYROFOAM™ 300 PL-A-N

Sikkerhetsdatablad STYROFOAM™ 400 A-N

Sikkerhetsdatablad STYROFOAM™ 500 A-N

 

GLAVAFLEX cellegummi

Ok

Egendeklarasjon

Inneholder ikke kort- eller mellomkjedete klorparafiner.

GLAVAFLEX Lim

Ok

Sikkerhetsdatablad

 

wedi 610 monteringslim

Ok

Sikkerhetsdatablad

 

GLAVA Venus himlingsplater

Ok

Egendeklarasjon

 

GLAVA Akustikklim – til liming av akustikk/ himlingplater

Ok

Sikkerhetsdatablad

 

GLAVA  Akryl/Firesafe Akryl – fugemasse til branntetting

Ok

Egendeklarasjon

 

Firesafe EX – varme-ekspanderende fugemasse

Ok

Sikkerhetsdatablad

 

Protect BSF maling/ fugemasse - tetting av kanalgj.føring

Ok

Egendeklarasjon

 

Protect BSK - lim til tetting av kanalgjennomføringer

Ok

Egendeklarasjon

 

Connect Kantmaling

 

Sikkerhetsdatablad

 

Megasil SB

Ok

Sikkerhetsdatablad

 

Lim til formstøpte produkter + belagte produkter

 

 

 

Ingen av disse produktene inneholder stoffer som står hverken på A20 listen eller Prioritetslisten.

Klimagasser:
GLAVA sin mineralull består av mer enn 50 % omsmeltet returglass.* Glass er i tillegg et materiale som kan resirkuleres mange ganger uten å tape sine kvaliteter. GLAVA sine mineralullsprodukter har et lavere CO2 utslipp enn andre mineralullsprodukter laget av andre materialer (se link til EPD i avsnitt under).
Mineralullsprodukter komprimeres for å kunne frakte mer isolasjon pr. transportenhet, noe som også reduserer utslipp av CO2. Mineralullsprodukter fra GLAVA  er derfor et bedre valg enn isolasjon som slipper ut mer CO2 pr transportere isolasjons m3.

*Gjennomsnitt de tre siste år

 

EPD (Environmental Product Declaration):
Et byggeprosjekt oppnår poeng hvis man har min 10 bygningsprodukter (aktuelle produkter er listet i tabell 9-2 i BREEAM manualen) brukt i stort omfang med EPD. EPD’en må være utarbeidet ihht ISO 14025/EN-NS 15804.
For at EPD’en skal telle må produktet være brukt i min 25 % av produktgruppens areal, volum eller vekt.
GLAVA  har følgende EPD’er som bidrar til poeng:

ECOproduct/Svanen:

Et byggeprosjekt kan oppnå poeng hvis det har mist 10 produkter i produkttabellen 9-2 som tilfredsstiller kriteriene for å få karakter 1-6 (grønt eller hvitt) for alle miljøområdene i ECOproduct metoden og/eller tilfredsstiller EU-blomst /svanemerke kriterier for sin produktgruppe. Kravet om 25% omfang, slik det er beskrevet for EPD, gjelder også her.


Følgende GLAVA -produkter kan være med på å gi poeng:

GLAVA har også produkter som er listet i Svanemerkets byggevareportal, noe som tillater at produktene kan brukes i svanemerkede bygg. En oversikt over GLAVAs listede produkter finnes her.

 

MAT 3 - Gjenbruk av fasader

Mål: Fremme gjenbruk av eksisterende konstruksjon på stedet.

Isolasjonssystemer:
GLAVAs produkter er egnet til tilleggs/etterisolering av bygg, og kan derfor være med å bidra til at den opprinnelige fasaden kan beholdes, og at dette poenget kan oppnås.

MAT 4 - Gjenbruk av eksisterende bærekonstruksjoner

Mål: Fremme gjenbruk av eksisterende konstruksjon på stedet.

Isolasjonssystemer:
GLAVAs produkter er egnet til tilleggs/etterisolering av bygg, og kan derfor være med å bidra til at den opprinnelige bærekonstruksjonen kan beholdes, og at dette poenget kan oppnås.

MAT 5 - Ansvarlig innkjøp av materialer

Mål: Fremme spesifikasjon av ansvarlig innkjøpte bygningsprodukt for viktige bygningselementer.

Miljøsertifisering av verdikjede:
GLAVA er sertifisert etter NS EN ISO 14001. Produkter produsert av GLAVA bidrar derfor til å oppnå poeng for ansvarlig innkjøp i følgende bygningselementer; yttervegg, yttertak, etasjeskille, innervegg og gulv på grunn. Kravet er at min 80 % av volumet i de ulike bygningselementer skal komme fra sertifiserte leverandører, hvilket i hovedsak vil si ISO 14001 eller EMAS sertifiserte leverandører. Siden man måler i volum, vil isolasjonen være en viktig faktor i forhold til å oppnå 80 % kravet i de aller fleste bygningselementene.

Link til GLAVAs ISO 14001 finnes her. Følgende av våre leverandører er også ISO 14001 sertifisert:

Underleverandører:

Råvareleverandører:

Emballasjeleverandører:

Når flere ledd i verdikjeden er ISO 14001 sertifisert, bidrar dette til høyere poengscore i BREEAM. GLAVA  tilstreber at alle underleverandører har en ISO 14001 sertifisering.

MAT 7 – Robust konstruksjon

Mål: Fremme tilfredsstillende beskyttelse og robusthet av utsatte deler av bygningen og landskapet, og dermed å begrense bruk av utskiftningsmaterialer til et minimum.

Våtromssystemer:
GLAVAs våtromsplater er fuktbestandige og gir baderom og andre våtrom høy grad av robusthet mot skadelig fukt. Bruk av denne typen byggematerialer kan inngå som et av flere tiltak man gjør for å øke et byggs robusthet mot fuktskader.
EPS/XPS brukt utvendig i bakken eller i flate tak er mer fuktbestandig enn mineralull. XPS tåler flere frys/tin sykluser og høyere trykkbelastninger enn EPS. STYROFOAM™ Perimate har i tillegg også gode drenasjeegenskaper som beskytter bakenforliggende konstruksjon mot unødvendig oppfukting.
Lette byggisolasjonsprodukter av mineralull får ingen varig deformasjon på grunn av støt og kan gjenbrukes ved skade på øvrig bygningskonstruksjon. F.eks. ved bruk på skoler, institusjoner eller parkeringsområder eller andre konstruksjoner utsatt for støt eller hærverk.

 

Avfall

WST 1 – Avfallshåndtering på byggeplass

Mål: Effektivisere ressursbruken og sikre god håndtering av avfall på byggeplass

Mineralull:

Enklere engangspaller brukes for mineralullsproduktene som leveres til kunde. Gjenbruk av paller er vurdert som mer ressurskrevende.

For Paroc sine steinullprodukter til tak brukes labanker av steinull istedenfor paller. Disse labankene brukes etterpå som en del av isoleringen.

Komprimering og fuktbeskyttelse av mineralullen innebærer at det er vanskelig å redusere mengde plastemballasje utover dagens praksis.

Som et annet eksempel på at GLAVA har fokus på avfallsminimering og ressursutnyttelse kan nevnes at rester fra produksjon av mineralull i vår fabrikk i Stjørdal blir gjenbrukt som råvare for produksjon av torvtak.

GLAVA er medlem av Grønt Punkt Norge.