close-pop-up.svg

Color Line fokuserer på vektreduksjon for hybridfartøy

Color Lines nye hybridskip begynner å ta form ved Ulstein verft. M/S Color Hybrid skal betjene strekningen Sandefjord – Strømstad med høy kapasitet og minimale utslipp.
Color Lines nye hybridskip begynner å ta form ved Ulstein verft. M/S Color Hybrid skal betjene strekningen Sandefjord – Strømstad med høy kapasitet og minimale utslipp.

Color Lines nye hybridskip begynner å ta form ved Ulstein verft. M/S Color Hybrid skal betjene strekningen Sandefjord – Strømstad med høy kapasitet og minimale utslipp.

Vi har fokusert på å spare vekt i alle faser av prosjektet.

Robin Tomren,

Project director for M/S Color Hybrid

Verdens største plug-in hybridfartøy er 160 meter langt og kan frakte 2000 passasjerer eller rundt 500 biler. M/S Color Hybrid vil gå på batterier inn og ut av Sandefjordsfjorden og vil dermed ikke slippe ut klimagasser eller nitrogen- og svovelforbindelser. Støynivået på fartøyet er lavt og energigjenvinningen høy. Men kanskje viktigst for de som vil ta en tur over vannet – skipet lover en førsteklasses opplevelse og komfort.

OPP TIL 40 PROSENT REDUKSJON I VEKT
Isolasjonen til fartøyet ble ikke bare valgt for sin kvalitet. Det bidrar også til generell vektreduksjon.

«Å spare vekt gjennom isolasjonen er viktig fordi denne er plassert høyt oppe i skipet. Vektreduksjon høyere opp forbedrer stabiliteten. Dette øker lastekapasiteten enda mer enn vektreduksjonen skulle tilsi. Det sparer også drivstoff. Men det er så mange faktorer som spiller inn at det er vanskelig å gi et konkret tall på hvor mye som er spart, sier Tomren.

Glava har levert hele sitt utvalg av isolasjon til fartøyet, både brannbestandig, lyd- og termisk isolasjon. Totalt er vektreduksjonen, sammenlignet med tradisjonell mineralullisolasjon, mellom 40 og 55 prosent.

Les mer om fordelene med lettvekt

GOD VARMEISOLERING GIR ET STORT VARMEOVERSKUD
For å sikre minst mulig miljøavtrykk, har Color Line aktivt valgt produkter og leverandører som kan hjelpe dem med å møte deres strenge krav til klimagassutslipp. Riktig isolasjon og god varmegjenvinning gir et verdifullt bidrag til å kutte disse utslippene.

«Sammenlignet med vårt eksisterende fartøy har M/S Color Hybrid tre ganger bedre varmeisolasjonsevne mellom innsiden av skipet og den ytre luften. I tillegg har skipet et varmelager på 5 MWh som vi bruker varme fra både kjølevannet og eksosen til oppvarming 24 timer i døgnet, sier Tomren.

Fosen Ulstein Design and Engineering (FUDE) tegnet skipet på oppdrag fra Fosen Yard. De har lagt stor vekt på å spare energi.

glava_u_seaprotect_weight_reduction_ship_ColorLineHybrid210.jpg
M/S Color Hybrid markerer starten på en ny epoke i fjorden, med miljøvennlige løsninger og lavt støynivå. Illustrasjon: Color Line

«Hele skipet er designet med løsninger for sparing og resirkulering av energi. For eksempel ved å bruke fartøyets krengetanker, som er ballasttankene som holder skipet stabilt og regulerer vannlinjen, for å lage varmt vann. Dette er en unik løsning muliggjort av skipets miljøvennlige design, sier avdelingsleder Elias Grønning i prosjektavdelingen i FUDE.

ENKLERE OG MER MILJØVENNLIG LOGISTIKK
Skipsskroget ble bygget i Polen og deretter fraktet til Ulstein verft på Sunnmøre. Mens det ferdigstilles på tunet er det mye inn- og utflytting. Materialer og produkter fraktes til verftet og videreproduseres til det som etter hvert skal settes om bord. Disse manøvreres rundt i det lille byggeområdet inne i skipet og jobbes med der en stund før de monteres.

«Glava isolasjon kan komprimeres i en slik grad at vi kan frakte tre ganger mer på en pall sammenlignet med tradisjonelle ullløsninger. Med det volumet vi snakker om utgjør dette 25 til 30 færre trailerturer. Med 22 paller til en tilhenger gjør dette transporten til byggeområdet enklere, sier Kjetil Bjørgen, Key Account Manager Marine/Offshore i Glava.

Fakta

  • Prosjekt: Verdens største plug-in hybridfartøy M/S Color Hybrid
  • Prosjektår: 2018-2019
  • Byggherrer: Color Line
  • Entreprenør: Ulstein Verft
  • Produkter: Glava har levert produkter fra U SeaProtect

----------------------

COLOR LINE FOCUSES ON WEIGHT REDUCTION FOR HYBRID VESSEL
Color Line’s new hybrid ship is beginning to take shape at Ulstein Shipyard. M/S Color Hybrid will serve the Sandefjord – Strømstad route with high capacity and minimal emissions.
The world’s largest plug-in hybrid vessel is 160 metres long and capable of carrying 2000 passengers or about 500 cars. M/S Color Hybrid will run on batteries in and out of the Sandefjord fjord and will thus not emit greenhouses gases or nitrogen and sulfur compounds. The noise level of the vessel is low and energy recovery high. But perhaps most importantly for those who want to take a trip over the water – the ship promises a first class experience and comfort.
GLAVA has provided fire resistant, sound and thermal insulation for the vessel
UP TO 40 PERCENT REDUCTION IN WEIGHT
The insulation for the vessel was not only chosen for its quality. It also contributes to overall weight reduction.
«Saving weight through the insulation is important because this is placed high up in the ship. Weight reduction higher up improves stability. This increases the loading capacity even more than the weight reduction would indicate. It also saves on fuel. But there are so many factors involved that it’s difficult to give a concrete figure of how much is saved,» says Tomren.
Glava has provided its entire range of insulation to the vessel, both fire resistant, sound and thermal insulation. In total, the weight reduction, as compared with traditional mineral wool insulation, is between 40 and 55 percent.
GOOD THERMAL INSULATION PROVIDES A HUGE HEAT SURPLUS
To ensure the smallest possible environmental footprint, Color Line has actively chosen products and suppliers who can help them meet their stringent demands regarding green house gas emissions. Correct insulation and good heat recycling makes a valuable contribution to cutting these emissions.
«In comparison with our existing vessel, M/S Color Hybrid has a three times better thermal insulation capability between the inside of the ship and the outer air. In addition, the ship has a heat reservior of 5 MWh by means of which we use heat from both the cooling water and the exhaust for heating 24 hours a day,» says Tomren.
Fosen Ulstein Design and Engineering (FUDE) designed the ship on behalf of Fosen Yard. They have put major emphasis on saving energy.
M/S Color Hybrid marks the start of a new epoch in the fjord, with environmentally-friendly solutions and a low noise level. Illustration: Color Line
«The whole ship is designed with solutions for saving and recycling energy. For example, by using the vessel’s heeling-tanks, which are the ballast tanks that hold the ship stable and regulate the water line, to make hot water. This is a unique solution made possible by the ship’s environmentally-friendly design,» says department manager, Elias Grønning in the project department at FUDE.
SIMPLER AND MORE ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY LOGISTICS
The ship’s hull was built in Poland and then transported to Ulstein Shipyard in Sunnmøre. While it is being completed at the yard, there is a lot of moving in and out. Materials and products are transported to the yard and further manufactured into what will eventually be put on board. These are maneuvered around in the small building area inside the ship and worked on there for a while before being fitted.
«Glava insulation can be compressed to such an extent that we can carry three times more on a pallet compared with traditional wool solutions. With the volume we are talking about, this amounts to 25 to 30 fewer trailer trips. With 22 pallets to a trailer, this makes transport to the building area easier,» says Kjetil Bjørgen, Key Account Manager Marine/Offshore at Glava.

Null avfall og full effekt med blåseisolasjon

109 tonn med isolasjon har blitt blåst inn i veggene på de 21 blokkene i prosjektet Øvre Nyhavna i Trondheim. Raskt, enkelt og null kapp og svinn er de største fordelene med isoleringsmetoden.

Tak

Porsche kjører lett på tak

Det nye Porsche-senteret i Fredrikstad er kronet med det nye Robust-konseptet til Glava. Dermed blir både arbeidsprosessen og taket i seg selv merkbart lettere enn ved alternative løsninger.  

Teknisk isolering

Brannisolering bærende stål

Isover FireProtect gir en høyeffektiv brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner.