close-pop-up.svg

NOR-SHIPPING: Glava presenterer U Seaprotect Quick-Cover

Glava vil ha en høy profil hos Nor-Shipping, og presentere vårt U Seaprotect Quick-Cover System og lette løsninger.

Glava vil ha en høy profil hos Nor-Shipping, og presentere vårt U Seaprotect Quick-Cover System og lette løsninger.

Nor-Shipping er en maritim konferanseuke som tiltrekker hele den internasjonale marineindustrien til Oslo.

Vårt U Seaprotect Quick-Cover System for passiv brannbeskyttelse av skott og dekk er testet og sertifisert i henhold til den nyeste standarden for branntesting av marine konstruksjoner (IMO 2010 FTPC).

Hensikten med utviklingen av det unike U Seaprotect Quick-Cover systemet, er å spare tid og kostnader når isolasjon monteres på skott og dekk. Quick-Cover-systemet er bøyelig og kan enkelt bøyes oppå avstiverhodene, noe som gjør installasjonen rundt avstivningene veldig rask og enkel. Denne måten å installere produkter på, kalt Quick-Cover system, gir svært kostnadseffektive konstruksjoner når man tar hensyn til installasjonskostnadene.

Quick-Cover-systemet gir blant annet disse fordelene:

 • ingen sveisepinner på stiverne
 • stor reduksjon i monteringstid
 • lite svinn
 • raskt og enkelt å sette opp
 • brukervennlig
Full-Applications-overview9.jpg

Tradisjonelle løsninger for brannsikring av avstivere er svært tidkrevende og lite installasjonsvennlige. Isolasjonsplatene monteres i tre deler og legges på stifter som skal sveises på avstivningene. Løsningen kalles box-in stiveren og denne løsningen tillater ikke at luft blir fanget under isolasjon (luftspalte som skal fylles med isolasjon). Quick-Cover-løsningen tillater luftspalte under isolasjon, dette betyr at det ikke er nødvendig å fylle luftspalten under isolasjonen. Og Quick-Cover-systemet er festet på de siste pinnene på platen mellom stivere (ingen stifter på stivere). Vi anbefaler våre kunder å bruke dette unike monteringssystemet når det er mulig.

Vi anbefaler våre kunder å bruke dette unike festesystemet når de har muligheten til det.

--------------------------

NOR-SHIPPING: GLAVA PRESENTS U SEAPROTECT QUICK-COVER
Glava will have a high profile at Nor-Shipping, presenting our U Seaprotect Quick-Cover System and light weight solutions. 
Nor-Shipping is a maritime conference week that attracts the entire international marine industry to Oslo.
Our U Seaprotect Quick-Cover System for passive-fireprotection of bulkheads and deck is tested and certified to the latest standard for fire testing of marine constructions (IMO 2010 FTPC).
The purpose for the development of the unique U Seaprotect Quick-Cover system, is to save time and cost when insulation is installed on bulkheads and decks. The Quick-Cover system are pliable and can be easily bent on top of stiffeners heads making installation around the stiffeners very fast and easy. This way to install products, called Quick-Cover system, provides very cost-efficient constructions when taking into account the installation costs.
Quick-Cover system gives installation advantage as:
 • No pins on stiffeners
 • Drastically reduced mounting time
 • No Wired Mesh required
 • No waste due to off-cut
 • Fast and easy to install
 • User-friendly
Traditional solutions for fire protection of stiffeners are very time consuming and little installationfriendly. The insulation slabs has to be fitted in three pieces and applied on pins that are to be welded on the stiffeners. The solution is called box-in the stiffener and this solution does not allow any air being trapped under insulation (air gap to be filled with insulation). Quick-Cover solution allow air gap under insulation, this means that it is not required to fill the air gap under insulation. And the Quick-Cover system are fixed on the last pins on the plate between stiffeners (no pins on stiffeners). We advise our customers to use this unique mounting system whenever possible.

Null avfall og full effekt med blåseisolasjon

109 tonn med isolasjon har blitt blåst inn i veggene på de 21 blokkene i prosjektet Øvre Nyhavna i Trondheim. Raskt, enkelt og null kapp og svinn er de største fordelene med isoleringsmetoden.

Tak

Porsche kjører lett på tak

Det nye Porsche-senteret i Fredrikstad er kronet med det nye Robust-konseptet til Glava. Dermed blir både arbeidsprosessen og taket i seg selv merkbart lettere enn ved alternative løsninger.  

Teknisk isolering

Brannisolering bærende stål

Isover FireProtect gir en høyeffektiv brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner.