close-pop-up.svg

Slik skaper du gode lydmiljøer i klasserom

Støynivået i klasserommene må ned for å legge til rette for et godt læringsmiljø. Her er rådene for å skape gode lydmiljøer for både læreren og elevene.

For at læringsmiljøet i et klasserom skal være godt, må bakgrunnsstøy fra ventilasjonsanlegg, radiatorer og naborom dempes. I tillegg må det være god akustikk og lite romklang, slik at lærer og elev hører hverandre godt.

Små barn har ikke utviklet lytteevnen ferdig. I ugunstige lydforhold går de glipp av enkelte ord, og bruker for mye kognitiv kapasitet for å få med seg det som blir formidlet. Det gjør at de mister konsentrasjon og blir slitne. God lyd er derfor viktig for trivsel, inkludering og læring for alle barn.

En ny dansk studie viser at 31 prosent av alle barn har utfordringer med filtrering av lyd, og en oversikt utarbeidet av Rådgivende Ingeniørers Forening i 2021 viser at 40 prosent av norske skoler har for dårlig inneklima. 

Barn med svak auditiv filtrering eller spesielle behov, vil ha vanskeligheter med å konsentrere seg i støyende omgivelser, og dermed stå i fare for å falle ut av læringsaktiviteter i skolen. Det viser at det er klokt å tenke universell utforming når det gjelder å skape gode lyttemiljøer for barn (Kilde: Connolly et al., 2013; Reenen & Karusseit C., 2017).

Kravene til romakustikk og lydforhold i klasserom er for svake

Krav til lydforhold i skoler er nedfelt i to forskrifter, den ene etter plan- og bygningsloven og den andre etter helselovgivningen. Begge forskriftene henviser til Norsk Standard 8175, der grenseverdiene for lydnivå fra tekniske installasjoner og etterklangstid blir spesifisert.

Lydnivået fra tekniske installasjoner måles i rommet uten at mennesker er tilstede. Etterklangstiden skal være maks 0,5 sekunder. Dersom du går inn i et klasserom og klapper i hendene, skal lyden dø ut etter et halvt sekund. Dersom etterklangstiden er for lang, kan det skape en uklar talelyd.

 – TEK17 åpner i for stor grad til å legge seg på et kvalitetsmessig minimum av lydforhold i et klasserom. Her må byggherrene på banen, og forstå at det er barn de bygger for. De kan kreve at en akustiker gjør kontrollmålinger slik at det kan dokumenteres at bygget leverer på det som er lovet, anbefaler Halvor Berg, konseptutvikler i Glava AS.

Det finnes enkle og rimelige tiltak, som kan gi gode resultater for lydnivået i skolebygg. Den lille, ekstra kostnaden vil gi stor avkastning for både lærere og elever. Under finner du tips til hva du bør tenke på.

Tiltak for å skape gode lydmiljøer i klasserom:

  • Reduser etterklangstid og lydnivå med heldekkende akustisk himling

Himlingen er den viktigste delen for å forbedre akustikken. For å høre konsonantene i tale må basslyd dempes. Himlingsplater av mineralull har gode absorpsjonsegenskaper i alle frekvenser.

I et nybygg bør du kreve at himlingsplatene skal være 40 mm tykke. Hele klasserommets tak skal dekkes, kun med unntak for andre tekniske installasjoner, som for eksempel belysning og ventilasjon.

Se våre løsninger for akustiske himlinger her.

  • Demp lyden med veggabsorbenter

Veggabsorbenter kan brukes som utsmykning eller veggtavler, og bidrar til å dempe lyden i rommet effektivt. I et nybygg bør du kreve at veggabsorbentene har en slagfast overflate. 20 prosent av klasserommets gulvareal skal fordeles, fortrinnsvis på rommets bakvegg og én sidevegg.

Se vårt utvalg av veggabsorbenter her.

  • Forbedret læringsmiljø for alle med lydutjevningsanlegg

Består av en lærermikrofon, høyttalere og et antall håndholdte mikrofoner som elevene deler på. Anlegget bidrar til å tydeliggjøre talen slik at læreren slipper å heve stemmen, og er mer behagelig for elevene. I tillegg bør anlegget ha mulighet for trådløs overføring til de som bruker høreapparat.

Lydutjevningsanlegg bidrar til et forbedret læringsmiljø for alle. Dette reduserer stigmatiseringen for hørselshemmede elever, ettersom alle bruker det, og ikke bare de som har nedsatt hørsel. 

Lydanlegg utgjør bare én del av det å lage gode lydforhold. De fysiske, akustiske forholdene i skolene må også forbedres for å få et best mulig resultat. Hvis man kun installerer lydanlegg uten samtidig å utbedre de akustiske forholdene, kan du stå i fare for å oppnå høyere lyd og mer støy som følge av det.

Her finner du en veileder for innstallering av lydutjevningsanlegg, som passer både for deg som skal rehabilitere eller bygge nytt.

Undervisningen i klasserommet har forandret seg

Undervisningen er ikke lenger kun enveis tale fra kateteret. Det er grupper, samarbeid og mye bevegelse, som gir mer støy. Like viktig som at elevene hører hva læreren formidler, er det at de ikke forstyrrer nabogruppa mens de jobber.

Forskningsrapporten «Å ta i bruk lydutjevningsanlegg» fra NTNU, viser at det er stor verdi i å installere lydanlegg for å bedre lytteforholdene for alle elever. Forskerne Patrick Kermit, Melina Røe og Trond Bulnad ved NTNU, undersøkte fem skoler i Oslo som i 2020 og 2021 fikk installert lydutjevningsanlegg på nær samtlige undervisningsrom av Oslobygg.

Rapporten påpeker at «det er et paradoks at når barn sliter med utholdenhet og konsentrasjon, blir lave prestasjoner sjelden forklart i relasjon til lydforhold, men heller hos barnet selv» (Kermit, Røe og Bulnad).

Les også: Løsninger og råd for deg som planlegger eller bygger skolebygg

Lydmiljøet i klasserom påvirker elevenes læring

Sammenhengen mellom lydmiljø og læringsmiljø er godt dokumentert, men har til nå fått lite oppmerksomhet. Anders Huse, rådgiver i Vestfold Audio utvikler lydutjevningsanleggene og leverer løsningen til skoler, barnehager, kirker og private forsamlingshus.

Han er også med i Standard Norges arbeid for å definere de lydtekniske løsninger som skal være en del av universell utforming. En slik standard vil kunne være av stor betydning for mennesker med behov for bedre lytteforhold enn minimumskravene i TEK17.

 – Barn med et annet morsmål eller konsentrasjonsvansker trenger bedre lydforhold. Deres behov er ikke nok ivaretatt i dagens klasserom, sier Anders Huse.

Den våkne byggherren som setter god lyd på agendaen, vil raskt innse at TEK17 ikke gir en detaljert løsningsbeskrivelse på hvordan man skaper gode og inkluderende lydforhold i et klasserom, forteller Halvor Berg.

 – Engasjement hos brukerne og kunnskap hos byggherrene gjør at de kan stille krav til entreprenører og arkitekter. Hvis byggherrer ser at god lydkvalitet i undervisningsrom er tiltak som gagner samtlige brukere av rommene, er vi kommet langt, avslutter Berg.

Ønsker du råd til gode, akustiske løsninger til ditt prosjekt? Kontakt oss, så hjelper vi deg.

Andre kilder: 

Utdanningsnytt: Lydmiljøet i klasserom påvirker elevenes læring (utdanningsnytt.no)

Forskningsrapporten: NTNU Samforsk | Å ta i bruk lydutjevningsanlegg - En …

Lyd og akustikk

Slik løste de lydutfordringene midt i tjukkeste Oslo

Nye Ruseløkka skole er et resultat av mange viktige hensyn som må tas for å trives i et skolebygg. Den gamle og slitte skolen er erstattet med lyse klasserom med god akustikk.

Skole- og undervisningsbygg - løsninger og råd

Skal du bygge eller rehabilitere skole, barnehage eller kulturbygg? Glava® har gode produkter til jobben. Her finner du råd, inspirasjon og anbefalte løsninger.

Bilde av Gjermund Julnes som lener seg på et gelender og smiler til kamera
Lyd og akustikk

Dempet støyen og fikk roen tilbake på ny skole

Tidligere ble skolens elever og ansatte slitne av å være på jobb og skole på grunn av støy i lokalene på Steinkjer skole. Akustikken ble tatt på alvor i nytt skolebygg.