close-pop-up.svg

Tungvekter gjør fartøy lettere

MF Munken and MF Lagatun save 70 percent on fuel for the Flakk-Rørvik crossing compared with a diesel driven ferry of the same size due to a major focus on weight reduction. Photo: Geir Magne Sætre
Sammen med Weber er Glava i ferd med å bli en tungvekter innen levering av lettvektsløsninger til skip.

I tillegg har alle våre produkter en lang fiberstruktur og ligger i lag. Rent teknisk betyr dette i realiteten at alle strukturene på skipet har gode akustiske løsninger. Resultatet er et veldig stille skip!

Høsten 2018 fullførte Myklebust Verft byggingen av de to hybridfergene MF Munken og MF Lagatun, som nå seiler ruten Flakk-Rørvik utenfor Trondheim. Pendlere fra Fosen og byfolk som ferierer langs kysten kan dermed nå ta en mye roligere, mer miljøvennlig 25-minutters tur over Trondheimsfjorden. En hovedårsak til dette er skipets reduserte vekt, som gjør det mulig å erstatte nesten all bruk av fossilt brensel med elektrisitet.

Multi Maritime i Førde har designet tvillingfartøyene for buss- og fergeselskapet FosenNamsos. I over 35 år har Multi Maritime designet fartøyer fra passasjer- og bilferger til isbrytere og offshore serviceskip.

«Vekt er en viktig parameter når det gjelder skipsdesign. Unødvendig vekt høyt oppe i et fartøy gjør det mindre stabilt i grov sjø. Ferger som går på batteri genererer ikke mye overskuddsvarme, så det er viktig å redusere tap av varme om bord. Den økte isolasjonstykkelsen som er nødvendig på hybridfartøy, sammenlignet med de som kjører forbrenningsmotorer, betyr strengere krav til valg av isolasjon med hensyn til vekt og isolasjonsevne. Vektreduksjon er en viktig faktor i vårt produktvalg, sier sivilingeniør i Multi Maritime, sier Erik Fristad.

LAVERE AVFALLPROSENT GIR BEDRE BUNNLINJE
På MF Munken og MF Lagatun er formen på skroget, propellen og varme- og ventilasjonssystemene designet for lavest mulig energiforbruk. Saint-Gobain er representert av merkene Glava og Weber.

Fra Glava produktsortiment, Glava Marine Roll 16, i både 50 og 100 mm tykkelse, er blant annet U SeaProtect Roll 36 og Glavaflex roll brukt på disse fartøyene.

«Vi leverer så mye vi kan på rull i stedet for plate. Ved bruk av plate er det 10-12 prosent svinn på grunn av montering og kapping som må gjøres om bord ved montering. Hvis et prosjekt har et omfang på for eksempel 800 000 kroner, betyr det at 80 000 kroner går rett i søppelbøtta. Ved å bruke en rull med materiale er svinnet 3-5 prosent. Dette går rett på bunnlinjen, sier Kjetil Bjørgen, Key Account Manager for Marine/Offshore i Glava AS/Saint-Gobain.

SPARE VEKT TILSVARENDE ÅTTE BILER
En rull gir også 40 prosent flere kvadratmeter per pall sammenlignet med isolasjon levert av plate. Dette forenkler og sparer på alt fra logistikk og transport til lager på verftet, samt antall laster fra kai til skip og videre håndtering fra fartøy til montering.

I tillegg har alle våre produkter en lang fiberstruktur og ligger i lag. Rent teknisk betyr dette i realiteten at alle strukturene på skipet har gode akustiske løsninger. Resultatet er et veldig stille skip!

Kjetil Bjørgen, Key Account Manager for Marine/offshore at Glava AS/Saint-Gobain

I gjennomsnitt er Glavas mineralullløsninger 40-45 prosent lettere sammenlignet med tradisjonell mineralull. Fordi en isolasjonspakke for en ferge fort kan komme opp i 30 000 kg i vekt, tilsvarer dette en besparelse på 12 000 kg – eller rundt åtte biler – per overfart.

70 PROSENT DRIVSTOFFREDUKSJON
Det ble også valgt løsninger fra Weber-serien av produkter som bidrar til betydelig vektreduksjon. Weber.floor 4680N Marine Light bruker 48 prosent mindre materiale sammenlignet med vanlig avrettingsmasse.

“Weber.floor 4680N Marine Light har markedsledende tekniske egenskaper i form av overflatestyrke og fleksibilitet. Selv med et relativt lite gulvareal har vi spart nesten fire tonn på dette prosjektet, som igjen resulterer i mer effektiv drift, sier Birger Erstad, salgssjef Marine/Offshore i Weber/Saint-Gobain.

Resultatet av disse tiltakene er at Multi Maritime forventer en total drivstoffreduksjon for MF Munken og MF Lagatun for Flakk-Rørvik-overfarten på 70 prosent sammenlignet med en dieseldrevet ferge av samme størrelse.

Produkter brukt i dette prosjektet:
Glava Marine Roll 16 : 50 og 100 mm
Glava Marine Roll 16 Alu, 50 mm
Glava VVS Tape
Seaprotect Tape G120
Glassstoff Hvit G220
U SeaProtect Roll 24 Alu1, 50 mm
U SeaProtect Roll 36, 70 mm
U SeaProtect Slab 56, 70 mm
U SeaProtect Slab 76, 25 mm
B Facing Kompositt Alu/Glassduk
Glavaflex rull
Climpipe Section Alu2 – Glava Rørskål

----------------------

HEAVYWEIGHTS MAKE LIGHTWEIGHT VESSEL
Together with Weber, Glava is becoming a heavyweight in the supply of lightweight solutions for ships.
In addition, all our products have a long fibre structure and lie in layers. In purely technical terms, this means in reality that all the structures on the ship have good acoustic solutions. The result is a very quiet ship!
In Autumn 2018 Myklebust Shipyard completed building of the two hybrid ferries MF Munken and MF Lagatun, which now sail the route Flakk-Rørvik outside Trondheim. Commuters from Fosen and city dwellers holidaying along the coast can thus now take a much quieter, more environmentally friendly 25-minute trip across the Trondheim Fjord. A major reason for this is the ship’s reduced weight, which helps make it possible to replace almost all fossil fuel use with electricity.
Multi Maritime in Førde designed the twin vessels for bus and ferry company FosenNamsos. For over 35 years Multi Maritime has designed vessels from passenger and car ferries to icebreakers and offshore service ships.
“Weight is an important parameter when it comes to ship design. Unnecessary weight high up in a vessel makes it less stable in rough seas. Ferries that run on batteries do not generate a lot of excess heat, so it’s important to reduce loss of heat on board. The increased insulation thickness necessary on hybrid vessels, as compared with those running combustion engines, mean stricter demands in the choice of insulation regarding weight and insulation ability. Weight reduction is an important factor in our product choice, says Civil Engineer at Multi Maritime,” Erik Fristad.
Even with a relatively small floor area, by using weber.floor 4680N Marine Light, this ship building project has saved almost four tons of weight. Photo: Geir Magne Sætre
LOWER WASTE PERCENTAGE GIVES BETTER BOTTOM LINE
On MF Munken and MF Lagatun the shape of the hull, propeller and heat and ventilation systems were designed for the lowest possible energy consumption. Saint-Gobain is represented by the brands Glava and Weber.
From the Glava range of products, Glava Marine Roll 16, in both 50 and 100 mm thicknesses, U SeaProtect Roll 36 and Glavaflex roll, among others, have been used on these vessels.
“We supply as much as we can by roll instead of slab. When using a slab, there is 10-12 percent wastage due to fitting and cutting that has to be done on board during assembly. If a project has a scope of say 800 000 kroner, this means 80 000 kroner will go straight into the dustbin. Using a roll of material, the wastage is 3-5 percent. This goes straight to the bottom line, says Kjetil Bjørgen, Key Account Manager for Marine/Offshore at Glava AS/Saint-Gobain.
SAVING WEIGHT EQUIVALENT TO EIGHT CARS
A roll also gives 40 percent more square meters per pallet compared with insulation supplied by slab. This simplifies and saves on everything from logistics and transport to warehousing at the shipyard, as well as the number of loads from the quay to the ship and further handling from the vessel to assembly.
On average, Glavas mineral wool solutions are 40-45 percent lighter compared with traditional mineral wool. Because an insulation package for a ferry can quickly amount to 30 000 kg in weight, this equates to a saving of 12 000 kg – or about eight cars – per crossing.
70 PERCENT FUEL REDUCTION
Solutions were also chosen from the Weber range of products that contribute to significant weight reduction. Weber.floor 4680N Marine Light uses 48 percent less material compared with ordinary screed.
“Weber.floor 4680N Marine Light has market leading technical characteristics in the form of surface strength and flexibility. Even with a relatively small floor area, we have saved almost four tons on this project, which in turn results in more effective operations, says Birger Erstad, Sales Manager Marine/Offshore at Weber/Saint-Gobain.
The result of these measures is that Multi Maritime expects a total fuel reduction for MF Munken and MF Lagatun for the Flakk-Rørvik crossing of 70 percent compared with a diesel driven ferry of the same size.
Products used in this project:

Glava Marine Roll 16 : 50 and 100 mm
Glava Marine Roll 16 Alu, 50 mm
Glava VVS Tape
Seaprotect Tape G120
Glass Fabric White G220
U SeaProtect Roll 24 Alu1, 50 mm
U SeaProtect Roll 36, 70 mm
U SeaProtect Slab 56, 70 mm
U SeaProtect Slab 76, 25 mm
B Facing Composite Alu/Glass Cloth
Glavaflex Roll
Climpipe Section Alu2 – Glava Rørskål

Teknisk isolering

Brannisolering bærende stål

Isover FireProtect gir en høyeffektiv brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner.

Boligbygg

Må etterisolere én million norske boliger – håndverkerne har en nøkkelrolle

Norge har forpliktet seg til å være et nullutslippssamfunn i 2050, som i praksis vil si at alle boliger skal ha energiklasse A. Håndverkere som har kunnskap om klimamålene og kan gi gode energiråd til sine kunder, har et enormt konkurransefortrinn.

Teknisk isolering

Termisk isolering av kanaler

Med kanaler mener vi her sirkulære og rektangulære kanaler for ventilasjonsanlegg både i industriell anvendelse og i ordinære bygninger.