Arkiverte artikler

Lettklinkerdekke med flytende gulv og parkett

Lettklinkerdekke med porøs, upusset overside og poretettet underside med 2 lag sandsparkling.

Langs vegger legges et 19 mm bord, som kantavstivning, 2 - 3 mm fra veggene. GLAVA® Trinnlydplate legges i forbandt, over resten av gulvflaten. Platelaget legges med 7 - 8 mm spalte mot veggen. I spalten legges GLAVA® Bunnfyllingslist, og det fuges så med elastisk fugemasse. Ved å redusere tykkelsen på lettklinker fra 250 mm til 200 mm vil både lydreduksjonstallet og trinnlydnivået bli 1 - 2 dB dårligere enn tabellverdiene.

Til etasjeskillere mellom to boenheter stilles det krav til  både lydisolasjon og brannmotstand. Lydkravet krever  en meget omfattende oppbyggning, slik at brannkravet automatisk blir oppfylt.
De viste måleresultatene forutsetter normal utførelse. Den samlede lydisolasjon er ikke bare bestemt av lydreduksjonen til etasjeskilleren men også lydoverføringen  gjennom de tilstøtende konstruksjoner. Sammenbyggningsdetaljer må utføres nøye, samt god tetting med fugemasse, slik at lydoverføringen blir minst mulig (se NBI byggdetaljblad 522.511 og 522.513).

Lettklinker bør ha åpen struktur på oversiden og poretetting på undersiden, når det benyttes flytende gulvløsning og uten anvendelse av himling på undersiden.
Valg av overgulv har avgjørende betydning på trinnlydisoleringen i tunge dekkekonstruksjoner. Velges en flytende gulvløsning reduseres spesielt trinnlyden betraktelig.
Byggeplank i lettklinker leveres uten poretettet overflate behandling. Ved bruk av flytende gulv har det vært vanlig å poretette oversiden. Nyere målinger viser at lydisolasjonen forbedres ved å ha åpen struktur på oversiden og poretetting på undersiden.
Poretettingen utføres med 2 lags sandsparkling. Ved denne utførelsen forbedres trinnlydnivået med 3 - 5 dB og luftlydisolasjonen med 1 - 3 dB for 200 mm byggeplank. Det presiseres at forbedringen gjelder for flytende  gulv og uten anvendelse av himling på undersiden av byggeplanken.
Ved bruk av påstøp må det først legges ut 0,2 mm GLAVA® Plastfolie, som er alkalieresistent, med 50 cm overlapp og tapede skjøter, slik at vannet i støpen ikke forsvinner ned i GLAVA® Trinnlydplate . Ved bruk av sparkelmasse eller tilsvarende skal produsentens anvisning følges.

Flytende gulvløsning får vi når ett eller flere sjikt legges løst på underlaget, uten mekanisk forbindelse mellom sjiktene. GLAVA® Trinnlydplate benyttes for å oppnå en slik  løsning. I kombinasjon med et trykkfordelende sjikt i form av gips- og sponplatelag, hvor det kun er not og fjær som  limes, vil en slik konstruksjon gi et overgulv som har gode lydisolerende egenskaper (se NBI byggdetaljblad 522.515).
GLAVA® Trinnlydplate legges på ett plant underlag, tett inntil hverandre på hele gulvflaten med plateskjøtene forskjøvet i forhold til hverandre (forskutte skjøter). Langs veggene legges kantavstivning, i form av et gulvbord litt tynnere enn tykkelsen på trinnlydplaten, dette for å hindre nedbøyning langs veggene. Kantavstivningen legges med 2-3 mm spalte mot vegg. Så legges spon evt. spon og gips med 7 - 8 mm spalte mot vegg. I spalten legges GLAVA® Bunnfyllingslist og det fuges med elastisk fugemasse for å hindre lydoverføring.

Punktbelastning eller tilfarere skal  ikke benyttes direkte  på trinnlydplaten.

Lydisolering og brannmotstand
Isolasjonstykkelse
[mm]
Lydisolering
R' w  [dB] L' n,w  [dB]
20 55 52
Brannmotstand REI 90