Beregning av VA-isolasjon

GLAVA® lanserer en oppgradert utgave av online-programmet for isolering av vann- og avløpsledninger. Her kan du regne ut nødvendig isolasjon med STYROFOAM™ ved bruk av rett plate, omvendt hestesko eller kasse.

Grunne ledninger – store besparelser

Ved å isolere VA-anlegg med ekstrudert polystyren foretas direkte miljømessige og økonomiske besparelser da grunne grøfter kan benyttes. Grunne grøfter fører til mindre setninger i bakken, lavere risiko for påvirkning av grunnvannet og ikke minst at drift- og vedlikeholdskostnadene holdes nede ved at rørledningene blir lettere tilgjengelige.  

Kostnadsbesparelser

Frostisolering av VA-ledninger gir anleggsmessige store besparelser i form av mindre graving, sprengning og gjenfylling. I tillegg vil reparasjoner og utskiftninger bli vesentlig enklere. Dette åpner for en rasjonell, økonomisk samordning av alle tekniske anlegg i fellesgrøfter. Hvis man samtidig tar i bruk såkalt «lett kommunalteknikk», som omfatter en koordinert opparbeiding av alle tomtetekniske arbeider, vil både økonomi - og miljøgevinstene bli meget store. Sparepotensialet, når det gjelder opparbeidelsen, vil ligge i størrelsesorden 40 til 50 prosent. Besparelsene når det gjelder fremføring av tekniske hovedanlegg, sett i forhold til tradisjonell utførelse, bør kunne bli vesentlig større.

Utførelse

VA-ledningene plasseres på et underlag av fyllmateriale (8 til 12 mm). Rundt rørene brukes samme type materiale minst 100 mm over ledningene. Knutepunkter, ventiler og rensebrønner isoleres like nøye som det øvrige ledningsnettet, ettersom kuldebroer ellers kan oppstå. For å hindre kuldebroer mellom plateskjøtene, som lett oppstår ved tilbakefylling av masse, anbefales bruk av STYROFOAM™ plater med fals kombinert med Foamlock platelås.

Hvordan man skal utforme isolasjonen for å frostsikre ledningene vil være bestemt av forholdene på stedet. Vannet i ledningen skal ikke fryse. Rørledninger må ikke skades av telehiv og risikoen for ledningsbrudd på grunn av teleskader må elimineres.

Høye krav blir stilt til isolasjonsmateriale for VA-ledninger. Det skal holde sin gode isolasjonsevne over like lang tid som livslengden til rørene (50-100 år) og tåle belastninger fra anleggstrafikk.

Flere elementer påvirker frostdybden, som klima- og jordartfaktorer samt grunnvannsnivå og dreneringsforhold. Dessuten finnes den varmekilde som den lagrede jordvarmen byr på samt egenvarmen i strømmende vann. 

Dimensjonering

Dimensjoneringsunderlaget i programmet baserer seg på data fra Lett kommunalteknikk av Per Gundersen, Anvisning 42-2006 fra SINTEF BYGGFORSK.