Forskrifter

Forskrifter brann

Det er innsiktsfull prosjektering, riktig teknisk og faglig utførelse, samt holdninger til forebyggende tiltak som er og vil være det som avgjør den totale brannsikkerheten i et bygg.

Brannteknisk klassifisering av materialer og bygningsdeler

Det er to kategorier branntekniske egenskaper som er vesentlig i brannteknisk prosjektering:

  • Bygningsdelers brannmotstand
  • Materialers egenskaper ved brannpåvirkning

For å kunne ha en enhetlig europeisk måte å dokumentere produktenes branntekniske egenskaper på, er det utviklet felles europeiske klassifiseringsregler og felles europeiske prøvningsmetoder. Den norske standarden NS 3919 ”Brannteknisk klassifisering av materialer, bygningsdeler, kledninger og overflater”, erstattes av et system for klassifisering i Euroklasser. Det er innført nye betegnelser som skal erstatte de tidligere. Brannmotstand klassifiseres nå etter de nye betegnelsene, bl.a. R, E, I og M. På grunn av at Norsk Standard opererer med A 30, B 60 osv. vil vi se disse betegnelsene en god stund til. Tallet etter bokstavkombinasjonen angir antall minutter konstruksjonen skal motstå en brann.
    
R = angir at konstruksjonen er bærende.
E = for integritet/tetthet (dvs. ikke slippe igjennom gass o.l.)
I = isolasjonsevne/temperaturstigning.
M = angir evne til å motstå en gitt mekanisk påkjenning.

Dette fører til at f. eks. en ikke-bærende B 60-vegg nå vil få betegnelsen EI 60. En seksjoneringsvegg som er bærende, avskillende og skal motstå mekanisk påkjenning vil dermed få f.eks. et REI-M 90-krav. En brannvegg skiller ulike bygninger, og har minst et REI-M 120-krav. En seksjoneringsvegg skiller internt i en bygning.

Krav til sikkerhet ved brann

Teknisk forskrift sier at byggverk skal ha planløsning og ut-førelse som gir tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket, for materielle verdier og for miljø- og samfunnsmessige forhold.

Veiledningen utdyper dette med at det må godtgjøres at bygg-verket har tilfredsstillende utførelse når det gjelder:

  • bæreevne og stabilitet
  • antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk
  • tilrettelegging for slokking av brann
  • brannspredning mellom byggverk
  • sikkerhet ved rømning
  • tilgjengelighet for rednings- og slokkemannskap

Oppfyllelse av kravene til sikkerhet ved brann kan dokumenteres på to måter:

  • ved at byggverket utføres i samsvar med preaksepterte løsninger, f.eks. konstruksjoner som ved brannprøvning er dokumentert å tilfredsstille brannmotstand/ytelsesnivå gitt i veiledningen
  • ved analyse og/eller beregninger som dokumenterer at sikkerheten mot brann er tilfredsstillende

Materialers egenskaper ved brannpåvirkning

For å skille mellom de enkelte produktenes innflytelse på brannforløpet, er det nødvendig å vite hvor raskt og i hvilken grad produktet bidrar i en brann samt røykproduksjonen fra dem. Målet er enkle metoder for å bestemme antennelighet, varmeavgivelseshastighet, flammespredning, røykproduk-sjon og brennende dråper. For å fastsette kravene til overflater som nyttes på vegger og tak benyttes klasse A1 til klasse F, med underklasse s1, s2 og s3 for røykproduksjon og d0, d1 og d2 for brennende dråper. Klassifiseringen skal i første rekke anvendes for byggevarer. De aller fleste glassullprodukter innenfor byggsegmentet er klassifisert i brannklasse A1 (ubrennbar, ingen overtenning).

Eksempler på klassifisering – materialer og klassifisering (Euroklasser)
Nye klasser
Gamle klasser
BrannmotstandMaterialer
Materialer   A2-s1,d0 Ubrennbart og begrenset brennbart
Materialer   F Ingen krav
Overflater på innvendige vegger og himling   B-s1,d0 In 1
B-s1,d0 In 2
Overflater på utvendige vegger og himling   B-s3,d0 Ut 1
D-s3,d0 Ut 2
Kledningskravet i bygningsdeler K2 10 A2-s1,d0 K1-A
K2 10 B-s1,d0 K1
K2 10 D-s2,d0 K2
Bygningsdelers brannmotstand
Bærende bygningsdeler R 30 B 30
Bærende ubrennbare bygningsdeler R 60 A2-s1,d0 A 60
Skillende bygningsdeler EI 30 B 30
Skillende bygningsdeler – brannvegg REI 120-M A2-s1,d0 A 1


Tabell 5. Eksempler på klassebetegnelser nyttet i den branntekniske klassifiseringen. Utdrag fra §7-21 tabell 1 i REN veiledning til Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven av 1997.