Forskrifter

Forskrifter lydisolering

Tidligere fant man kravene til lydisolering i forskriften. Tallkravene finnes i Norsk Standard, NS 8175 - Lydforhold i bygninger. Det var spesielt trinnlydkravet (det er lyden du hører når noen går i etasjen over deg) som ble vesentlig skjerpet.

Dette kravet er på samme nivå som f.eks. de tyske byggeforskriftene, som til nå har vært mye strengere enn de norske. For å kunne tilfredstille kravet må de aller fleste etasjeskillere bygges med en eller annen form for flytende gulvløsning. Dette gjelder såvel tunge etasjeskillere i betong, som lette trebjelkelag.  I utgangspunktet er det imidlertid mer krevende å lydisolere lette konstruksjoner.

Lydreduksjon er viktig

Teknisk forskrift sier at bygning og/eller brukerområde som er del av bygning, skal beskyttes mot støy og vibrasjoner utenfra eller som oppstår ved forventet bruk av bygningen. Det skal legges særlig vekt på brukernes behov for tilfredsstillende lydforhold ved arbeid, søvn, hvile og rekreasjon. Byggverk skal utføres slik at de beskytter brukerne i eller nær byggverket mot støy.

Forskriften setter ikke krav til lydisolering mellom rommene innenfor samme boenhet/brukerområde. For å oppnå gode lydforhold, anbefales det likevel å lydisolere mellom de ulike rommene i et brukerområde.

Aksepterte grenseverdier for luftlydisolasjon, trinnlydnivå, etterklangstid/lydabsorpsjon og lydnivå for forskjellige bygningskategorier er gitt i Norsk Standard NS 8175 Lydforhold i bygninger, lydklassifisering av ulike bygnings-typer (lydklassestandarden). Grenseverdiene er gitt i fire klasser fra A til D. Hvis man legger veiledningen til grunn ved dokumentasjon, regner man at forskriften er tilfredsstilt ved bruk av klasse C. Her er ytelsesnivået gitt i standarden, og ikke i veiledningen. Tiltakshavere som ønsker bedre lydforhold kan velge en bedre klasse (A eller B). Ved rehabilitering/utbedring av eksisterende konstruksjoner bør man minimum tilstrebe å tilfredsstille klasse D.

Krav til luftlydisolasjon og trinnlydnivå

Teknisk forskrift stiller krav til at skille mellom brukerområder skal ha slike lydisolerende egenskaper at luftlydpåkjenning ved normal bruk i ett brukerområde ikke fører til vesentlig støyplage for brukere i annet brukerområde eller på omliggende arealer. Det innebærer ifølge veiledningen at der det stilles krav til luftlydisolasjon må skillekonstruksjonene beskytte mot overføring av luftbåren lyd.

Tabell - Krav til luftlydisolasjon og trinnlydniva
Type bruksrom R’wLydreduksjonstall L’w’Trinnlydnivå
Kl. C Kl. D Kl. C Kl. D
Mellom boenheter innbyrdes og mot fellesarealer, o.l. 55 dB 50 dB 53 dB 58 dB
Mellom boenhet og nærings- og servicevirksomhet, o.l 60 dB 55 dB 48 dB 53 dB

Bygninger skal utføres slik at lydnivå fra trinnlyd og annen strukturoverført lyd i et brukerområde blir så dempet at det ikke “oppstår vesentlig støyplage for brukerne”.

Målestørrelsen betegnes feltmålt veid lydreduksjonstall (R'w) for luftlydisolasjon og feltmålt veid normalisert trinnlydnivå (L'n,w), begge angis i dB. Tabell 2. viser klasse C og D for luftlydisolasjon (R'w) og trinnlydnivå (L'n,w) for et par av de mest sentrale kravene for  bygningskategorien; boliger. Dette er de ytelsesnivå konstruksjoner må tilfredsstille for at intensjonen i de nye forskriftskravene skal være oppfylt.

Luftlydisolasjonen mellom ulike boenheter får nå det samme kravet (55 dB) uavhengig om det er en etasjeskiller eller en vegg som er skille mellom to boenheter/leiligheter.

Krav i forhold til utendørs støy

Forskriften sier at en bygning skal oppføres slik at lydnivået fra lydkilder utendørs ikke skal hindre tilfredsstillende lydforhold både inne i bygningen og for utearealer avsatt for rekreasjon og lek.

NS 8175 angir grenseverdier, som er avhengige av bygningstype, angitt ved målestørrelsene A-veid maksimalt lydtrykk-nivå, LA,max (natt), og/eller ekvivalent lydtrykknivå målt over et døgn, LA, eq, 24h. Fra utendørs lydkilder til oppholds- og soverom i boliger er kravene henholdsvis 45 og 30 dB. Dette innebærer at dersom man f.eks. har høyt utendørs støynivå, må ytterkonstruksjonene inkludert vinduer og eventuelle ventiler gi tilsvarende reduksjon som differansen mellom utendørs lydnivå og krav til innendørs lydnivå. For bygningstyper der det stilles krav til begge målestørrelsene, skal begge være tilfredsstilt. Hvis f.eks. utendørs veitrafikkstøy ved en bolig er målt til 65 dB over et døgn, må ytterkonstruksjonene (inkl. vinduer og ventiler) gi  35 dB (65 - 30) reduksjon for veitrafikkstøy.