VA-Isolering

Frostsikring av hovedledninger

Overordnet funksjonskrav til ethvert ledningsnett forutsetter at dette skal være frostsikret. Frostsikkerhet i denne sammenhengen betyr at vannet i ledningene ikke skal fryse og at ledningene ikke utsettes for telehiv eller annen frostbetinget mekanisk påkjenning som kan føre til driftsproblemer. I tillegg til stopp i vannforsyning og avløp på grunn av isdannelse i rørene, kan frosten forårsake rørbrudd uten at ledningene først er frosset.

Dimensjoneringsgrunnlag
Klimaforhold
Ved konstruksjon av hus bygger man på erfaringsverdier både når det gjelder snø- og vindlaster. Dette datagrunnlaget blir riktignok ikke alltid fulgt, men er nedfelt i klare lastbestemmelser. Tilsvarende data finnes også når det gjelder frostbelastning. Både husfundamenter og hovedledninger må dimensjoneres for absolutt frostsikkerhet. Det vil si at man legger 100 års vinteren til grunn for dimensjoneringen. Et mål for vinterens strenghet er gitt ved stedets frostmengde. Frostmengden med betegnelsen timegrader, er angitt for alle landets kommuner og beregnes ved å summere negative månedsmiddeltemperaturer multiplisert med frostperiodens lengde, fig. under. Når det gjelder vannforsyningen, må denne være frostsikker fra vannkilden og helt frem til bruksstedet. Enhver kuldebro i rørnettet over denne føringsveien kan resultere i stopp i vannforsyningen.

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.