Forskrifter

Nye energiforskrifter i TEK 17

Energikravene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) ble endret den 1. Januar 2016. Endringer på resterende kapitler ble gjort og TEK17 trådte i kraft 1. Juli 2017.

For å sikre en god overgang mellom TEK10 og TEK17 vil det være en overgangsordning til og med 31. Desember 2018. Endringene fra TEK10 til TEK17 består av blandt annet innskjerpede energirammekrav og innskjerping av enkelte komponenter ved energitiltakene. Oppvarming med fossilt brensel er ikke lenger tillatt, og gamle oljefyrer må byttes ut innen 2020. Fornybart biobrensel slik som ved, trepellets, bioolje og biogass er ikke fossile brennstoff.


Hovedtrekkene i TEK17:

  • Økte isolasjonstykkelser
  • Skjerpede rammekrav
  • Redusere kuldebroer
  • Krav til skorstein, ev. vannbåren varme eller passivhusstandard
  • 25 % andel glassareal (av oppvarmet BRA)
  • Økte vinduskvaliteter
  • Strengere krav til tetthet (GLAVA® har komplett tettesystem, VEMPRO™)
  • Varmegjenvinning av ventilasjonsluft
  • Nattsenkning av innetemperatur


Energitiltak

For boligbygning (småhus og boligblokker) kan kravet til energieffektivitet oppfylles ved energitiltakene. Energitiltakene kan fravikes, så fremt at bygningens varmetapstall ikke øker. Minimumskrav til energieffektivitet skal uansett oppfylles.
Andel vindus- og dørareal er satt til 25 % av BRA. Øker man andel vindus- og dørareal, må det eventuelle varmetapet kompenseres tilsvarende i en eller flere av de andre bygningskonstruksjonene, f.eks. ved lavere U-verdi i yttervegg. Benyttes det mindre enn 25 % kan man eventuelt øke varmetapet tilsvarende i andre bygningskonstruksjoner.

Energitiltak for Boligbygninger

 

U-verdi tak [W/m2K]

≤ 0,13

U-verdi yttervegger [W/m2K]

≤ 0,18

U-verdi gulv [W/m2K]

≤ 0,10

U-verdi vinduer og dører [W/m2K]

≤ 0,8

Andel vindus- og dørareal av oppvarmet BRA [%]

≤ 25

Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg [%]

≥ 80

Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg [kW/(m3/s)]

≤ 1,5

Luftlekkasjetall pr. time ved 50 Pa trykkforskjell

≤ 0,6

Normalisert kuldebroverdi, der m2 angis som oppvarmet BRA  [W/m2K]

≤ 0,05/0,07*

*gjelder boligblokk

 

 

Energirammer

Alle energiposter knyttet til ordinær drift av et bygg skal inngå i beregningen av byggets netto energibehov. Kontrollberegningen skal vise at den fastsatte energirammen ikke overskrides. Det tas ikke hensyn til virkningsgrad eller tap i energikjeden. Energi til å drive industrielle prosesser, dataservere, svømmehaller etc. inngår heller ikke i beregningen. Rammekravsnivået for småhus er uttrykt ved formelen 100 + 1600 /oppvarmet BRA. Arealleddet er lagt til for å belønne mindre småhus og for å ta høyde for at småhus har relativt større ytterflate og tilhørende større varmetap per oppvarmet gulvareal enn større bygninger. Småhus inkluderer eneboliger, to- og firemannsboliger og rekkehus. Regler for beregning av energibehov gjøres i henhold til NS 3031.


Energirammer

 

Bygningskategori

Totalt netto energibehov  [kWh/m2 oppv. BRA pr. år]

Småhus, samt fritidsbolig over 150 m² oppv. BRA

100 + 1600/oppvarmet BRA

Boligblokk

95

Barnehager

135

Kontorbygning

115

Skolebygning

110

Universitet/høyskole

125

Sykehus

225 (265*)

Sykehjem

195 (230*)

Hotellbygning

170

Idrettsbygning

145

Forretningsbygning

180

Kulturbygning

130


Det samlede netto energibehovet skal ikke være større enn vist i denne tabellen. * Kravene i parentes gjelder for arealer der varmegjenvinning av ventilasjonsluft medfører risiko for spredning av forurensning/smitte.

Minstekrav

Minstekrav

 

Bygningskonstruksjon

Krav

Tak [W/m²K]

≤ 0,18

Yttervegg [W/m²K]

≤ 0,22

Gulv [W/m²K]

≤ 0,18

Vinduer og dører [W/m²K]

≤ 1,2

Lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell [Luftveksling pr time]

≤ 1,5


Minstekravene i denne tabellen skal ikke overskrides.

Både energitiltaksmodellen og rammekravsmodellen gir fleksibilitet. Minstekravene skal sikre akseptabel minstestandard.

Les mer i TEK17 kap. Energi

 

Isolasjonstykkelser med bakgrunn i overnevnte U-verdi krav

En fullstendig oversikt over U-verdier til kompakte tak finnes under U-verdi flate tak og under byggkonstruksjoner for øvrige konstruksjoner.