Takterrasser

Takterrasse

Stadig tettere bebyggelse i byer krever en bedre og innovativ utnyttelse av den plassen man har til rådighet. Det er også en stadig økende treng å bygge hus med flatt tak, såkalte kompakte tak. I de siste årene har derfor bruken av tak som oppholds- og bruksområde blitt stadig mer populær. Taket må derfor dimensjoneres for persontrafikk.

For at takarealet skal kunne utnyttes må det stilles flere og strengere krav til isolasjonsmaterialene som blir brukt. Disse må være spesielt slitesterke og tåle en trøkk for å unngå at byggtekniske skader oppstår.

Sintef byggforsk har i samarbeid med Takprodusentenes forskningsgruppe utarbeidet et informasjonsblad som omhandler terrasser for persontrafikk over oppvarmet rom (TPF nr. 11). Løsningene som blir nevnt her er hentet fra dette informasjonsbladet.

Oppbygging av takterrasser

Et tak som skal dimensjoneres for persontrafikk kan bygges opp etter tre forskjellige prinsipp. Alle tre er av typen kompakttak, som er tak uten et tradisjonelt luftesjikt. Rettvendte tak har bærekonstruksjonen nederst og overliggende dampsperre, isolasjon, taktekking og slitelag. I rettvendte tak kan det benyttes produkter av både mineralull og EPS/XPS da taktekkingen holder isolasjonen tørr. Omvendte tak har membran på bærekonstruksjonen og overliggende isolasjon. Ved omvendte tak bør det benyttes isolasjonsmaterialer med lagt fuktopptak slik som for eksempel EPS og XPS. Tak med isolasjon både over og under membranen kalles duotak. Her kan det også benyttes både mineralull og EPS/XPS, forutsatt at mineralullen ligger under membranen.

For et vanlig tak der det ikke er tilrettelagt for ferdsel er anbefalt trykkstyrke på øvre isolasjonslag 60 kPa i korttidslast. For terrasser dimensjonert for persontrafikk kreves det en noe høyere trykkstyrke på isolasjonen. Her anbefales det å legge 60 kPa isolasjon som hovedisolasjonssjikt og et øvre isolasjonslag med trykkstyrke 80 kPa i korttidslast. Den samlede trykkstyrken på konstruksjonen blir da høyere enn ved en ordinær løsning.  Ved ønske om permanente installasjoner som for eksempel solcelleanlegg eller badestamper, må isolasjonen dimensjoneres spesielt etter vekten og utformingen av disse.

For å unngå fuktskader skal tak og terrasser utformes slik at regn og smeltevann dreneres bort. Tradisjonelt blir det anbefalt min 1:40 fall på tak. På terrasser er minimumskravet til fall og avrenning 1:100, noe som tilsier 1 cm høydeforskjell pr m. For rettvendte konstruksjoner kan man enkelt bygge opp fallet med skråskåren isolasjon. Ved omvendte- og duotak kan membranen legges horisontalt når slitelaget/påstøpen har fall til renne og sluk.Terrasser over oppvarmede rom må ha innvendig nedløp eller beskyttes mot frost på en annen måte. Man bør alltid ha et nødoverløp i tilfelle hovednedløpet tettes.

Velg riktig isolasjon

Hvilken isolasjonstype man velger avhenger av de krav og behov som stilles ved hvert enkelt prosjekt. Brannkrav, trykkstyrke, fuktopptak, trinnlyddemping, u-verdi og tilgjengelig byggehøyde er blant de avgjørende faktorene. Isolasjonstykkelsen må tilpasses kravet til varmeisolering og produktets varmeledningsevne. Minstekravet for isoleringsevne i TEK 17 er 0,18 W/m2K, og 0,13 W/m2K for energitiltakskravet. Aktuelle isolasjonstyper deles hovedsakelig opp i brennbar og ubrennbar isolasjon. Brennbare isolasjonstyper er eksempelvis EPS, XPS og PIR. Mens ubrennbar isolasjon som må tilfredsstille A2- s1, d0, og er oftest glassull eller steinull. For detaljer vedrørende brannprosjektering se TPF nr. 6 og 11.


TPF anbefaler rettvendte terrassekonstruksjoner, dette er solide løsninger også med tanke på vedlikehold, renhold og tilsyn.
Anbefalt og god løsning for oppbygging av terrasser med persontrafikk (ovenfra og ned):

  • Tremmegulv (98mm brede spikerslag/fordelingsbord c/c 400 BROOF (t2), der det er nødvendig.
  • Membran/takbelegg BROOF (t2), der det er nødvendig. Med mindre er bygget inn i påstøp.
  • Trykkfast isolasjon CS(10) 80(ubrennbar) 30mm som øvre isolasjons-lag
  • Trykkfast isolasjon CS(10) 60(brennbar eller ubrennbar) i oppbygging og fallplater. Min 1:100 fall.
  • Dampsperre
  • Bærekonstruksjon.  Med brannmotstand iht. pre-aksepterte ytelser for brannklasse 1 og 2. 

For oppbygging med slitelag av betongheller- eller flis på klosser og flis på betong se TPF nr.11.