close-pop-up.svg

Betongdekke med flytende gulv og trinnlydsdempende gulvbelegg

Glava IsolasjonGyproc
Betongdekket børstes rent, og avrettes hvis det ikke er plant. Valg av overgulv har avgjørende betydning for trinnlydisolering av tunge etasjeskillere. Velges en flytende gulvløsning reduseres spesielt trinnlyden.

Flytende gulvløsning får vi når ett eller flere sjikt legges løst på underlaget, uten mekanisk forbindelse mellom sjiktene. Glava Trinnlydplate benyttes for å oppnå en slik løsning.  
I kombinasjon med trykkfordelende sjikt i form av gips- og gulvsponplatelag vil en slik konstruksjon gi et gulv som har gode lydisolerende egenskaper 

Langs veggene legges et 19 mm bord som kantavstivning, 2 - 3 mm fra veggene. Kantavstivningen brukes for å hindre nedbøyning i randsonene. Kantavstivning skal også brukes der det kommer laster fra f.eks. peis. Deretter legges Glava Trinnlydplate tett inntil hverandre på hele gulvflaten, og med plateskjøtene forskjøvet i forhold til hverandre (forskutte skjøter). Platelagene legges med 7 - 8 mm spalte mot veggen. Gulvsponplatene skal alltid ligge øverst, og de skal limes i not og fjær. I spalten legges Glava Bunnfyllingslist, og det fuges så med høyelastisk fugemasse for å lufttette konstruksjonen. 

De forventede lydisolasjonsverdiene forutsetter normal utførelse. Den samlede lydisolasjon er ikke bare bestemt av lydreduksjonen til etasjeskilleren men også lydoverføringen gjennom de tilstøtende konstruksjonselementene. Dette kalles flanketransmisjon eller strukturoverført lyd.  
Slike detaljer må utføres nøye slik at lydoverføringen blir minst mulig (se Byggforskserien, blad 522.513 og 522.514). Se også tabell over flanketransmisjon under Etasjeskillere generelt. 

I NS 8175 (lydforhold i bygninger) er det beskrevet en korreksjonsfaktor for et utvidet frekvensområde som bl.a. skal sikre at konstruksjonen har tilfredsstillende lydegenskaper i det lavfrekvente området. 

Lydisolering og brannmotstand 

Dekketykkelse
[mm]

Forventede lydisolasjonsverdier (dB) ved ulik 
flanketransmisjon

Stor

Middels

Liten

R'w

L'n,w 

R'w

L'n,w 

R'w

L'n,w 

200

57

50

58-59

49

60

48

250

56

47

58-63

46-44

64

43

Brannmotstand

Fra REI 60, avhengig av dekketykkelse, armeringsmengde og
armeringsdybde

Verdiene i tabellen gjelder også hvis det benyttes 14 mm parkett på parkettunderlag av 2-3 mm ekspandert PE.  
Husk at høye verdier for luftlyd tilsvarer gode verdier, mens det er omvendt for trinnlyd. Der skal tallet være så lavt som mulig. R'w = luftlydreduksjon. L'n,w = trinnlydnivå