close-pop-up.svg

Bjelkelag med spaltegulv

Glava IsolasjonGyproc
 Bjelkelaget har samme oppbygging som konstruksjonen over, men det benyttes 2 lag 15 mm branngipsplater i himlingen.

Konstruksjonen tilfredsstiller krav til brannmotstand REI 60 ved fullstendig brannforløp i brannklasse 3. Tabellverdiene forutsetter I-bjelke på 200 mm. 

Til etasjeskillere mellom to boenheter stilles det krav til  både lydisolasjon og brannmotstand. Lydkravet krever  en meget omfattende oppbyggning, slik at brannkravet automatisk blir oppfylt.  
De viste måleresultatene forutsetter normal utførelse. Den samlede lydisolasjon er ikke bare bestemt av lydreduksjonen til etasjeskilleren men også lydoverføringen  gjennom de tilstøtende konstruksjoner. Sammenbyggningsdetaljer må utføres nøye, samt god tetting med fugemasse, slik at lydoverføringen blir minst mulig (se NBI byggdetaljblad 522.511 og 522.513).  
Enkle trebjelkelag, (hvor himling og undergulv er festet direkte til bjelkene) lydisolerer svært dårlig, spesielt ved bruk av panelt himling. 

Flytende gulvløsning får vi når ett eller flere sjikt legges løst på underlaget, uten mekanisk forbindelse mellom sjiktene. Glava Trinnlydplate benyttes for å oppnå en slik  løsning. I kombinasjon med et trykkfordelende sjikt i form av gips- og sponplatelag, hvor det kun er not og fjær som  limes, vil en slik konstruksjon gi et overgulv som har gode lydisolerende egenskaper (se NBI byggdetaljblad 522.515). 

Glava Trinnlydplate legges på ett plant underlag, tett inntil hverandre på hele gulvflaten med plateskjøtene forskjøvet i forhold til hverandre (forskutte skjøter). Langs veggene legges kantavstivning, i form av et gulvbord litt tynnere enn tykkelsen på trinnlydplaten, dette for å hindre nedbøyning langs veggene. Kantavstivningen legges med 2-3 mm spalte mot vegg. Så legges spon evt. spon og gips med 7 - 8 mm spalte mot vegg. I spalten legges Glava Rundlist og det fuges med elastisk fugemasse for å hindre lydoverføring. Punktbelastning eller tilfarere skal  ikke benyttes direkte  på trinnlydplaten.  
Ved å benytte luftåpne undergulv i form av spaltegulv eller slissegulv oppnåes det bedre verdier. (luftstivhetsbidraget i dempesjiktet reduseres). 

En lydisolerende himling kan bygges opp som en tradisjonell konstruksjon med separat himlingsbjelke eller som en elastisk opphengt himling med lydreduksjonsbøyler og trelekter.  
Vi anbefaler bruk av 2 lag platekledning som himling. Platelagene legges med forskutte skjøter og skal ikke limes sammen, bare stiftes / skrues til lektene.  
Lydreduksjonsbøylene finnes i tre ulike utforminger, type B, I og type D, tilpasset hhv. til å feste i bjelkeside og direkte i eksisterende himling. Bøylene monteres med c/c 1200 mm. For nabolekten bør bøylene monteres forskjøvet 600 mm ovenfor hverandre, slik at det oppnås jevnest mulig lastfordeling.  
Trelektene må være minst 30x48 mm for himlinger som skrues, for himlinger som spikres anbefaler vi 48x48 mm for å få tilstrekkelig spikerfeste. Begge bøyletypene er dimensjonert for 2 lag spon- eller gipsplater. 

Av lydmessige årsaker bør selve bjelkelaget isoleres med minimum 150 mm isolasjon. Det oppnås tilnærmet samme lydreduksjon ved bruk av Glava Proff 34 og ØKONOMI 38, samt ved bruk av enten heltre- eller I-bjelker. For å hindre at isolasjonen faller ned under en brann, kan den sikres ved hjelp av lekter, ståltråd e.l. 

Økt stivhet på bjelkelaget vil gi forbedrede egenskaper når det gjelder svingninger og vibrasjoner. For å få best effekt av en lydreduserede himling og flytende gulv er det en fordel med stor stivhet i hovedkonstruksjonen. Dette medfører at bjelkespennviddene bør reduseres noe i forhold til tradisjonelle bjelkelag. (se NBI bygg-detaljblad 522.511). 

Lydisolering og brannmotstand 

Isolasjonstykkelse  
[mm] 

Lydisolering  
 

R' w  [dB] 

L' n,w  [dB] 

20 + 150 

60 

49 

Brannmotstand 

REI 60