close-pop-up.svg

Glava Robust Lamell på taktro av tre

Glava Isolasjon
På taktro av tre må dampsperren ligge på et plant underlag, slik som f.eks. taktroen. Varmeisolasjonen bør ligge oppå dampsperren, men i spesielle tilfeller kan det vurderes å legge maksimalt 1/4-del av varmeisolasjonen i bjelkelaget. Dette gjelder kun over tørre rom.

Glava Robust Lamell bør alltid legges med en topplate i anbefalt trykkstyrke 60 kPa eller mer. I tabellen under finnes U-verdier for konstrukjsonsoppbyggning med to forskjellige topplater av mineralull.

U-verdiene er basert på at det er fall i konstruksjonen og at det benyttes jevntykk isolasjon iht. beskrivelse av tykkelser i tabellen under. Velges avrennings løsning med bruk av nedsenket renne, trekker renna i mange tilfeller opp på takets U-verdi. Dette medfører at isolasjonstykkelsen på hovedfallet må justeres opp sammenlignet med verdier oppgitt i tabellen under. Bruk av fallisolasjon og løsninger på horisontale underlag bør vurderes i hvert enkelt tilfelle.

U-verdikrav TEK17 for tak
Krav
: ≤ 0,13 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,18 [W/m2K]

U-verdi

Glava Robust Lamell (mm) Robster 60, 30 mm Rob 80, 20 mm
180 0,173 0,182
200 0,159 0,167
220 0,147 0,154
240 0,136 0,142
250 0,132 0,137
280 0,120 0,124
300 0,113 0,117
340 0,101 0,104
350 0,099 0,102
380 0,092 0,094
390 0,090 0,092
410 0,086 0,088