close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Grunne VA-ledninger gir stor gevinst

Glava Isolasjon
Ved å isolere VA-anlegg med XPS plater foretas direkte miljømessige og økonomiske besparelser ettersom grunne grøfter kan benyttes.

Kostnadsbesparelser

Grunne grøfter fører til mindre setninger i bakken, lavere risiko for påvirkning av grunnvannet og ikke minst at drift- og vedlikeholdskostnadene holdes nede ved at rørledningene blir lettere tilgjengelige.   

Frostisolering av VA-ledninger gir anleggsmessige store besparelser i form av mindre graving, sprengning og gjenfylling. I tillegg vil reparasjoner og utskiftninger bli vesentlig enklere. Bruk av isolasjon gir grunnere grøfter og åpner for en rasjonell, økonomisk samordning av alle tekniske anlegg i fellesgrøfter, se tabell 1. Hvis man samtidig tar i bruk såkalt «lett kommunalteknikk» som omfatter en koordinert opparbeiding av alle tomtetekniske arbeider, vil både økonomi – og miljøgevinstene bli meget store. 

Sparepotensialet ved koodrinert opparbeiding og bruk av grunne grøfter

  

Ledninger 

Veier 

Tomteopparbeidelse 

Økonomisk, miljøvennlig regulering, veiføring, grøftetraséer etc.

13% 

13% 

2%

Koordinerte kommunal- og tomtetekniske arbeider

2% 

2% 

34%

Frostsikring og samordning av tekniske anlegg

40% 

32% 

1%

Koordinert opparbeidelse

55% 

47% 

37%