close-pop-up.svg
Hvis du ser etter en lydgulvløsning som er økonomisk og rask å installere, det være seg til boliger eller kontor; her har du løsningen.
Dokumentasjon
Liste over Sertifiserte Weber Gulventreprenører (SWG)
Last ned (PDF, 154 KB)
Weber Lydgulv (pdf)
Last ned (PDF, 237 KB)

Weber Lydgulv er en gjennomprøvd og sikker løsning for trinnlydsisolering av gulvkonstruksjoner. Løsningen egner seg godt på alle typer underlag og etasjeskillere, det være seg betong, hulldekker, Leca Byggeplank eller trebjelkelag.

Løsningen er kvalitetssikret i SINTEF Byggforsk sitt lydlaboratorium, med utmerkede resultater. Med Weber gulvavretting som bærelag, får du et gulv som egner seg for de fleste typer belegg. Velg mellom flytende parkett, tregulv, fliser, tepper eller gulvbelegg.

Oppbygging

1 Parkett, flis/klinker, gulvbelegg, tepper, Weber Designgulv e.l.
2 30 mm weberfloor 120 Reno, 140 Nova
3 weberfloor 4945 Glassfibernett, eller stålarmering v/behov
4 weberfloor 4940 Fiberduk
5 20-50 mm Trinnlydsplater i mineralull
6 weberfloor 4960 Kantlist mot alle vegger og andre faste konstruksjoner
7 Underlag/etasjeskiller

Fakta

 • Belastningsklasse Kategori A & B – NS-EN 1991-1-1
 • Egenvekt: g = 0,6 kN/m2
 • Trinnlydsforbedringstall ΔL’n,w = 28 dB - Klasse C – NS 8175
 • Byggehøyde: fra 45 mm

Oppgitt lydforbedringstall er en forventet verdi basert på diverse laboratorie- og feltmålinger. Oppgitt tall gjelder for tunge etasjeskillere, ikke trebjelkelag. Oppnådd lydforbedringstall avhenger av mange faktorer, blant annet utførelse, type dekkekonstruksjon, tetting, romareal og romvolum, og kan avvike fra oppgitt verdi.

Weber gulvavretting

 • Weber gulvavretting er sementbaserte materialer med høyt polymerinnhold. På lik linje med andre sementbaserte materialer, som betong og pussystemer, kan svinnspenninger i materialet under herde- og tørketiden føre til riss i overflaten.
 • På grunn av strukturelle bevegelser og rystelser i bygningsmassen kan eksisterende riss i undergulvet over tid videreføres opp og bli synlige som riss i overflaten. Riss er mye basert på hvordan undergulvet beveger seg. Konstruksjoner som vegger og gulv kan bevege seg, og dette kan nødvendigvis påvirke gulvet og riss forekomme.
 • Riss opp til ca. 0,5 mm vil ikke påvirke funksjonaliteten til gulvet og kan derfor ikke sees på som en utseendemessig feil ved gulvet, og er ingen reklamasjonsgrunn.
 • Løsningen har begrenset kapasitet for belastning. Maks punktlast er 200 kg på 50 x 50 mm. Vi anbefaler derfor at løsningen utføres så sent som mulig i byggeprosessen, for å unngå tung belastning i byggeperioden. Ved høyere punktbelastning enn 200 kg, må det legges ut fordelingsplater, minst 12 mm, på gulvet.

Vær oppmerksom på

 • Kantlist må legges mot alle vegger, søyler og vertikale oppstikk som rørgjennomføringer, piper etc. For å forhindre flanket­ransmisjon fra avrettingsmassen må kantlistene beholdes og det må legges en myk fuge mellom belegg og gjennomførin­gene.
 • Gjennomføringer som lages etter at gulvet er lagt på, løses på tilsvarende måte for å hindre lydlekkasjer gjennom disse.
 • Innervegger skal monteres på dekket før lydgulvet legges. Veggene må monteres på myk svill for å forhindre lydtransmis­joner fra vegg til gulv.
 • Våre erfaringer og dokumentasjon er basert på trinnlydsplater fra Glava, Rockwool eller Schutz Quadro-takk.
 • Ved bruk av andre trinnlydsplater enn disse må man selv fremskaffe teknisk dokumentasjon på lydegenskapene.

Merk

 • Ved bruk av weberfloor 120 Reno kan overflaten belegges etter 1 døgn og bør belegges innen ca. 1 uke, eller gjøre tiltak pga. rask uttørking.
 • Ved bruk av weberfloor 140 Nova kan overflaten belegges etter ca. 1-9 uker.
 • Dette vil imidlertid avhenge av sjikttykkelse og de lokale uttørkingsforhold.

Saint-Gobain Byggevarer AS gir råd og veiledning basert på mottatt informasjon. Rådene er basert på bruk av Saint-Gobain Byggevarer AS sine produkter og løsninger. Saint-Gobain Byggevarer AS påtar seg ikke den formelle rollen i hver enkelt byggesak som ansvarlig prosjekterende etter Plan- og Bygningsloven. Prosjektets ansvarlig prosjekterende må alltid verifisere og godkjenne løsningene foreslått av Saint-Gobain Byggevarer AS, før de kommer til utførelse.