close-pop-up.svg

Weber puss på sokler

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Området der bygget møter bakken er utsatt for en rekke ulike påkjenninger som f.eks mekanisk i form av slag og støt, tilsmussing (sprut fra omkringliggende masser), fukt og frost. Pussløsningen som velges må derfor tåle denne påkjenningen. Løsning velges ut fra noen generelle prinsipper og korrekt materialvalg.

Gode løsninger for pusset sokkel

Området der bygget møter bakken er utsatt for en rekke ulike påkjenninger som f.eks mekanisk i form av slag og støt, tilsmussing (sprut fra omkringliggende masser), fukt og frost. Når en pusset overflate står i kontakt med jordmasser, vil det suges opp fuktighet (kapillært oppsug). Med tid vil det lagrede vannet forårsake frostsprengning, saltutslag og opprissing av sokkelen med følgeskader som maling som flasser og avskalling av puss, vanninntrengning, mose- og algevekst. Denne problemstillingen gjelder for nye sokler med både mur og isolasjon i veggen, samt murte teglsteinssokler på eldre murverk. Kapillært oppsug kan skje fra både løsmasser, jord, gress, belegningsstein satt i sand inntil veggen, fra store snømengder, og tette asfalt- og flisdekker mm. Når man pusser ned mot bakken, bør man derfor ta hensyn til dette med både korrekt mateiralvalg og korrekt utforming av sokkelen og bakken rundt.
Ved å forhindre kapillært oppsug av vann, vil risikoen for skader minskes betraktelig. Vær oppmerksom på at lokale forhold kan gi økt belastning på visse bygningsdeler, og bør prosjekteres spesielt.

Overflatebehandling av sokkel

En umalt sokkel vil ha lengre hodlbarhet og mindre krav til vedlikehold enn en som er malt. Overflatebehandling av sokkelen vil alltid medføre risiko for avflassing av maling. Det anbefales at det benyttes dampdiffusjonsåpne malinger basert på silikonemulsjon; weber silco paint.

Vær oppmerksom på at mange mineralske dampdiffusjons-åpne malinger har en stor kapillærsugende kapasitet og er derfor dårlig egnet.

Sokkelpuss

webertherm 260 Sokkelpuss er spesielt fremstilt for bruk på sokler. Dette er en hydrofobert fiberholdig sterk puss med minimalt fruktopptrekk. Den har derfor meget gode frostegenskaper. Sokkelpuss kan påføres de fleste underlag (EPS, XPS, Leca, Betong, tegl mv) og utføres som en 2-sjiktspuss innbakt et armeringsnett. Se også vår veiledning “Weber puss på isolerte grunnmurssystemer” for ytterligere informasjon. Sokkelpuss kan men må ikke overflatebehandles og blir klassisk grå.
Andre alternativer på Leca er Weber Slemming (Grå eller Hvit). På sterkere underlag kan man benytte Weber Mur-mørtel M5 og KC 35/65 eller sterkere KC-blandinger. Uansett valg må forutsetningene for en fuktsikker sokkel være til stede. Utføres med 2 påføringer. Følg ellers anbefalingene for bruk av grunnmurspapp/knotteplast.

SYV FORUTSETNINGER FOR FUKTSIKKER SOKKEL

Forutsetninger for god fuktsikring av sokkel kan oppsummeres i følgende 7 punkter:
  1. Terrenget rundt grunnmur skal ha tilstrekkelig fall bort fra bygget. Normalt anbefales et minimum fall 1:50, minimum 3 m ut fra bygget.
  2. Takvann skal ledes bort i rør eller så langt bort fra bygg-verket som mulig, slik at det ikke fører til fuktpåkjenning av bygningsdeler under terreng.
  3. Grunnmuren skal ha en god og velfungerende drenering, og at denne vedlikeholdes ved behov. Gode drenerende masser kan være løs Leca, ensgradert finpukk eller grus med sortering 8-11 mm eller 11-16 mm.
  4. Laget skal ha minimum 20 cm tykkelse/dybde inntil veggen. Tilbakefylling med sprengstein og resirkulert knust betong kan også benyttes. For å hindre gjentetting av drenslaget, bør det legges inn en fiberduk i overgangen mot de stedlige jordmassene.
  5. Det skal benyttes grunnmursplate (“knotteplast”) av typen Platon eller tilsvarende utenpå grunnmuren og dens fundament. Grunnmursplaten skal være tett i toppen og rundt hele grunnmuren og den skal avsluttes med topplist etter produsentens anvisninger.
  6. Benytt kulting (anlegging av drenerende masser opp i dagen). Kulting langs sokkelen hindrer tilsmussing, vann-oppsug og biologisk vekst hvis den er utført riktig. Bredden skal være ca 20 cm.
  7. Det skal være tilstrekkelig tetthet mot nedbør og fukt-inntrengning rundt dører og vinduer. Sålebenker (utvendig overflate i underkant av vindu) skal ha fuktsikker utførelse.

I tillegg til disse 7 forutsetningene vil et godt takutstikk gi en god beskyttelse av fasaden og bidrar til ytterligere fuktsikring. Vi viser generelt til gjeldende produktdatablader, og brosjyrer for detaljerte opplysninger om produktene.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen