close-pop-up.svg

Weber Radon Tettemasse

weber

Sikkerhetsforskrifter

Se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

Helse- og miljøfarlige kjemikalier
Produktet inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. Prioriterte miljøgifter omfatter CMR, PBT og vPvB stoffer.

Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter
Radonmembran sorteres som plastbaserte materialer på byggeplass/ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent mottak der det kan material- eller energigjenvinnes. Butyltapen sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent mottak der det kan energigjenvinnes.

Ikke tørr tettemasse er definert som farlig avfall (jfr Avfallsforskriften). Produktet skal sorteres som farlig avfall på byggeplass og leveres godkjent mottak for farlig avfall.

Tørr tettemasse sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent mottak der det kan energigjenvinnes.

Miljødeklarasjon
Det er ikke utarbeidet miljødeklarasjon (EPD) for produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 1 stk 310 ml tube rekker til ca 16,5 m² av totalareal for Radonsperre
1 stk 600 ml pølse rekker til ca 32 m² av totalareal for Radonsperre

Fugelengde pr 310 ml patron ca:
12,5 lm ved 5x5 mm fuge
3,2 lm ved 10x10 mm fuge
Påføringstemperatur -30 °C til +45 °C
Temperaturbestandighet -30 °C til +80 °C
Begynner å herde Skinndannelse etter ca 15 min (20°C/65% RF)
Materiale Polybuten
Densitet 1,7 g/cm3
Farge Sort
Lagring Holdbar inntil 24 måneder fra produksjonsdato. Må oppbevares i uskadet og uåpnet emballasje. Skal oppbevares frostfritt, tørt, kjølig og mørkt. Sjekk at produktet hefter godt før bruk.
Forpakning 310 ml patron, 12 stk pr eske, 128 esker pr pall 600 ml pølse, 12 stk pr eske, 66 esker pr pall