close-pop-up.svg

weberfloor Industry SR

weber

Underlag

Betong
Sementbasert avrettingsmasse

Godt å vite før påføring

Overflatebelegg: weberfloor Industry SR er ferdig for trafikkbelasting uten overflatebelegg, men kan med hensyn til estetiske formål eller kjemisk belastning tildekkes med egnet overflatebelegg. 

Gulvtoleranser: Som regel anbefales en avveiing av gulvet før beslutning angående avrettingsbehov samt markering av nivå for ferdig gulv før avrettingsarbeidet påbegynnes. For å oppnå anbefalte/foreskrevne gulvtoleranser bør underlaget nivelleres og kontrolleres i henold til NS 3420 for å oppfylle foreskrevne gulvtoleranser. Ved store sprang og ujevnheter må underlaget avrettes med weberfloor 4600 Industry Base eller weberfloor 4602 Industry Base Extra. 

Ved inngangspartier bør man om det er praktisk mulig ha avtørkingsmatter for grovsmuss og tekstilmatter som suger opp fukt for å holde gulvet friskere og spare inn på rengjøring og vedlikehold. Verktøy og utstyr kan rengjøres direkte etter bruk. Herdet materiale må fjernes mekanisk.

Forberedelser

Ved forberedelser og legging av weberfloor Industry SR skal gulventreprenøren gjennomføre Webers egenkontroll for industrigulv. Innen arbeidet påbegynnes skal alle personer som inngår i arbeidslaget lese igjennom Produktdatabladet og Arbeidsinstruksjoner for Weber industrigulv.

Før avrettingsarbeidet utføres nivelleres gulvet for å bestemme avrettingsbehovet samt markere nivå for ferdig gulv. For å oppnå foreskrevne toleranser bør underlaget med hensyn til planhet, svanker og bulninger (målelengde 2 m) og retning oppfylle foreskrevne toleranser for ferdig overflate. Avviker toleransene med henhold til ujevnheter (målelengde 2 m) fra foreskrevne toleranser for ferdig overflate bør gulvet "punktes opp" på egnet måte. Ekstreme lav- og høydepunkter markeres.

Overflateholdfastheten på underlaget skal være minst 1,5 N/mm² (MPa). Svake og sviktende underlag, f.eks. asfaltgulv som ikke kan forankre toppsjiktets svinnbevegelser, må fjernes. Nystøpt betong skal ha en modningsgrad motsvarende en herding på +20°C under 28 døgn innen avretting skjer. Svinnbevegelser i nystøpt betong bør ha stanset da riss gjennom avrettingssjiktet ellers kan oppstå. Bevegelsesfuger skal fortsette gjennom hele avrettingssjiktet og skal ikke oversparkles. Avrettingssjiktet overbygger ikke bevegelser i i underlaget ved f.eks. ekspansjonsfuger eller andre bevegelsesfuger. Underlag med svanker og større ujevnheter bør avrettes med weberfloor 4600 Industry Base eller weberfloor 4602 Industry Base Extra. ved hardt belastede gulv. Underlaget skal ved leggingstidspunktet ha en tørr overflate og en temperatur som overstiger +10°C. RF-verdien i luft bør være <70% for at uttørking skal tillates. Sekkede materialer bør før leggingstidspunktet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt materiale gir dårligere flytegenskaper og risiko for en svakere overflate. Ved lave temperaturer < +10°C eller høy luftfuktighet >70% RF under herdetiden kan lyse utfellinger komme opp på den herdede overflaten. For høy temperatur forandrer massens flytegenskaper, f.eks. at massen får en kortere bearbeidningstid og setter seg for tidlig. Derfor skal temperatur og RF-målinger gjøres innen legging påbegynnes.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett, olje, løse partikler eller andre forurensinger som kan forhindre vedheften. Underlaget primes med 2 strøk weberfloor 4716 Primer.

Priming av underlaget (betong eller sementbasert avrettingsmasse):
• Utspedd 1:5 og 1:3 (konsentrert primer:vann) på underlag av betong
• Utspedd 1:10 og 1:5 (konsentrert primer:vann) på underlag av sementbasert avrettingsmasse

Første strøk:
Utspedning avhengig av type underlag 1:5 eller 1:10. Overskudd børstes bort med en myk kost.

Andre strøk:
Utspedning avhengig av type underlag 1:3 eller 1:5. Overflaten fuktes heldekkende med med korthåret mopp eller kost.

• Primeren kostes inn i det rengjorte underlaget. Unngå dammer. Ved priming etterstreves at en tynn heldekkende film dannes.
• Primerforbruket varierer med underlagets absorpsjonsegenskaper.

Primeren skal ha tørket før utlegging av weberfloor Industry SR. Overflaten på underlaget skal være tørr og luftfuktigheten skal gi god uttørking i lokalene, da det ellers foreligger risiko for luftporer. Tar det mer enn 4 timer for primeren å tørke og danne film indikerer dette at uttørkingsforholdene er for dårlige, alternativt at underlaget ikke er i stand til å absorbere primeren. Temperaturen i underlaget skal overstige +10°C før og etter avretting. For beste arbeidsresultat bør temperaturen i arbeidslokalet ligge mellom +10°C og +25°C.

Blanding

weberfloor Industry SR blandes med 3,2-3,4 liter rent vann pr. 20 kg sekk (16-17%). Bland massen sammen til en homogen og klumpfri lettflytende masse. Bland med drill og visp i 2-3 minutter. Ved maskinell blanding bruk Webers automatiske blandepumper. Vannmengden stilles inn på 16-17% vanninnhold. Riktig vanninnblanding kontrolleres med flytprøve. Ved korrekt vanninnhold skal flytprøven ligge i intervallet 210-235 mm (i henhold til Weber standard, 68x35 mm flytring). Ved flytprøven skal det også kontrolleres at massen henger godt sammen, er homogen og fri fra separasjon. 
NB! tilsett aldri mer vann enn nødvendig for å få et godt resultat.

Utførelse

Ved utlegging helles eller pumpes avrettingsmassen ut i lengder på underlaget. Hver ny lengde legges i de gamle så raskt som mulig, slik at massen kan flyte sammen til et jevnt sjikt. Under legging bearbeides og jevnes overflaten lett med en tannet sparkel eller disser for å oppnå en plan overflate og unngå eventuelt skum i overflaten og render fra slangeføringen. Lengdebredden avpasses etter blandepumpens kapasitet, sjikttykkelse og temperatur. Lengden bør normalt ikke overstige 10 meter uten særskilt avgrensning. Ønsker man å få et gulv som er ekstremt plant er det spesielt viktig at lengdebredden er liten. Som avgrensere brukes weberfloor 4965 Stengelist. Snorslå alltid en rett linje ved montering av stengelist. Vær nøye med å tette tilstrekkelig rundt sluk før legging for å unngå tetting av sluk og avløpsrør. Den halvherdede avrettingsmassen kan lett formes eller skjæres, vent derfor ikke for lenge med nødvendige justeringer. Etterjusteringer etter at massen har herdet krever avansert slipeutstyr. I romtemperatur kan massen bearbeides i ca. 20 minutter. Unngå trekk og sterkt direkte sollys.

Etterbehandling

For å minske materialets absorpsjon av smuss og forurensninger samt underlette rengjøring kan en overflatebehandling påføres ved å påføre Weber vannglass/vannstopp blandet ut 1:1 med rent vann. Overflatebehandlingen påføres  tidligst etter 2 døgn avhengig av uttørkingsklima og sjikttykkelse. Ved sjikttykkelse over 20 mm påføres overflatebehandlingen tidligst etter 3 døgn.
Påføring gjøres i tynt sjikt som umiddelbart dras ut med korthåret mopp. Vær nøye med at det ikke dannes dammer på gulvet både under og etter påføring. Eventuell overflødig væske på overflaten kan gi skjolder, kalkutslag og et glassaktig sjikt.

Overflatebehandling med herdeplast kan skje tidligst etter 2 døgn avhengig av uttørkingsklima.

Vær oppmerksom på

Unngå å utsette gulvoverflaten for trekk og direkte sollys under legging samt 1-3 dager etter legging. Da produktet er et sementbasert materiale kan fine, knapt synlige riss ikke utelukkes. Disse rissene påvirker imidlertid ikke gulvets funksjon.
Fargeforskjeller kan oppstå på den ferdige overflaten avhengig av gjeldende klimaforhold ved leggingstilfellet samt at produktet er oppbygd av mineralske bindemiddel. Materialets fukttilstand påvirker også dets utseende. Ved eventuelle framtidige legginger må man regne med forskjell i farge og overflatestruktur.

Vedlikehold

Ubehandlede Weber industrigulv vedlikeholdes fremst med tørre rengjøringsmetoder, f.eks. tørrmopping. De kan også våtrengjøres ved f.eks. skuring med pH-nøytralt skuremiddel. Vannmengden ved våtrengjøring skal være begrenset og dammer får ikke forekomme.

Er gulvene overflatebehandlede med Weber vannglass/vannstopp vedlikeholdes de på samme måte som ubehandlede gulv.

Er gulvene overflatebehandlede med annen overflatebehandling tiltenkt for sementbaserte gulv skal man følge de vedlikeholdsinstruksjoner som følger med den valgte overflatebehandlingsmetoden.

Sikkerhetsforskrifter

Produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse. 

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9):
Det er utarbeidet emisjonsdokumentasjon for produktet.

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på glava.no - Dokumentasjon - BREEAM - Weber

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet, se glava.no - Dokumentasjon - Sertifikat - Weber

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,85 kg/m²/mm i ht. GBR-målestandard, tredjepartskontrollert av RISE.
5 mm = 9,25 kg/m²
10 mm = 18,5 kg/m²
Anbefalt tykkelse 12 mm
Minimum sjikttykkelse 6 mm
Maksimum sjikttykkelse 40 mm
Vannbehov 3,2-3,4 liter pr 20 kg (16-17%)
Påføringstemperatur +10-25°C
Åpentid 10-20 minutter
Tørketid For optimalt uttørkingsklima kreves en temperatur i lokalet på +20°C og 50% RF, og en god luftomveksling i lokalet.

Sørg for god ventilasjon og unngå trekk og direkte sollys.

Herdetid før gangtrafikk 3-5 timer
Herdetid før forsiktig belastning 1 døgn
Herdetid før full belastning 1 uke
Trykkfasthetklasse C40 i ht. EN 13813
Trykkfasthet 28 døgn Middelverdi 45 N/mm² (MPa) i ht. EN 13892-2
Bøyestrekkfasthetsklasse F7 i ht. EN 13813
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn Middelverdi 9 N/mm² (MPa) i ht. EN 13892-2
Krymp 28 døgn < 0,40 mm/m i ht. EN 13454-2
Slitasjemotstand Motstandsdyktighet industrihjul
Motstandsdyktighet mot rullende stålhjul i ht. BCA klasse AR0,5 EN 13892-4
RWA 10 EN 13892-5
Overflatens hardhet Tverrgående: >3 N/mm² (MPa) etter 28 døgn i ht. GBR-bransjestandard
Flytevne i henhold til Weber standard 210-235 mm i ht. Weber standard metode (flytring 68x35 mm)
135-150 mm i ht. gamle SS 923519 (flytring 50x22 mm)
120-135 mm i ht. EN 12706 (flytring 30x50 mm)
Lagring 6 måneder i tørre rom og ubrutt forpakning.
Forpakning 20 kg sekk - 960 kg pr pall
1000 kg storsekk
Bulk
PR-nummer 614778