Beskrivelsestekster for teknisk isolering

Beskrivelsestekster for teknisk isolering, stålisolering og branntetting. Oppdaterte beskrivelsestekster fra GLAVA® basert på NS 3420:2016. NY utgave oppdatert Oktober 2016 med hensyn på standarder for CE merking og branndimensjonering av kanaler ihht  NS-EN 1366-1

Generell orientering
GLAVA® AS har utarbeidet beskrivelsestekster for teknisk isolering, isolering av bærende stålkonstruksjoner og innenfor branntetting. Hensikten er å forenkle arbeidet for rådgivende ingeniører, konsulenter og arkitekter innenfor disse fagområdene. Beskrivelsene baserer seg på funksjons- og forskriftskrav og er i henhold til NS 3420:2016 og etter våre anbefalinger. Inndelingen er bygget opp etter bygningstabell NS 3451 utgave 4.
PS! Brannisolering av kanaler ihht NS-EN 1366-1 ligger under Post 36 Luftbehandling - 3663 Brannisolering

G-PROG BESKRIVELSE

Beskrivelsestekst GLAVA® teknisk isolering og brannsikring for NS3420 utg 4_2016.ga1

Brukerveiledning
Den angitte kontoplanen baserer seg på rene bygningsdeler og er ment for å sortere postbeskrivelsene innen de ulike fagområdene. Det anbefales at rådgivende ingeniører, konsulenter og arkitekter i sin beskrivelse for sitt prosjekt kopierer inn de aktuelle postene som er i denne beskrivelse fra GLAVA® AS. De øvrige kravene i postene må prosjekterende i hvert enkelt prosjekt beskrive avhengig av ytelsen i det enkelte bygg. Prosjekterende må i hvert enkelt tilfelle vurdere om det er nødvendig å benytte henvisningene a), b), c), d) , e), x) og y) under Andre Krav avhengig av hvilken ytelse som skal inn i posten. Rød tekst i klammeparentes [ ] skal fylles ut av prosjekterende.