Forskrifter

Brann

Kapittel 11 i TEK'17 omhandler tema Sikkerhet ved brann.

Dersom det gjøres fravik fra de preaksepterte ytelsene, må brannsikkerheten dokumenteres ved analyse, jf. § 2-2. Omfanget av analysen er avhengig av hvor omfattende fravik som er gjort fra de preaksepterte ytelsene.

For byggverk i brannklasse 4, det vil si byggverk hvor konsekvensen ved brann kan bli meget stor for liv og helse, miljøet eller samfunnet generelt, må brannsikkerheten alltid dokumenteres ved analyse, jf. § 11-3.

Risikoanalyse og komparativ analyse som gjennomføres i samsvar med NS 3901:2012og SN-INSTA/TS 950:2014 vil tilfredsstille forskriftens krav til analyse av sikkerhet ved brann.

I de bygningene hvor det installeres et automatisk sprinkleranlegg, gir veiledningen til TEK´17 følgende nye muligheter for å redusere de preaksepterte ytelsene:

  • Redusert brannmotstand for vinduer mot utvendig rømningsvei. Vinduer mot utvendig rømningsvei må ha brannmotstand minst EW 30 i brannklasse 1, og EW 60 i brannklasse 2 og 3.
  • Angrepsvei for brannvesenet kan være sammenfallende med rømningsveier som bare betjener parkeringskjeller

NB! Merk at det å fjerne brannisolering av rør og ventilasjonskanaler ikke er en preakseptert løsning ved bruk av sprinkel eller automatisk slokkeanlegg.

§ 11-1. Sikkerhet ved brann

Veiledning til bestemmelsen

Hovedformålet med å stille krav til sikkerhet ved brann, er å redusere sannsynligheten for tap av liv og helse ved brann til et akseptabelt lavt nivå.
Kravene skal også bidra til å ivareta materielle verdier og miljø- og samfunnsmessige forhold ved brann.
Bestemmelsen stiller overordnede krav. Preaksepterte ytelser følger av de øvrige paragrafene i kapitlet.

(1) Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket, for materielle verdier og for miljø- og samfunnsmessige forhold.


Veiledning t
il første ledd

Overordnede krav til sikkerhet ved brann kan oppnås ved at

  1. det benyttes materialer og produkter som ikke gir uakseptable bidrag til utvikling av brann
  2. byggverket, bygnings- og installasjonsdelene utformes slik at brannspredningen begrenses
  3. byggverket utformes med sikte på rask og sikker rømning ved brann, og
  4. byggverket tilrettelegges for rask og effektiv rednings- og slokkeinnsats.

Rask og sikker rømning ved brann oppnås gjennom aktive og passive tiltak som reduserer den nødvendig rømningstiden, og øker den tilgjengelige rømningstiden.

Krav som stilles til byggverket for å oppnå sikkerhet ved brann, skal også bidra til å ivareta sikkerheten for rednings- og slokkemannskaper.

Tiltak som ivaretar personsikkerheten vil vanligvis også bidra til å sikre materielle verdier og begrense miljø- og samfunnsmessige konsekvenser ved brann.


§ 11-10. Tekniske installasjoner

Veiledning til bestemmelsen

Tilfredsstillende sikkerhet i et byggverk er betinget av at sentrale tekniske installasjoner opprettholder sin funksjon og brannmotstandsevne under hele eller deler av brannforløpet, og minst i den tiden som skal være tilgjengelig for rømning. Samtidig må slike installasjoner heller ikke, direkte eller indirekte, bidra til uakseptabel brann- eller røykspredning.

Ventilasjonsanlegg må utføres slik at de ikke bidrar til brann- eller røykspredning i byggverket via kanalnettet, på grunn av utettheter ved gjennomføringer i brannskillende bygningsdeler, eller på grunn av varmeledning i kanalgodset.

Kanaler, kabler og andre installasjoner som føres gjennom branncellebegrensende konstruksjoner, må ikke svekke konstruksjonens brannmotstand. Brannmotstand for installasjoner som føres gjennom brannskillende bygningsdeler må dokumenteres ved prøving eller beregning.

Kanaler og ventilasjonsutstyr må være festet slik at de ikke faller ned og bidrar til økt fare for brann- og røykspredning.

Seksjoneringsvegger skal være robuste og ha høy pålitelighet. Det kan derfor være uheldig å føre kanaler, kabler og andre installasjoner gjennom seksjoneringsvegger.


(1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg.

Veiledning til første ledd

A. Ventilasjonsanlegg - Preaksepterte ytelser


B. Vann- og avløpsrør, rørpostanlegg, sentralstøvsugeranlegg og lignende - Preaksepterte ytelser


C. Rør- og kanalisolasjon - Preaksepterte ytelser


 

Komplett tekst for § 11-10. Tekniske installasjoner under III Tiltak mot antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk kan leses i Byggteknisk forskrift (TEK17): https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iii/11-10/