Fukt

Fukt forårsaker mange problemer og representerer en betydelig del av alle byggskader pr. år.

En bygningsdel tilføres fuktighet på ulike måter; gjennom nedbør, kondensering av vanndamp i luften, gjennom oppsugning av fuktighet fra grunnen (kapillærsugning) eller gjennom lekkasjer. I byggeperioden tilføres det også fukt fra bygningsmatrialene. I tillegg til dette vil også mye fuktighet dannes på grunn av de aktivitetene som skjer i bruksperioden. Eksempler kan være både matlagning og dusjing. Fukt i konstruksjoner fører til høyere energiforbruk, fare for sopp/muggdannelse og dårlig inneklima. I verste fall kan sopp og mugg føre til allergiutvikling. Fuktskader kan knyttes til helseplager forårsaket av dårlig innemiljø. Vi bor i et land med forskjellig klima, men med kunnskap om fukt og god planlegging, går det fint an å bygge et sundt og godt isolert hus uten fare for fukt- og råteskader.

Relativ fuktighet, RF

Luft er en blanding av gasser der vanndamp er en naturlig del. Fuktinnholdet kan angis i antall gram pr. kubikkmeter (g/m3), men ofte benyttes relativt fuktighet, RF, som angir fukten i % i forhold til maksimalt fuktinnhold (metningstrykk). Luft har ved forskjellig temperatur helt ulik evne til å holde på/oppta en fuktmengde. Luft ved 20°C vil kunne holde på 17,3 g/m3, mens luft ved 0°C kun vil holde på 4,8 g/m3, allikevel vil RF=100% i begge tilfeller, selv om fuktinnholdet er nesten 4 ganger så stort for 20°C.  Disse fysiske betingelsene gjør at luft som nedkjøles vil komme til et punkt der den overskytende fuktigheten vil skilles ut i form av kondensering.

Ved normale innendørsforhold vil den relative fuktighet vinterstid være fra 15 - 40 %, mens på sommeren er RF = 50 - 85%.

Kondensering

Luftfuktighet vil kondensere når damptrykket blir større enn luftens metningstrykk ved den aktuelle temperatur. Kondensfare er til stede hovedsaklig i vinterhalvåret når spesielt temperaturbelastningen er stor. Fuktmengdene vil normalt være små, slik at fukten tørker ut igjen når forholdene tillater det. Store mengder av kondensert fuktighet kombinert med langvarige ugunstige forhold vil imidlertid skape problemer.

Overflatekondens

Dersom varm luft med høy relativ fuktighet treffer en kald flate vil den kunne kondensere. Kondens vises da som dugg eller små dråper på den kalde flaten. Et eksempel kan være en kald flaske du tar ut fra kjøleskapet. Temperaturen på lufta rett rundt flasken vil da avkjøles og ofte vil den kalde lufta ikke klare å holde på all fukten. Resultatet blir at det overskytende fuktinnholdet vil kondensere i form av dugg på flasken.