Isolering av kanaler

Termisk isolering av kanaler

Med kanaler mener vi her sirkulære og rektangulære kanaler for ventilasjonsanlegg både i industriell anvendelse og i ordinære bygninger. Man velger å isolere for å ivareta termiske-, lydmessige- eller brannmessige hensyn ved anlegget. Som oftest er det en kombinasjon av disse som ligger til grunn for isoleringen.

Termisk
Termisk isolering av ventilasjonskanaler dreier seg i hovedtrekk om å:

  • oppnå god varmeøkonomi ved å begrense varmetapet.
  • oppnå en spesifikk utløpstemperatur for ventilasjonsluften.
  • hindre kondens på enten innsiden eller utsiden av kanalen.

Oppvarmingskostnadene reduseres ved å forhindre at den tilførte varmen i ventilasjonslufta, overføres til uoppvarmede omgivelser.

Dersom kanalene er plassert i kalde omgivelser, eksempelvis på et kaldt loft, hvor temperaturen er betydelig lavere enn ventilasjonslufta, er det fare for kondens på innsiden av kanalene. Dette kan forhindres ved å isolere kanalen utvendig. I dette tilfellet vil kanalveggen være diffusjonssperren og man kan derfor isolere utvendig med et diffusjonsåpent materiale av mineralull. Det er her vanlig å isolere med GLAVA® LAMELLMATTE.
Det samme gjelder også for isolering av kanaler, mellom aggregat og ventil, som bringer underkjølt luft frem til rommene.