close-pop-up.svg

Demping av støy i kanalnettet

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Støy er en velkjent “bivirkning” fra ventilasjonsanlegg.

Støy oppstår som følge av mekaniske driverenheter som vifter og motorer og dessuten som følge av at ventilasjonslufta strømmer med stor hastighet gjennom kanalnettet. Problemene med støy kan minimaliseres dersom det under prosjekteringen av anlegget fokuseres på å begrense lydoverføringen ved korrekt valg av lydfeller, kanaldimensjoner og utforminger, forgreininger og fleksible overføringer. 

Et kanalnett i et ventilasjonsanlegg lydisoleres innvendig ved at deler av kanalene isoleres samtidig som at lydfeller monteres på utvalgte steder. En lydfelle fungerer på samme måte som en lydpotte på en bil. Lyden “spises opp” ved at en stor del av lydbølgene trenger gjennom overflaten til det lydisolerene materialet og absorberes i mineralullen. Energien i lydbølgene overføres til varmeenergi i kontakt med mineralullfibrene. 

Lavfrekvent lyd har lange lydbølger og derfor må man ha større isolasjonstykkelser for å fjerne denne støyen enn høyfrekvent lyd, ref. målingene i tabellen som er i henhold til NS-EN ISO 354 og NS-EN ISO 11654 der lydabsorpsjonsfaktoren ligger mellom 0 - 1 hvor 1 er maks dempning.  

 

Glava Lydfelleplate 2000 leveres også på pall som er emballert med hettestrekker og forsterkede hjørnebeskyttere. Den tidligere enhetspakke i pappkartongen vil fortsatt bestå. Ved bruk av pall sparer man miljøet med unødig papp samtidig som at det ikke blir så mye overskudd av emballasje som man må kvitte seg med. På én pall sparer man 75% pappemballasje. Pallen gjør det enkelt å håndtere produktet på lager samt byggeplass og på produksjonssted. Pallen losses raskt og effektivt for innheising på bygget med heisekran eller for midlertidig utelagring. Pallen gjør det også enkelt å håndtere produktet med truck. Man sparer mye tid på å håndtere én enhet fremfor mange enkeltpakker. 

Teknisk Godkjenning

Glava Lydfelleplate 2000 innehar Teknisk Godkjenning TG nr. 2205 fra SINTEF Byggforsk for bruk innvendig i lyddempere. 


Tekniske forskrifter TEK'17 

Ventilasjonsanlegg må utføres i materialer som tilfredstiller A2-s1,d0 [ubrennbare materialer]. For kanaler gjelder dette heletverrsnittet.  
Ubrennbare materialer må være klassifisert i henhold til NS-EN 13501-1 Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler. Glava Lydfelleplate 2000 tilfredsstiller kravet til euroklasse A2-s1,d0 [ubrennbare materialer] i henhold til klassifiseringsstandarden NS-EN 13501 del 1. Euroklasse A2-s1,d0 er det strengeste kravet til materialers egenskap ved brannpåvirkning. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen