close-pop-up.svg

Kulverter, underganger, landkar etc.

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Det knytter seg flere krav m.h.t. frost og tele for slike konstruksjoner:
A Sikring av konstruksjonen og overliggende veg mot telehiv og teleskader
B Utkiling av telehiv i overliggende ikke telesikret veg.

En kulvert vil gi ulik frostvirkning om den er vannførende eller tørr. Vannførende kulverter vil gi ingen eller liten frostbelastning på grunnen, men mindre kulverter vil gjerne fryse
tørre om vinteren, og må derfor sikres mot telehiv etter reglene her.

A - Telesikring av kulvert og undergang

Små stikkrenner med indre diameter mindre enn 0,6 m behøver bare å sikres ved åpningene. For større kulverter og underganger øker indre frostbelastning med tverrmålet/
diameteren som vist i tabell 05. Fra åpningen dimensjoneres det for full frostbelastning i en lengde som tilsvarer frostdybden i sand/grus på stedet.
Plassering av Styrofoam i tverrsnittet og ved åpningene framgår av figur 15. I kalde strøk kan det være aktuelt å kombinere Styrofoam med et lag underliggende telesikre masser.

Isolasjonstykkelsen h10 finnes av Kommunetabellen side 34, etter evt justering for kalde steder i kommunen.
Isolasjonstykkelsen h100 for brokar og underganger etc finnes på grunnlag av F100 og årsmiddeltemperaturen på stedet (kommunetabellen side 34).

Hvis kulverten/ undergangen ligger ieller nær telefarlig grunn, kan frostangrep innenfra denne gi telehiv på vegen. Dersom konstruksjonen er telesikret etter reglene i pkt. A, vil
dette allikevel eliminere telen. Frostangrep på vegen fra sidene må imidlertid kontrolleres.

Se telesikkring av oppvarmede konstruksjoner side 29 og monogrammet figur 52.

B - Utkiling av telehiv i overliggende ikke frostsikret veg:

Stikkrenner, kulverter og underganger som krysser en ikke frostsikret veg skal sikres mot ujevne telehiv i vegen. En varm (f.eks. vannførende) kulvert i vegens frostsone vil gi lokal tining og følgelig en dump i veg med telehiv. Telesikring av en kulvert som ligger høyt i frostonen vil bare delvis hindre slik setning fordi det alltid vil være tint under kulverten. Ulempene med dette reduseres med utkiling, se figur 17.

En tørr kald kulvert under vegens frostsone bør frostsikres i h.h.t. pkt. A for å hindre økt telehiv på vegen nedenfra. Det er da unødvendig med utkiling.

Les mer om kulverter, underganger, landkar etc. fra side 9 i brosjyren: Isolering av mark- og anleggsarbeider.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen