close-pop-up.svg

Frostsikring av sekundær- og stikkledninger

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Det vanlige er å bruke fellesgrøfter for vann og avløpsledninger. 

Det karakteristiske for sekundær- og stikkledninger er at de er dimensjonert for forbruk og har derfor små dimensjoner. Rørdimensjonene for vannledningene vil da gjenspeile vannføringen. Vannledningene er i dag normalt utført i plast (polyetylen), og har utvendig/innvendig rørdiameter fra 32/26 mm til 75/61 mm. Rørene har derfor relativ stor godstykkelse, 3 til 7 mm som til en viss grad vil tjene som rørisolasjon. Polyetylenplast har en varmeledningsevne på 0,25 W/mK. Da disse vannledningene inneholder relativt lite vann, vil de ved driftsstans bare i beskjeden grad tåle frost hvis de ligger i frostsonen. Tilsvarende har spillvannsledningene i sekundær- og stikkledningsnettet en diameter fra 90 mm opp til 125 mm med hoveddimensjonen 110 mm. Også disse rørene er normalt utført i forskjellige typer plastmaterialer. 

 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen