close-pop-up.svg

Generelt om innervegger

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

TYPE BRUKSROM

R'w

L'n,w

Boliger

 

 

Mellom boenheter innbyrdes og mellom boenheter og fellesarealer/fellesgang/trapperom o.l. 55 dB 53 dB2)
Mellom boenheter og nærings- og servicevirksomhet, fellesgarasje, takterrasse o.l. 60 dB 48 dB1)
I en boenhet fra toalett, bad, bod, altan, terrasse o.l. til en annen boenhet - 58 dB
Skoler    
Mellom klasserom og mellom klasserom og fellesarealer, samt mellom samtalerom/personalrom og felles gang uten forbindelse   48 dB  -
Mellom to klasserom/oppholdsrom, samt til klasserom fra fellesarealer   - 63 dB
Mellom klasserom og fellesgang/korridor med dørforbindelse 35 dB   -
Til klasserom/oppholdsrom fra fellesgang/korridor/trapperom    - 58 dB 
Mellom musikkrom, formingsrom, rom for kroppsøving o.l. og andre klasserom/ fellesarealer  60 dB  53 dB 
Mellom spesialrom som nevnt ovenfor og fellesgang/korridor med dørforbindelse  50 dB 58 dB2) 
Barnehager, skolefritidsordning og førsteklasserom     
Mellom rom for søvn og hvile/samtalerom/personalrom og andre fellesrom/arealer uten dørforbindelse    48 dB 58 dB 
Mellom rom som nevnt foran og andre fellesrom/arealer med dørforbindelse   35 dB  63 dB2) 
Sykehus og pleieanstalter     
I sykehus mellom senge- eller beboerrom innbyrdes, samt mellom sengerom o.l. og  fellesarealer/trapperom 48 db 58 dB2) 
I pleieanstalter mellom senge- eller beboerrom innbyrdes, samt mellom sengerom o.l. og fellesarealer/trapperom  52 dB 58 dB2)
Mellom senge- eller beboerrom, fellesrom o.l. og nærings- og servicevirksomhet   60 dB   53 dB3) 
Mellom senge- eller beboerrom og korridor, felles bad, toaletter o.l. med dørforbindelse med terskel  39 dB   -
Mellom senge- eller beboerrom og korridor, felles bad, toaletter o.l. med dørforbindelse  uten terskel 34 dB   63 dB 
Overnattingssteder     
Mellom gjesterom innbyrdes og mellom gjesterom og fellesarealer/trapperom  52 dB  58 dB 
Mellom gjesterom og nærings- og servicevirksomhet, garasjer o.l.  60 dB  53dB3) 
Mellom gjesterom og trafikkert fellesgang/korridor med dørforbindelse  44 dB    -
Mellom gjesterom fra toalett, bad, balkong o.l.  -  
Kontorer     
Mellom kontorer innbyrdes, samt mellom kontorer og fellesarealer/fellesgang uten dørforbindelse 24 dB   -
Mellom møterom og andre rom/korridor uten dørforbindelse  44 dB  58 dB2) 
Mellom møterom og fellesgang med dørforbindelse  34 dB   -
Mellom samtalerom, legekontorer, o.l. med behov for konfidensielle samtaler og andre rom  48 dB   -
Mellom rom som foran og korridor med dørforbindelse  34 dB    -
 

1) Gjelder til boenhet fra næringsvirksomhet etc.  

2) Gjelder fra fellesgang, felles takterrasser o.l.

3) Gjelder fra nærings- og servicevirksomhet o.l.   

Nyttige råd om isolering og tetting av innervegger. Til skillevegger/lettvegger innenfor samme boenhet stilles det ikke varme-, lyd- eller brannkrav. Allikevel er det meget viktig for brukerkomforten at skillevegger isoleres godt.

For skillevegger innenfor en og samme boenhet stilles det ingen krav til hverken lyd-, brann- eller varme-isolering. Allikevel anbefaler vi at skillevegger isoleres. Det øker brukerkomforten betraktelig. 
Det gjør at det er enklere å holde forskjellig temperatur mellom f.eks. stue og soverom da de fleste av oss liker at det er kjøligere på soverommet enn i stuen. I tillegg vil isolasjonen gi god støydemping mellom rommene. Forskjellen på en lettvegg med og uten isolasjon er faktisk ganske stor, og kan utgjøre 6 dB eller mer. 
Ørets oppfattelse av lyd registrerer 6 dB som en godt merkbar forbedring. Til sammenligning oppfatter øret 8-10 dB som en halvering av støyen. 

For skillevegger mellom ulike boenheter blir det stilt både lyd- og brannkrav. Konstruksjonen som skal til for å tilfredstille de strenge lydkravene, fører til at veggen i de aller fleste tilfeller automatisk oppfyller brannkravene. Dermed er lydisoleringen det viktigste å fokusere på og ofte det dimensjonerende kravet.

Lydisoleringen er avhengig av platekledningens egenskaper, innbyrdes avstand mellom platene, konstruksjonsoppbygningen, lufttetting og sist, men ikke minst, om hulrommet er avdempet (dvs. fylt med isolasjon).

Glava Isolasjon sine plate-/rullprodukter er et godt valg når det kommer til lydisolering. Isolasjonen har en meget viktig oppgave i å avdempe klangen i hulrommet. Det er glassullfibrenes store overflate (mange små/ tynne tråder) som gjør at deler av lyden absorberes. Lyd-energien spises opp ved at luftpartiklene bremses ved strømning gjennom porene i isolasjonen. 


Absorpsjonen er størst ved høye frekvenser og øker i teorien med materialtykkelsen og fibermengden.

Stenderverket settes opp med senteravstand, som regel c/c 600 mm, uavhengig av om det er tre- eller stålstendere. For stålstendere benyttes også c/c 450 mm og c/c 900 mm. Under bunnsvill og over toppsvill bør det benyttes Glava Laftestrimmel eller Glava Svillunderlag for å sikre god tetting mellom svill og tilstøtende konstruksjon.
Det benyttes henholdsvis Glava Plate/Rull eller Glava Stålstenderplate/-rull.
Stålstendere vil normalt gi noe bedre lydreduksjon enn trestendere, avhengig av vegg- og isolasjonstykkelsen.
Det er viktig at stenderne ikke presser mot gulv og himling. Det kan overføre lyd.

I konstruksjoner hvor det stilles krav til ubrennbare materialer kan man f.eks. benytte gipsplater, stålstendere og glassull. I  andre tilfeller kan trestendere, sponplater og andre brennbare materialer benyttes.

Lufttetting av skillekonstruksjonen er meget viktig. Uansett hvor mange platelag som monteres på stenderverket, enkle, adskilte eller doble stenderverk, vil lyden trenge igjennom en konstruksjon som ikke er lufttett. I overgangene vegg / vegg, vegg / tak og vegg/gulv må det lufttettes, og til dette benyttes høyelastisk fugemasse (elastisitet >20%). Avslutt platelag(ene) med 5-10 mm klaring fra gulv, tilstøtende vegger og himling. I fugen legges Glava Bunnfyllingslist og deretter fuges det med høyelastisk fugemasse. Kledninger som ikke er lufttette (f.eks. trepanel) anbefales ikke der man ønsker gode lydisolerende egenskaper (forøvrig vil papp bak panelet hjelpe noe).

Generelt brukes det ikke luft- eller dampsperresjikt i innvendige skillevegger. Platekledningen er lufttett nok, men trepanel regnes ikke som et lufttett sjikt. Et lufttett sjikt bak trepanel er viktig av hensyn til lydisolering og at evt. mineralullsfibere ikke spres til innemiljøet som følge av de innvendige lufttrykksvariasjonene som kan oppstå i huset. Innvendige våtromsvegger mot oppvarmede rom behøver ikke dampsperresjikt, men bør være lufttette fra baderomssiden. Vegger i våtrom mot uoppvarmede eller begrenset oppvarmede rom skal ha dampsperre i form av plast, smøremembran eller smøremembran og primer. 

Når det benyttes to eller flere platelag på samme side, monteres platelagene slik at skjøtene er forskjøvet i forhold til hverandre (forskutte skjøter).

Vær oppmerksom på at trematerialer kan på grunn av krymping føre til at det på et senere tidspunkt kan oppstå luftlekkasjer.

Når det gjelder brannmotstanden for innvendige vegger er det av vesentlig betydning om veggen er bærende eller ikke, i tillegg til høyden på veggen avhengig av type platekledning og type stålstender og c/c-avstand. Ta kontakt med oss.

Tabellene med lyddata er forventede verdier. God lydisolering er avhengig av grad av flanketransmisjon og riktig utførelse.  

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen