close-pop-up.svg

Grunne VA-ledninger gir stor gevinst

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Sparepotensialet ved koodrinert opparbeiding og bruk av grunne grøfter

  

Ledninger 

Veier 

Tomteopparbeidelse 

Økonomisk, miljøvennlig regulering, veiføring, grøftetraséer etc.

13% 

13% 

2%

Koordinerte kommunal- og tomtetekniske arbeider

2% 

2% 

34%

Frostsikring og samordning av tekniske anlegg

40% 

32% 

1%

Koordinert opparbeidelse

55% 

47% 

37%

Ved å isolere VA-anlegg med XPS plater foretas direkte miljømessige og økonomiske besparelser ettersom grunne grøfter kan benyttes.

Kostnadsbesparelser

Grunne grøfter fører til mindre setninger i bakken, lavere risiko for påvirkning av grunnvannet og ikke minst at drift- og vedlikeholdskostnadene holdes nede ved at rørledningene blir lettere tilgjengelige.   

Frostisolering av VA-ledninger gir anleggsmessige store besparelser i form av mindre graving, sprengning og gjenfylling. I tillegg vil reparasjoner og utskiftninger bli vesentlig enklere. Bruk av isolasjon gir grunnere grøfter og åpner for en rasjonell, økonomisk samordning av alle tekniske anlegg i fellesgrøfter, se tabell i løsningsdata. Hvis man samtidig tar i bruk såkalt «lett kommunalteknikk» som omfatter en koordinert opparbeiding av alle tomtetekniske arbeider, vil både økonomi – og miljøgevinstene bli meget store. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen