close-pop-up.svg

Isolering av rør

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Varme rør

Type oppheng (A og B)
/ Rørdimensjon
Isolasjonstykkelse i mm for Glava Rørskål
35ºC vanntemp. 55ºC vanntemp. 80ºC vanntemp.
12 mnd.
Driftstid
8 mnd.
Driftstid
12 mnd.
Driftstid
8 mnd.
Driftstid
12 mnd.
Driftstid
8 mnd.
Driftstid
 A   (B)   A   (B)   A   (B)   A   (B)   A   (B)   A   (B)
10 mm 20  (20) 20  (20) 20  (20) 20  (20) 20  (20) 20  (20)
12 mm 20  (20) 20  (20) 20  (20) 20  (20) 20  (20) 20  (20)
15 mm 20  (20) 20  (20) 20  (20) 20  (20) 20  (30) 20  (20)
18 mm 20  (20) 20  (20) 20  (20) 20  (20) 30  (30) 20  (20)
22 mm 20  (20) 20  (20) 20  (30) 20  (30) 30  (40) 20  (30)
28 mm 20  (20) 20  (20) 20  (30) 20  (30) 30  (50) 30  (30)
35 mm 20  (20) 20  (20) 30  (30) 30  (30) 40  (50) 30  (40)
42 mm 20  (30) 20  (20) 30  (40) 30  (40) 50  (60) 30  (40)
48 mm 20  (30) 20  (20) 30  (40) 30  (40) 50  (60) 40  (50)
54 mm 20  (30) 20  (20) 30  (40) 30  (40) 50  (80) 40  (50)
60 mm 30  (30) 20  (20) 40  (50) 40  (50) 60  (80) 40  (50)
76 mm 30  (30) 20  (30) 40  (50) 40  (50) 60  (80) 40  (60)
89 mm 30  (40) 30  (30) 40  (50) 40  (50) 60  (80) 50  (60)
114 mm 30  (40) 30  (30) 50  (60) 50  (60) 80 (100) 50  (60)
140 mm 30  (40) 30  (30) 50  (60) 50  (60) 80 (100) 50  (80)
168 mm 40  (40) 30  (30) 50  (60) 50  (60) 80 (100) 60  (80)
219 mm 40  (50) 30  (30) 60  (80) 60  (80) 80 (100) 60  (80)

A = Isolert oppheng, B= Uisolert Oppheng

Forutsetning: Omg.temp.+20°C, Tradisjonell stiv rørskåle type Glava Rørskål med λ10°C=0,033 og λ50°C=0,036 W/mK. Hvis uisolerte oppheng, tillegges innendørs installasjoner 15% ekstra varmetap og ved utendørs 25% tillegg (ISO 12241). Nødvendig isolasjonstykkelse avrundet opp til nærmeste standard tykkelse. Ønskes cellegummi benyttet må minst samme isolasjonstykkelse benyttes.

Stålrør

Utvendig diameter [DN]

Avstand mellom ledninger [m]

 <20 0.10
   20 0.10
   25 0.10
   32 0.15
   40 0.15
   50 0.15
   65 0.20
   80 0.20
  100 0.25
≥125 0.25

Tabell U1. Minste tillatte lysåpning mellom ferdig isolert rørledninger av stål

Kalde rør

Isolasjonstykkelse Kaiflex (økende tykkelser)
Rørdimensjon Kaldt +5°C AIRCON.
+7/+12°C
Kjøl -4/-8°C FRYS -28/-32°C
10 mm KK+2 KK+2 KK+4 KK+6
12 mm KK+2 KK+2 KK+4 KK+6
15 mm KK+2 KK+2 KK+4 KK+6
18 mm KK+2 KK+2 KK+4 KK+6
22 mm KK+2 KK+2 KK+4 KK+6
28 mm KK+2 KK+2 KK+4 KK+6
35 mm KK+2 KK+2 KK+4 KK+6
42 mm KK+2 KK+2 KK+4 KK+6
48 mm KK+2 KK+2 KK+4 KK+6
54 mm KK+2 KK+2 KK+4 KK+6
60 mm KK+2 KK+2 KK+4 KK+6
76 mm KK+2 KK+2 KK+4 KK+6
89 mm KK+2 KK+2 KK+4 KK+6
114 mm KK+2 KK+2 KK+4 KK+6

Forutsetning: Omg.temp.+20°C, RF=75% og Kaiflex cellegummi med  λ0°C=0,033 W/mK.

Hver enkelt anvendelse stiller spesielle krav til isolasjonsproduktet, enten det dreier seg om isvannsrør, hetvannsrør, vann- og avløpsrør, røykgassrør eller rør i prosessindustri for ulike væsker og gasser. 

Termisk isolering av rør har til hensikt å begrense varmetapet mellom det strømmende mediet i røret og omgivelsene. En kan dermed: 

  • oppnå god varmeøkonomi ved å begrense varmetapet 
  • begrense overflatetemperaturen 
  • oppnå en spesifikk temperatur ved utløpet av røret 
  • ivareta temperaturavhengige flyteegenskaper 
  • hindre frysing 
  • hindre kondens på enten innsiden eller utsiden av røret 

Beregninger kan utføres i online-programmet IsoDim. Enklere beregninger utføres i Glava VVS appen som er tilgjengelig for iPhone og Android.

Teknisk forskrift om tekniske krav til byggverk, TEK'17, sier følgende om energi: 
Kapittel 14 Energi § 14-3 Minimumskrav til energieffektivitet 
(2) Rør, utstyr og kanaler som er knyttet til bygningens varmesystem skal isoleres. Isolasjonstykkelsen skal være økonomisk optimal beregnet etter norsk standard eller en likeverdig europeisk standard. 

Veiledningen til annet ledd 
Kravet omfatter bygningens varme- og distribusjonssystem, inkludert tappevannssystem. Isolering av rør, utstyr og kanaler skal redusere unødvendig tap av varme og redusere et eventuelt kjølebehov. 
Isolasjonstykkelse kan beregnes etter NS-EN 12828:2012+A1:2014 kapittel 4.8 og Tillegg C eller likeverdig europeisk standard for eksempel DS 452:2013. Det finnes beregningsprogrammer og tabeller som kan benyttes. 

Oppheng

Dersom uisolerte oppheng for tekniske rørinstallasjoner utendørs vil 25% varmetap bli lagt til det totale varmetapet og for innendørs installasjoner vil 15% bli lagt til. Isolerte oppheng menes oppheng som ikke er i metallisk kontakt med røret samt at ingen metalldeler bryter gjennom isoleringen. Med isolerte oppheng får man ingen økt varmetap. Tilleggsvarmetap for oppheng beregnes etter tabell A.1 i ISO 12241. Det ekstra varmetapet man får ved uisolerte oppheng må derimot hensyntas når man gjør beregninger etter NS-EN 12828. 

A og B Isolert og uisolert oppheng.jpg
Forutsetning: Omg.temp.+20°C, Tradisjonell stiv rørskåler type Glava Rørskål med λ10°C=0,033 og λ50°C=0,036 W/mK. Hvis uisolerte oppheng, tillegges innendørs installasjoner 15% ekstra varmetap og ved utendørs 25% tillegg (ISO 12241). Nødvendig isolasjonstykkelse avrundet opp til nærmeste standard tykkelse. Ønskes cellegummi benyttet må minst samme isolasjonstykkelse benyttes.


Nødvendig røravstand

NS 3420 stiller krav til at avstand mellom rørledninger skal være tilstrekkelig til at vedlikehold og rengjøring skal kunne utføres. Minste avstand mellom rørledning skal være som angitt i tabell U1. Med avstand menes lysåpning mellom rør målt fra ytterkant til ytterkant rør inkludert isolasjon. Det avstettes nødvendig plass for avstander, som angitt, under montasjeplanlegging og prosjektering.

Kalde rør

Kondens opptrer på overflater av kalde rør som er omgitt av varm og fuktig luft. Dette kan enkelt forhindres ved å isolere røret. Generelt vil vi anbefale Kaiflex cellegummi for isolering av kalde rør. Om man ønsker å holde mediet kaldt over lengre tid må isolasjonstykkelsen økes i forhold til det som står i tabellen nedenfor. Det samme gjelder også om man ønsker ha ha gode energieffektiv og lave energikostnader for kuldemedier.
Beregninger kan utføres i online-programmet IsoDim.

Frysing

Der det er fare for kuldegrader i uoppvarmede rom eller utendørs, må kaldtvannsrør isoleres for å frostsikre rørene. Isdannelse i rørene vil forårsake stopp i vannforsyningen og dessuten mulighet for frostsprengning og rørbrudd. Ved lav sirkulasjon i rør må det i tillegg til isolering vurderes varmekabel.


Lyd

Støy fra avløpsinstallasjoner og vanntilførselsrør og er et velkjent fenomen i bygninger med sanitæranlegg, dvs. i boligbygg, i næringsbygg og i institusjonsbygg. For å redusere lydavstråling fra vann- og avløpsrør kan man isolere disse med Glava Rørskål Climpipe Section Alu2 som vil gi et effektivt bidrag til å redusere støynivået fra rørinstallasjoner i bygget spesielt i kombinasjon med ytterkledning av harde plater (gipsplater).
 

Korrosjon på rør

Kaiflex er ikke korrosivt alene da cellegummien ikke løser klorider i vann!
Ved vannansamlinger under isolasjonen pga. mangelfull utførelse eller lekkasjer vil dette kunne underbygge korrosjon. Dette gjør seg spesielt gjeldende når vannet inneholder klorider. Slike klorider finnes bl.a. i atmosfæren og i prosessvann. Undersøkelser fra korrosjon under isolasjon viser at akkumuleringen av klorholdig vann fra regnvann, kondensvann eller vaskevann er hovedkilden til at det dannes et korrosivt miljø under isolasjonen og ikke vannløslige klorider i selve isolasjonen [ref. Dale Mclntyre, ASTM STP 880, Philadelphia 1985]. Stålrør og enkelte rustfrie rør, som f.eks. austenittisk rustfritt stål, bør korrosjonsbehandles. Den sistnevnte er spesielt utsatt for spenningskorrosjon når klorider er tilstede og temperaturen er høyere enn +55°C. Ved sterkt oksiderende kloridløsninger kan punkttæring forekomme selv ved lavere temperatur. Dersom man er i tvil om stålets korrosjonsmotstand og utførelsen av isolasjonens dampsperre anbefaler Glava Isolasjon uforbeholdent at det benyttes korrosjonsmalingssystem under isolasjonen.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen