close-pop-up.svg
Glava Marines lettvektløsninger for marine/offshore oppfyller de strengeste standarder og krav – og gir høy ytelse som kombinerer sikkerhet og komfort.

Maksimale fordeler
Minimumsvekt gir maksimale fordeler. Våre løsninger og produkter er lette, fleksible og har førsteklasses isolasjonsegenskaper som er ideelt egnet for marine/offshore applikasjoner.

Vår kunnskap om bransje, produkt og regelverk er helt vitalt siden alle kontrakter i marine/offshore har svært detaljerte spesifikasjoner, sertifikater og solide referanser.

Marine/offshore-avdelingene er bygget opp med svært kompetente mennesker – vi selger ikke bare løsninger og produkter, men som en solid aktør gir vi også rådgiving og kompetansedeling.

Vi arbeider kontinuerlig med videreutvikling. Til syvende og sist har produkter og løsninger innen marine/offshore kun verdi etter å ha gjennomgått akkrediteringsaktørenes tester. Å ha de riktige sertifikatene og godkjenningene er et absolutt krav for oss.

Redusert vekt fører til lavere drivstoffkostnader, og er gunstige både økonomisk og miljømessig. For passiv brannbeskyttelse på skott, dekk og flytende gulv på bord i skip, har vi et komplett utvalg av sertifiserte produkter som dekker alle A- og H-konstruksjoner.
 

----------------------
Maximum benefits
Minimum weight provides maximum benefits. Our solutions and products are light, flexible and have first-class insulation properties that are ideally suited for marine/offshore applications.
Our knowledge of the industry, product and regulations is absolutely vital since all marine/offshore contracts have very detailed specifications, certificates and solid references.
The marine/offshore departments are built up with highly competent people - we don't just sell solutions and products, but as a solid player we also provide advice and share expertise.
We are continuously working on further development. In the end, marine/offshore products and solutions only have value after undergoing the tests of the accreditation bodies. Having the right certificates and approvals is an absolute requirement for us.
Reduced weight leads to lower fuel costs, and is beneficial both economically and environmentally. For passive fire protection on bulkheads, decks and floating floors on boards in ships, we have a complete range of certified products covering all A and H constructions.
Teknisk isolering

Brannisolering bærende stål

Isover FireProtect gir en høyeffektiv brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner.

Boligbygg

Må etterisolere én million norske boliger – håndverkerne har en nøkkelrolle

Norge har forpliktet seg til å være et nullutslippssamfunn i 2050, som i praksis vil si at alle boliger skal ha energiklasse A. Håndverkere som har kunnskap om klimamålene og kan gi gode energiråd til sine kunder, har et enormt konkurransefortrinn.

Teknisk isolering

Termisk isolering av kanaler

Med kanaler mener vi her sirkulære og rektangulære kanaler for ventilasjonsanlegg både i industriell anvendelse og i ordinære bygninger.