close-pop-up.svg

Spar vekt med Glava

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Glava® leverer produkter og løsninger for komfort, brann- og lydisolering om bord på skip og plattformer. Med vår omfattende erfaring innen marine- og offshoresektoren tilbyr vi i Glava, sammen med vår partner Weber, markedets omfattende kompetanse innen lette kvalitetsløsninger.

Det er strenge krav til termisk, akustisk og brannisolasjon på skip og offshoreinstallasjoner. Fleksibilitet og vekt er to ekstremt viktige egenskaper. Vår optimale løsning heter ISOVER U SEAPROTECT. Det er et foretrukket isolasjonsmateriale om bord på skip og offshoreinstallasjoner. Kombinert med Webers flytende gulv, gir det effektive vektbesparelser uten å gå på kompromiss med kvalitet, egenskaper og ytelse.

shutterstock_10659580589.jpg


En komplett pakke
Sammen med utmerkede produkter kan vi i Glava tilby en komplett pakke med teknisk ekspertise, regulatorisk ekspertise, erfaring med NORSOK petroleumsstandarder, rådgivning og definisjon av det tekniske grunnlaget. Som samarbeidspartner vil vi hjelpe deg gjennom hele prosjektet.

Reduser vekt og kostnader
Glavas lette løsninger reduserer vekten av isolasjon med opptil 40 % sammenlignet med tradisjonell steinull. Ved å velge Glava lettvektsløsninger kan partnerne våre redusere byggekostnader og drivstofforbruk, samtidig som de frigjør kapasitet for nyttelast gjennom hele levetiden til et skip. Lettvektsløsninger gir et ekstremt positivt bidrag til fartøyenes energiproduksjon og miljøfotavtrykk.

Dine mulige besparelser ved å redusere vekten
Etterspørselen etter Glava lettvektsløsninger er stor når minicruiseskip og elektriske/hybridferger designes – fartøyer hvor vektreduksjon er en premie.

Spar tid
Dens fleksibilitet gjør ISOVER U SEAPROTECT spesielt godt egnet om bord på skip og offshoreinstallasjoner. Produktets fiberstruktur gjør det mulig å isolere skott og dekk uten bruk av netting. Dette ser bedre ut, du sparer tid på kutting og fører til mindre svinn.

Glava glassull, spesialdesignet for marin sektor, har de nødvendige sertifikatene for salg og bruk innenfor dette markedet. Sertifiseringen er basert på ikke-brennbarhetskrav for materialer i marine applikasjoner. Lav vekt, stor mekanisk styrke og fleksibilitet gjør glassull egnet for komfortisolasjon på skip.

Glavas lette løsninger består av komprimerte produkter. De tar mindre plass, både på verftet og om bord. De sparer tid, og gjør produktene enklere å jobbe med.

----------------------

Save weight with Glava
Glava® supplies products and solutions for comfort, fire-proofing and sound-proofing on board ships and platforms. With our extensive experience in the marine and offshore sector, we at Glava, together with our partner Weber, offer the market extensive expertise in lightweight, quality solutions.
There are stringent requirements for thermal, acoustic and fire insulation on ships and offshore installations. Flexibility and weight are two extremely important characteristics. Our optimum solution is called ISOVER U SEAPROTECT. It is a preferred insulation material on board ships and offshore installations. Combined with Weber´s floating floors, it produces effective weight savings without compromising on quality, properties and performance.
A complete package
Along with excellent products, we at Glava can provide a complete package of technical expertise, regulatory expertise, experience of NORSOK petroleum standards, consultancy and definition of the technical base. As a partner, we will help you throughout the project.
Reduce weight and costs
Glava lightweight solutions reduce the weight of insulation by up to 40% compared to traditional rock wool. By selecting Glava lightweight solutions, our partners can reduce construction costs and fuel consumptions, while releasing capacity for payload throughout the service life of a ship. Lightweight solutions make an extremely positive contribution to vessels’ energy output and environmental footprint.
Demand for Glava lightweight solutions is high when mini-cruise ships and electric/hybrid ferries are being designed – vessels where weight reduction is at a premium.
Save time
Its flexibility makes ISOVER U SEAPROTECT particularly well suited on board ships and offshore installations. The product's fibre structure makes it possible to insulate bulkheads and decks without the use of netting. This looks better, you save time on cutting, and leads to less wastage.
Glava glass wool, specially designed for the marine sector, holds the necessary certificates for sale and use within this market. The certification is based on non-combustibility requirements for materials in marine applications. Low weight, great mechanical strength and flexibility make glass wool suitable for comfort insulation on ships.
Glava lightweight solutions consist of compressed products. They take up less space, both in the shipyard and on board. They save time, and make products easier to work with.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen