close-pop-up.svg

U SeaProtect akustisk isolasjon

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

 

 

Luftstrømsresistivitet (DIN EN 29053)KPA.S/M2

ULTIMATESteinull
24 kg/m3.1550 kg/m3. 5
36 kg/m3.3070 kg/m3. 18
56 kg/m3.50100 kg/m3. 25
66 kg/m3.60120 kg/m3. 35
76 kg/m3.80 
86 kg/m3.90 
90 kg/m3.100 
Saint-Gobain CRIR labatory: 19/02/2015

Hvordan kan du oppnå enda bedre marine lydisolasjonsresultater?
Quietude-konstruksjoner er nøkkelferdige løsninger for spesifikke områder om bord på skipet ditt som maskin-/maskinrom, diskoteker, teatre, kinoer, designet for å oppnå høye lydreduksjonsnivåer (opptil 53-54 dB). Disse konstruksjonene øker lydbeskyttelsen i det kritiske middels-lave frekvensområdet for å gi tekniske løsninger som reduserer støynivået betydelig.
ISOVERs lydisolerende lydisolering oppnås ved å kombinere SeaProtect dB-Flex Alu lydbeskyttelsesmembran med andre U SeaProtect akustiske isolasjonsmaterialer. Denne membranen er laget av en viskoelastisk polymer toppet med forsterket Alu-belegg. Ved å bruke denne membranen kan du øke lydbeskyttelsen til en standard SeaProtect-konstruksjon til 53dB (mot 48dB).

ISOVER-serien sikrer forbedret akustisk komfort på grunn av sin utmerkede lydabsorpsjon og lydisolasjonsegenskaper

Lydabsorpsjon i Marine Skipsbygging
Akustisk isolasjonsstandarder om bord, spesielt i passasjerskip, øker kontinuerlig. Med ISOVER ULTIMATE produkter, hvor akustiske isolasjonsegenskaper er forbedret med opptil 50 %, er det enkelt å ta det avgjørende spranget fremover og tilby toppmoderne akustiske løsninger.

Med ISOVER ULTIMATE kan du oppnå identiske lydabsorberende egenskaper på bare rundt halvparten av vekten av tradisjonell steinull – noe som sparer deg for tid og vekt. Og passasjerene og mannskapet ditt? Med ISOVER ULTIMATE får de forbedret akustisk komfort på grunn av dens høye lydabsorberende egenskaper og svært gode lydreduksjon. ULTIMATE akustiske isolasjonsmaterialer har også høyere luftstrøm motstandsverdier, fra romvekt 24 kg/m3 og høyerer, sammenlignet med tradisjonelle marine steinullprodukter. Produktproduktene har utmerkede lydabsorberende egenskaper takket være den unike interne mikrostrukturen til isolasjonsmattene som består av lange sammenvevde fibre.

Hvordan kan du oppnå enda bedre marine lydisolasjonsresultater?
Quietude-konstruksjoner er nøkkelferdige løsninger for spesifikke områder om bord på skipet ditt, for eksempel motor-/maskinrom, diskoteker, teatre, kinoer, designet for å oppnå høye lydreduksjonsnivåer (opptil 53-54 dB). Disse konstruksjonene øker lydbeskyttelsen i det kritiske middels lave frekvensområdet for å gi tekniske løsninger som reduserer støynivået betydelig.
ISOVERs lydisolerende lydisolering oppnås ved å kombinere SeaProtect dB-Flex Alu lydbeskyttelsesmembran med andre U SeaProtect akustiske isolasjonsmaterialer. Denne membranen er laget av en viskoelastisk polymer toppet med forsterket Alu-belegg. Ved å bruke denne membranen kan du øke lydbeskyttelsen til en standard SeaProtect-konstruksjon til 53dB (mot 48dB). 

 • Forbedre støyreduksjonen betydelig med opptil 53dB
 • Optimaliser din termiske beskyttelse og brannbeskyttelse samtidig med ULTIMATE™ produkter
 • Monter tilpasset lyddempende isolasjon raskt og enkelt

Hvordan fungerer SeaProtect dB-Flex?

Denne akustiske isolasjonsløsningen er basert på "masse-fjær-masse"-prinsippet:

 • SeaProtect dB-Flex Alu spiller rollen som "masse", som reflekterer noe av lyden og slipper gjennom resten
 • Lyd overføres til den fleksible isolasjonen og U SeaProtect fungerer som demper som absorberer og reduserer amplituden til de akustiske bølgene
 • Stålplaten reflekterer tilbake noe av lyden inn i isolasjonen, som reabsorberer den;
 • Lyden som overføres til det tilstøtende rommet er betydelig dempet

Lydreduksjon – Målinger
Isolering mot lyd er en av de viktigste rollene som isolasjonsmaterialer spiller, spesielt i passasjerskip: det er viktig å beskytte passasjerene dine mot distraherende og potensielt skadelig støy.
Lette ULTIMATE isolasjonsprodukter lar deg oppnå dette, med ekstraordinære resultater i lydreduksjon, som følgende akustiske målinger viser.

 

Lydreduksjon for ulike konstruksjoner

bilde1.jpg
A-60 Bulkhead Standard Design:
U SeaProtect Slab 56-70 mm - U SeaProtect Slab 76-25 mm around stiffeners
Sound Reduction Rw (C, Ctr): 49 dB (-2;-7)
 
bilde2.jpg
A-30 Bulkhead Thin Design:
U SeaProtect Slab 36 - 70 mm - U SeaProtect Slab 76-20 mm around stiffeners
Sound Reduction Rw (C, Ctr): 49 dB (-3;-7)
 
bilde3.jpg
A-60 Deck Standard Design:
U SeaProtect Slab 36-70 mm - U SeaProtect Slab 36-70 mm around stiffeners
Sound Reduction Rw (C, Ctr): 48 dB (-2;-6)
 

 

Bilde4.jpg
Best Comfort Class Standard Design:
U SeaProtect Slab 56-70 mm + 24-50 mm - U SeaProtect Slab 76-25 mm around stiffeners Sound Reduction Rw (C, Ctr): 51 dB (-3;-8)

-----------------------

U SEAPROTECT ACOUSTIC INSULATION

The ISOVER range ensures improved acoustic comfort due to its excellent sound absorption and sound insulation properties.

Sound absorption in Marine Shipbuilding
Acoustic insulation standards on board, especially in passenger ships, are continuously rising. With ISOVER ULTIMATE products whose acoustic insulation properties are improved by up to 50%, it is easy to make that decisive leap forward and provide state-of-the art acoustic solutions.

With ISOVER ULTIMATE you can achieve identical sound absorption properties at only around half the weight of traditional stone wool - saving you time and weight. And your passengers and crew? With ISOVER ULTIMATE they get improved acoustic comfort due to its high-level sound absorption properties and very good sound reduction. ULTIMATE acoustic insulation materials also have higher air-flow resistivity values, from density 24 kg/m3 onwards, compared to traditional marine stone-wool products. The product products have excellent sound absorption properties thanks to the unique internal micro-structure of the insulation mats comprising long interwoven fibers.

How can you achieve even better marine sound insulation results?
Quietude constructions are turnkey solutions for specific areas on board of your ship such as the engine/machinery rooms, discos, theatres, cinemas, designed to achieve high sound reduction performance levels (up to 53-54 dB). These constructions increase sound protection in the critical medium-low frequency range to provide technical solutions that significantly reduce noise levels.
ISOVER’s quietude sound-barrier insulation is obtained by combining SeaProtect dB-Flex Alu sound protection membrane with other U SeaProtect acoustic insulation materials. This membrane is made from a viscoelastic polymer topped with reinforced Alu facing. By applying this membrane, you can increase the sound protection of a standard SeaProtect construction to 53dB (vs. 48dB). 

 • Significantly enhance noise reduction, by up to 53dB
 • Optimize your thermal and fire protection at the same time with ULTIMATE™ products
 • Install adapted sound-dampening insulation quickly and easily 

How does Sea Protect dB-Flex work?
This acoustic insulation solution is based on the “mass-spring-mass” principle:

 • SeaProtect dB-Flex Alu plays the role of “mass”, reflecting some of the sound and letting the rest through
 • Sound is transmitted to the flexible insulation and U SeaProtect acts as damper absorbing and reducing the amplitude of the acoustic waves
 • The steel plate reflects back some of the sound into the insulation, which reabsorbs it;
 • The sound transmitted to the adjacent room is significantly attenuated

Sound reduction  - Measurements

Sound reduction  - Measurements
Insulating against sound is one of the major roles played by insulation materials, especially in passenger lines: it is important to protect your passengers from distracting and potentially harmful noise.
Light weight ULTIMATE insulation products allow you to achieve it, with extraordinary results in sound reduction, as the acoustic measurements show (see the construction drawings above).

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen