close-pop-up.svg

U SeaProtect brann isolasjon

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Steel portofolioRoll/SlabStiffnerdBU-valueWeight
A15 Bulkhead24/5024/5046(-1,-5)0,7162,04
46/30Ingen isolasjon44(-2,-5)2,0791,38
24/5076/2046(-1,-5)0,8582,26
A30 Bulkhead36/7036/7048(-2,-6)0,5044,28
36/7076/2049(-3,-7)0,6783,58
A60 Bulkhead rest36/7076/2049(-3,-7)0,6783,58
36/7036/7048(-2,-6)0,5044,28
A60 Bulkhead50/6076/2047(-2,-5)0,7394,06
56/6076/2048(-2,-7)0,7503,86
A15 Deck24/5076/2046(-1,-5)0,8582,26
24/5024/5046(-1,-5)0,7162,04
36/70Ingen isolasjon47(-1,-6)1,4752,52
A30 Deck24/5024/5046(-1,-5)0,7162,04
24/5076/2046(-1,-6)0,8582,26
A60 Deck36/7036/7048(-2,-5)0,5044,28
36/7076/2049(-3,-7)0,6783,58
56/5076/2047(-2,-7)0,8244,13

 

Det økende fokuset på sikkerhet om bord fører til nye konstruksjonsstandarder, hvor brannvern er nøkkelen for skipsbyggere og entreprenører.

ULTIMATE er en ny generasjon mineralull: denne unike produktserien oppfyller de høyeste standardene for brannbeskyttelse, inkludert utmerket ytelsesnivå både når det gjelder reaksjon på brann og brannmotstand. ULTIMATE tilbyr toppmoderne brannmotstandsløsninger for marine standardkonstruksjoner. Det svært strømlinjeformede produktutvalget dekker alle produktkrav med høy ytelse, i tillegg til å levere logistiske besparelser og forenkle installasjon på stedet.
Med utviklingen av U SeaProtect for marine og offshore-applikasjoner, tilbyr ISOVER en komplett serie med brannbeskyttelsesprodukter som er i samsvar med 2010 Fire Test Procedures Code for brannkonstruksjoner, inkludert en rekke forbedrede løsninger. ISOVERs utviklings- og salgsavdelinger slo seg sammen for å utvikle nye løsninger som ville møte de høyeste kravene til våre kunder.

Lettere løsninger:
Nye U SeaProtect-løsninger er stadig lettere enn tradisjonelle steinullløsninger fra forrige generasjon. U SeaProtect-løsninger er opptil 45 % lettere enn tradisjonelle steinullløsninger, og gir tilsvarende brannsertifisering når de er testet i henhold til FTP-koden 2010.

Stålkonstruksjoner

 • Dekk: Vektreduksjon på opptil 60 % for brannisolering av stålkonstruksjoner med ULTIMATE plater. Avhengig av konstruksjonen kan ULTIMATE ruller også brukes for sikrere og mer økonomisk installasjon.
 • Skott: Opptil 60 % vektbesparelse ved isolering av stålskottkonstruksjoner. Veldig rask installasjon da ULTIMATE-produktet rett og slett bøyer seg rundt stivere. ULTIMATE ruller eller plater kan brukes, avhengig av spesifikasjonen.
 • Flytende gulv: Brannbeskyttende isolasjon med vektbesparelse på opptil 40 %. Kortere installasjonstid på grunn av enkeltlagsløsninger, men tolagsløsninger kan benyttes ved behov. Kan etterbehandles med stålplater eller flytende avrettingsmasser.

Tynnere løsninger:

 • 20 mm rundt avstivningene for stålkonstruksjoner (A15-A30-A60)
 • 50 mm på nivået for A60 ståldekke
 • 60 mm på nivået for A60 stålskott

Her er vår standard design for stålportefølje. For beste komfortklasse og spesialdesign, ta kontakt med salgsavdelingen Glava Marine/Offshore.

Aluminiumskonstruksjoner
Lette strukturer bygget i aluminium er mye dyrere enn stål. For å være konsistent med konstruksjonsvalget, er det nødvendig å installere kun lette løsninger for brannsikring av slike konstruksjoner.

 • Dekk: Vektbesparelse på opptil 35 % ved isolering av lette aluminiumskonstruksjoner. Meget rask installasjon takket være fleksibiliteten til ULTIMATE plater som enkelt kan bøyes rundt stivere. Høyeste sikkerhet: brannbeskyttelse til A 60 standard.
 • Skott: Opptil 35 % vekt spart med A 60 brannbeskyttelsesisolasjon. Plassbesparende løsning da platene kan bøyes rundt stivere. Raskere og mer effektiv installasjon sammenlignet med alternative løsninger.

Kompositt/fiberforsterket polymer (FRP) konstruksjoner
Lette strukturer bygget i FRP sandwichpaneler er mye dyrere enn stål. For å være konsistent med konstruksjonsvalget, er det nødvendig å installere kun lette løsninger for brannsikring av slike konstruksjoner.

------------------------

U SEAPROTECT FIRE SOLUTIONS
The increasing focus on safety on board is leading to new constructions standards, with fire protection being key for shipbuilders and contractors.

ULTIMATE is a new generation of mineral wool: this unique range of products meets the highest standards of fire protection, including excellent levels of performance in both reaction to fire and fire resistance. ULTIMATE offers state-of-the-art fire resistance solutions for marine standard constructions. The highly streamlined product range covers all high-performance product requirements, as well as delivering logistical savings and facilitating installation on site.
With the development of U SeaProtect for Marine & Offshore applications, ISOVER offers a full line of fire protection products that comply with the 2010 Fire Test Procedures Code for fire constructions including a number of improved solutions. ISOVER’s development and sales departments teamed up to develop new solutions that would meet the highest requirements of our customers.

Lighter solutions:
New U SeaProtect solutions are increasingly lighter than traditional stone wool solutions of the previous generation. U SeaProtect solutions are up to 45% lighter than traditional stone wool solutions, providing equivalent fire certification when tested according to the FTP Code 2010.

Steel Structures
 • Deck: Weight reduction of up to 60% for fire insulation of steel constructions with ULTIMATE slabs. Depending on the construction, ULTIMATE rolls may also be used for safer and more economic installation.
 • Bulkhead: Up to 60% weight saving when insulating steel bulkhead constructions. Very fast installation as ULTIMATE product simply bends around stiffeners. ULTIMATE rolls or slabs may be used, depending on the specification.
 • Floating Floor: Fire protection insulation with weight saving of up to 40%. Shorter installation time due to single-layer solutions, although double-layer solutions can be used if required. Can be finished with steel sheets or floating screeds.
Thinner solutions:
 • 20 mm around the stiffeners for steel constructions (A15-A30-A60)
 • 50 mm on the level for A60 steel deck
 • 60 mm on the level for A60 steel bulkhead
Here i our Standard design for steel portfolio. For Best comfort class og special design please contact salesdepartment Glava Marine/Offshore.
Aluminium Structures
Light structures build in aluminium are much more expensive than steel ones. To be consistant with thos construction choice, it is must to install only lightweight solutions for fire protection of such structures.
Deck: Weight saving of up to 35% when insulating light aluminium constructions. Very fast installation thanks to the flexibility of ULTIMATE slabs that can be simply bent around stiffeners. Highest safety: fire protection to A 60 standard.
Bulkhead: Up to 35% weight saved with A 60 fire protection insulation. Space-saving solution as the slabs can be bent around stiffeners. Faster and more efficient installation compared to alternative solutions.
Composite/Fibre Reinforced Polymer (FRP) constructions
Light structures build in FRP sandwich panels are much more expensive than steel ones. To be consistant with thos construction choice, it is must to install only lightweight solutions for fire protection of such structures

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen