close-pop-up.svg

Varmeisolering av glassull

I denne løsningen

Kontakt oss om denne løsningen

Spar vekt - bruk Glava glassullisolasjon der det kun kreves komfortisolasjon!

Hvorfor er effektive varmeisolasjonsmaterialer så viktige?

Mye av skipets totale energiforbruk er knyttet til energien som forbrukes av VVS-systemet (Varme, ventilasjon og sanitær) – det representerer så mye som 35 % for cruiseskip. Å velge løsninger med overlegne varmeisolasjonsegenskaper for vegger og kanaler garanterer økt passasjerkomfort og lavere driftskostnader.

GLAVA glassullprodukter har utmerkede termiske isolasjonsegenskaper på grunn av produktets unike indre mikrostruktur: 100 % fiberiserte isolasjonsmatter, helt fri for slaggstoffer. For samme tykkelse oppnår GLAVA glassullprodukter for marine tilsvarende eller bedre termisk isolasjon enn steinullprodukter, samtidig som de er opptil 50 % lettere. Lav vekt og høy mekanisk styrke og fleksibilitet gjør glassull spesielt egnet som komfortisolasjon på skip.

Egenskaper til Glava Marine glassullprodukt:

  • Termisk ytelse
  • Unik letthet
  • Komfortabel installasjon
  • Maksimal fleksibilitet

Glava glassull er godkjent for bruk på skip og offshore samt olje- og gassinstallasjoner gjennom sertifisering av Det Norske Veritas. Denne sertifiseringen fastsetter bruk av ikke-brennbare materialer i marine applikasjoner.

--------------------------

GLASS WOOL THERMAL INSULATION

Save weight - use Glava glass wool insulation where only comfort insulation is required!

Why are effective thermal insulation materials so important?

Much of your ship’s total energy consumption is linked to the energy consumed by your HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning) system - it represents as much as 35% for cruise ships. Opting for solutions with superior thermal insulation properties for your walls and ducts guarantees increased passenger comfort while lower operating costs.

Glava glass wool products have excellent thermal insulation properties due to their unique internal microstructure: 100% fiberized insulation mats, completely free of slugs. For the same thickness, Glava glass wool products for marine achieve equivalent or better thermal insulation than lightweight stone-wool products, while being up to 50% lighter. Low weight and high mechanical strength and flexibility make glass wool particularly suitable as comfort insulation on ships. 

Characteristics of Glava Marine glass wool product:

  • Thermal performance
  • Unique lightness
  • Comfortable installation
  • Maximum flexibility

Glava glass wool has been approved for use on ships and offshore oil and gas installations through certification by Det Norske Veritas. This certification stipulates the use of non-combustible materials in marine applications.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen